The determination of pain perceptance and conduction disturbance degree of the second branch of the trigeminal nerve in patients with bones fractures in the middle zone of the face during transcranial electrostimulation and Keltican N medication

  • M. R. Nazarevych Danylo Halytskyi Lviv National Medical University
  • O. Y. Mokryk Danylo Halytskyi Lviv National Medical University
  • Y. M. Melnychyk Danylo Halytskyi Lviv National Medical University
Keywords: bones fractures in the middle zone of the face, electrodiagnostics, the second branch of the trigeminal nerve, Keltikan N, to the method of transcranial electrostimulation

Abstract

Summary. The treatment of midline fractures is one of the pressing problems of surgical dentistry and maxillofacial surgery [4]. This is due to the fact that the injuries of the bones of the middle area of the face in frequency occupy the second place among fractures of the maxillofacial area (thyroid) and reach 20–35 %, with a tendency to decrease their number is not observed.

The aim of the study – to optimize the diagnostic and therapeutic process in patients with fractures of the bones of the middle zone of the face at the stage of postoperative rehabilitation by introducing the method of electrodiagnostics of conduction disorders of the second branch of the trigeminal nerve, taking the drug «Keltikan N» and applying transcranial electrostimulation.

Materials and Methods. We conducted our evaluation of the electrical conductivity of 50 patients with fractures of the upper jaw, zygomatic bone body and arch, which  treated using orthopedic methods. We proposed methods of diagnosis, physiotherapy and medication drug that improves the effectiveness of treatment in patients with  middle zone  face fractures. The state of electrical conductivity of the second branch of the trigeminal nerve was compared when receiving the drug «Keltikan N» and sessions of transcranial electrostimulation.

Results and Discussion. On the first day of hospitalization, all patients have a marked conduction violation of the second branch of the trigeminal nerve. At the end of treatment in the main group, a significant positive dynamics was observed in improving the electrical conductivity of the second branch of the trigeminal nerve, as indicated by the restoration of sensitivity threshold (ST), pain threshold (PT), and the pain endurance level (PEL) almost to the level of intact contholateral side. The results allow maxillofacial surgeons to use in clinical practice medicine «Keltikan N” and the method of transcranial electrostimulation.

Conclusions. Using the PulpTester DY310 electrodiagnostic, you can follow the process of restoring the conduction of the second branch of the trigeminal nerve by measuring the threshold of sensitivity and threshold of pain and pain perception according to the level of endurance to pain. With the combined use of the drug «Keltikan N» and transcranial electrostimulation, there is a significant improvement in the threshold of sensitivity and pain threshold of the second branch of the trigeminal nerve and increased pain relief; restoring electrical conductivity in the traumatically damaged branch of the trigeminal nerve is evidence of active repair processes in it. The use of the drug «Keltikan N» and transcranial electrostimulation are justified in the complex treatment of fractures of the bones of the middle area of ​​the face, which are accompanied by damage to the second branch of the trigeminal nerve.

References

Braslavets, A.Ya. (2006). Neotlozhnaya nevrologiya: uchebnoe posobye dlya studentov, vrachey internov, klinicheskykh ordinatorov, magistrov [Emergency Neurology: study guide]. Kharkov [in Russian].

Voskresenskaya, O.N., & Damulin, I.V. (2015). Sotryaseniye golovnogo mozga: klinika, diagnostika, lecheniye [Concussion of the brain: clinic, diagnosis, treatment]. Rosiyskiy meditsinskiy zhurnal – Russian Medical Journal, (5), 53-56 [in Russian].

Gusev, E.Y., Konovalov, A.N., Skvortvova, V.Y., & Gext, A.B. (2009). Nevrologiya. Natsyonalnoye rukovodstvo [Neurology: national guide]. Moscow: GEOTAR-Media.

Eliseeva, E.V., Gandylyan, K.S. & Karpov, S.M. (2014). Struktura travm chelyustno-litsevoy oblasti na primere g. Stavropolya [The structure of injuries of the maxillofacial region on the example of the city of Stavropol]. Aktualnyye voprosy stomatologii: 49 Vserossiyskaya nauch.-prakt. konferentsiya: materialy konf. – Current Issues of Dentistry: 49th All-Ukrainian Scientific Practical Conference: Materials of Conference. Stavropol (pp. 211-214) [in Russian].

Karlov, V.A.(2011) Nevrologiya: rukovodstvo dlya vrachey [Neurology: doctors guide]. Moscow: Medinformagentstvo [in Russian].

Lepilin, A.V., Bakhtyeyeva, G.R., & Erokina, N.L. (2007). Primeneniye chreskozhnoy elektroneyrostimulyatsii v komplekse lecheniya bolnykh s perelomami nizhney chelyusti [The use of percutaneous electroneurostimulation in the treatment of patients with mandibular fractures]. Stomatologiya – Dentistry, 87 (2), 54-56 [in Russian].

Mokryk, O.Ya., & Nazarevych, M.R. (2012). Suchasni dosiahnennia fizioterapevtychnoho likuvannia bolovoho sundromu u khvorykh iz patolohichnymy protsesamy v shchelepno-lytseviy dilyantsi [Modern achievements of hysiotherapeutic treatment of pain syndrome in patients with pathological processes in the maxillofacial area]. Medychna hidrolohiia ta reabilitatsiia – Medical Hydrology and Rehabilitation, 10 (1), 19-23 [in Ukrainian].

Nazarevych, M.R. (2017). Retrospektyvne vyvchennia osoblyvostei poshkodzhen kistok serednoi zony oblychchia u statsionarnykh khvorykh ta zastosovanykh pidkhodiv do yikh likuvannia [Retrospective study of peculiarities of middle body bone lesions in stationary patients and applied approaches to their treatment]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Current Issues of Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Dental Academy, 17 (2), 132-136 [in Ukrainian].

Vinychuk, S.M., & Dubenko, Ye.H. (Eds.). (2001). Nervovi khvoroby [Nervous diseases]. Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian].

Sivolapov, K.A., & Kharchenko, E.V. (2001). Klinikosotsialnye aspekty travmaticheskikh povrezhdeniy sredney zony litsa [Clinical and social aspects of traumatic injuries of the midface]. Aktualnye problemy stomatologii i smezhnykh oblastey: materyaly nauch.prakt. konf. – Current Issues of Dentistry and Adjacent Regions: Materials of Scientific and Practical Conference. Novosibirsk [in Russian].

Timofyeyev, A.A., & Lesnukhin, V.L. (2009). Izucheniye sostoyaniya nizhego alveolyarnogo nerva pri povrezhdeniyakh nizhney chelyusti v dinamike provodimogo lecheniya. Chast 1. [The study of the state of the lower alveolar nerve in case of damage to the mandible in the dynamics of the treatment. Part 1]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (3), 109-115 [in Russian].

Timofyeyev, A.A., & Lesnukhin, V.L. (2009). Izucheniye sostoyaniya nizhego alveolyarnogo nerva pri povrezhdeniyakh nizhney chelyusti v dinamike provodimogo lecheniya. Chast 2. [The study of the state of the lower alveolar nerve in case of damage to the mandible in the dynamics of the treatment. Part 2]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (4), 76-80 [in Russian].

Timofyeyev, A.A., & Vesova, E.P. (2006). Izpolzovaniye tsvetnoy stereokitografii v diagnostike porazheniy perifericheskikh vetvey troynichnogo nerva [The use of color stereolithography in the diagnosis of lesions of the peripheral branches of the trigeminal nerve]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (1), 113-116 [in Russian].

Timofyeyev, A.A., & Vesova, E.P. (2010). Klinikopatofiziologicheskiye podkhody k klassifikatsii porezheniy v sisteme troynichnogo nerva [Clinical and pathophysiological approaches to the classification of lesions in the trigeminal nerve system]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (4), 100-101 [in Russian].

Tymofyeyev, A.A. (2012). Rukovodstvo po chelyustnolytsevoy khirurgii i khirurggicheskoy stomatologii [Manual for maxillofacial surgery and surgical dentistry]. Kyiv [in Russian].

Tymofyeyev, A.A. (2010). Chelyustno-lytsevaya khirurgiya [Maxillofacial surgery]. Kyiv: Medytsyna [in Russian].

Umarov, O.M. (2012). Obshchaya statisticheskaya kharakteristika sochetannoy travmy chelyustnolitsevoy oblasti [General statistical characteristic of the combined injury of the maxillofacial area]. Vrach – aspirant – Doctor – Aspirant, 50 (1), 221-224 [in Russian].

Malanchuk, V.O., Volovar, O.S., & Garlyauskayte, I.Yu. (2011). Khirurhichna stomatolohiia ta shchelepnolytseva khirurhiia: pidruchnyk. T. 1 [Manual for surgical dentistry and maxillofacial surgery. Vol. 1]. Kyiv: LOHOS [in Ukrainian].

Robustova, T.G. (Ed.). (2010). Khirurgicheskaya stomatologiya: uchebnik [Manual for surgical dentistry]. Moscow: Meditsyna [in Russian].

Tsukurova, L.A., Barabanova, M.A., & Muzlayev, G.T. (2008). Transkranialnaya elektrostimulyatsiya pri lechenii bolnykh s ishemicheskim insultom v rannem vosstanovitelnom periode [Transcranial electrostimulation in the treatment of patients with ischemic stroke in the early recovery period]. Aktualnye voprosy nevrologii i neyrokhirurgii: materialy VI nauchno-prakticheskoy konferentsii – Current Issues of Neurology and Neurosurgery: Materials of VI ScientificPractical Conference. Rostov on Don [in Russian].

Renton Tara (2012). Managing iatrogenic trigeminal nerve injury: a case series and reviewof the literature. Int. J. Oral Maxillofac. Surg, (5),10-19. 22. Renton Tara (2010). Prevention of iatrogenic inferior alveolar nerve injuries in relation to dental procedures. British Dent. Update,37, 350-363.

Susarla Srinivas M., Bart F. Blaeser & Daniel Magalnick (2003). Third molar surgery and associated complications. Oral Maxillofacial Surg. Clin., 15, 177-186.

Shuteyeva, T.V. (2018). Korrektsiya bolevogo sindroma pri diabeticheskoy neyropatii: sovremennyy vzglyad na problemu [Correction of pain syndrome in diabetic neuropathy: a modern view of the problem]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education], (3). Retrieved from: http://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=27578 [in Russian].

Furman, R.L., Polishchuk, S.S. & Kuzko, O.V. (2016). Vplyv nukleotydnykh preparative na vidnovlennya providnosti infraorbitalnogo nerva pry perelomakh vylychnoi kistky [Influence of nucleotide preparations on restoration of conduction of infraorbital nerve in cervical bone fractures]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (4), 60-63 [in Ukrainian].

Published
2019-09-05
How to Cite
Nazarevych, M. R., Mokryk, O. Y., & Melnychyk, Y. M. (2019). The determination of pain perceptance and conduction disturbance degree of the second branch of the trigeminal nerve in patients with bones fractures in the middle zone of the face during transcranial electrostimulation and Keltican N medication. Clinical Dentistry, (2), 26-35. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.2.10396
Section
Surgical stomatology