No 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.2

Table of Contents

Articles

V. P. Martsenyuk, I. Ye. Andrushchak, A. I. Banadyha
D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, N. O. Kravets, O. V. Kutakova, A. S. Sverstiuk, V. V. Lesiv
P. P. Hanynets
O. V. Sarkanych
O. O. Yaroshenko
O. P. Mintser, Yu. V. Voronenko, L. Yu. Babintseva, S. I. Mokhnachov
O. M. Shevtsova