No 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.4

Table of Contents

Articles

O. P. Mintser, V. V. Vyshnevskyy
V. P. Martsenyuk, I Ye. Andrushchak
L. Yu. Babintseva
L. О. Kosoholova, D. A. Kolomiichuk, P. P. Loshytskyi, D. Yu. Mynzyak
O. P. Mintser, Ya. O. Shevchenko
N. O. Sinyenko, G. V. Zagoriy, S. I. Mokhnachov
D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, O. V. Kutakova
V. Z. Stetsyuk, A. J. Savytskyy, T. P. Ivanova, H. M. Fedushka, A. O. Ostapova
O. P. Mintser, Yu. V. Voronenko, L. Yu. Babintseva, S. I. Mokhnachov