ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ.

Автор(и)

  • S. R. Halych
  • D. M. Shchurko
  • M. I. Shchurko

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.1.4697

Ключові слова:

вагітність, вроджені вади розвитку, епідеміологія, ретроспективний аналіз.

Анотація

 Метою дослідження був ретроспективний аналіз закономірності виникнення і розповсюдження вроджених вад розвитку (ВВР) плода в Південному регіоні України за 2010-2014 роки. Аналіз частоти свідчить про нерівномірне розповсюдження ВВР плода по областях Південного регіону на фоні зростання кількості пологів, високу частоту ВВР плода в міській місцевості в порівнянні з сільською та високий рівень питомої ваги ВВР плода в містах та селищах, розташованих в акваторіях Чорного та Азовського морів і річок Південний Буг та Дніпро. В структурі ВВР плода ведуче місце займають ВВР серцево-судинної системи, сечовивідної та кістково-м'язової систем. Встановлена сезонність ВВР плода.

Посилання

Lanovenko O. Rehionalʹnyy monitorynh pryrodzhenykh vad rozvytku v Khersonsʹkiy oblasti / O. Lanovenko // Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya biolohichna. - 2014. - Vyp. 64. - S. 177-183.

Moyseyenko R. O. Chastota i struktura zakhvoryuvanosti ditey v Ukrayini ta shlyakhy yiyi znyzhennya /R. O. Moyseyenko // Perynatolohiya ta pediatriya. - 2009.- № 4. - S. 23-26.

Chaykovsʹka H. S. Chastota vrodzhenykh vad sertsya v strukturi letalʹnosti novonarodzhenykh ditey ta nemovlyat pershoho roku zhyttya / H. S. Chaykovsʹka,O. 3. Hnatenko, O. B. Kurylyak // Mezhdunarodnyy zhurnal pedyatryy, akusherstva y hynekolohyy. - 2012.- T.2, № 2. - S. 5-8.

Ryzyk narodzhennya dytyny z vrodzhenoyu vadoyu rozvytku yak intehralʹnyy pokaznyk yakosti prenatalʹnoyi profilaktyky ta diahnostyky patolohiyi v Ukrayini /O. V. Lynchak, T. M. Pokanyevych, O. V. Protsyuk [ta in.] //Hihiyena naselenykh mistsʹ. - 2011. - № 57. - S. 326-332.

Chernenkov YU. V. Dyahnostyka, profylaktyka y korrektsyya vrozhdennykh porokov razvytyya /YU. V. Chernenkov // Saratovskyy nauchno-medytsynskyy zhurnal. - 2009. - T. 5, № 3. - S.379-383.

Rolʹ nasledstvennykh bolezney y vrozhdennykh porokov razvytyya v voznyknovenyy det•skoy ynvalydnosty y vozmozhnye mery profylaktyky /A. S. Symakhodskyy, O. P. Romanenko, D. K. Verlynskaya, E. YU. Kuznetsova // Voprosy praktycheskoy pedyatryy. - 2008. - T. 3, № 4. - S.82-85.

Bohatyrʹova R. V. Henetyko-demohrafichni protsesy sered naselennya Ukrayiny / R. V. Bohatyrʹova, O. V. Lynchak, O. I. Tymchenko // Zhurnal NAMN Ukrayiny.- 2012. - T. 18, № 1. - S. 81-91.

Zaporozhan V. N. Henetycheskaya medytsyna / B. N. Zaporozhan, V. A. Kordon, YU. Y. Bazhora. - Odesa :Odesskyy hosudarstvennyy medytsynskyy unyversy-tet, 2008. - 432 s.

Sorokman T. V. Otsinka sotsialʹno-hihiyenichnykhfaktoriv ryzyku u vynyknenni pryrodzhenykh vad sertsevo-sudynnoyi systemy / T. V. Sorokman, N. I. Pidvysotsʹka, N. O. Popelyuk // Pediatriya, akusherstvo ta hinekolohiya. - 2010. - № 73 (1). - S. 28-30.

Rudenko I. V. Nozolohichni formy ta chastota pryrodzhenykh porokiv sertsevo-sudynnoyi systemy u novonarodzhenykh Odeshchyny / I. V. Rudenko // Pediatriya, akusherstvo ta hinekolohiya. - 2009. - № 72 (3). - C. 47-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-17

Як цитувати

Halych, S. R., Shchurko, D. M., & Shchurko, M. I. (2015). ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.1.4697

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія