THE CHANGES OF BLOOD SERUM PROTEOLYTIC ACTIVITY IN RATS WITH MODELED SECONDHAND TOBACCO SMOKING COMBINED WITH PROLONGED ADMINISTRATION OF MONOSODIUM GLUTAMATE IN THE AGE ASPECT

  • N. V. Hetsko I. HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
  • I. Y. Krynytska I. HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: secondhand tobacco smoking, monosodium glutamate, proteolytic activity

Abstract

Introduction. Every year tobacco smoking kills more that 8 million people all over the world; 1.2 of them are secondhand smokers. Meanwhile, the characteristic feature of modern food technologies is the usage of food supplements which are not always safe for human’s health.

The aim of the study – to investigate the changes of proteolytic activity of blood serum in rats in case of passive tobacco smoking combined with prolonged administration of monosodium glutamate in the age aspect.

Research Methods. Experiments were held on 32 outbred mature white male-rats 180–200 g weight and 32 outbred immature white male-rats 60–80 g weight. Each group of animals was divided into four subgroups: I – control (n=8); ІІ – rats with modeled secondhand tobacco smoking (n=8); ІІІ – rats, which were injected with monosodium glutamate (n=8); IV – rats with modeled secondhand tobacco smoking combined with the monosodium glutamate injection (n=8). General proteolytic activity of blood serum was identified by using azosubstrates (azoalbumine, azocasein, azocollagen) of the Simko Ltd. Firm (Ukraine), according to the manufacturer’s instructions.

Results and Discussion. On the condition of secondhand tobacco smoking in mature rats’ blood serum the number of decomposition products of azoalbumin, azocasein, azocollagen raises (on 59.8 % (p=0,002), on 38.3 % (p<0.001), on 32.6 % (p=0.005) accordingly), that shows the increased degradation of both high molecular and low molecular proteins and collagen. Secondhand tobacco smoking on the background of MSG usage doesn’t cause possible changes relatively isolated influence of tobacco smoke. Secondhand tobacco smoking on the background of MSG usage in immature rats’ blood serum caused significant changes of azoalbumin lysis, which exceeds data on the condition of isolated influence of tobacco smoke on 40.9 % (p=0.002) and azocasein lysis, which exceeds data on the condition of isolated influence of tobacco smoke on 36.5 % (p=0.003). According to the age aspect, the intensity of changes of azoalbumin, azocasein and azocollagen lysis on the condition of secondhand tobacco smoking on the background of introduction of MSG prevails on 31.38 and 12.7  % accordingly in immature rates.

Conclusion. The received results testify about higher intensity of proteolytic processes in immature rats’ blood in comparison of mature animals. This is possibly caused by higher intensity of the formation of free radicals, lower speed of their neutralization and formation of greater number of modified oxidized proteins.

References

World Health Organization. Tobacco; WHO: Geneva, Switerland, 2019; Retrieved from: https://www.who. int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

Pinkas, J., Kaleta, D., Zgliczy´nski, W.S. (2019). The prevalence of tobacco and E-cigarette use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16, 4820.

Yeshchenko, K.N., Zhadan, A.V., & Shustval, N.F. (2013). Serdechno-sosudistaya sistema i kureniye [Circulatory system and smoking]. Liky Ukrainy – Medi­cines of Ukraine, 4 (170), 12-17 [in Russian].

Babayev, P.N. (2014). Meditsinskaya obrashchayemost i struktura zabolevayemosti shkolnikov, pod­ver­gayushchikhsya passivnomu kureniyu [Medical turnover and morbidity patterns of schoolchildren undergoing secondhand smoke]. Obshchestvennoye zdorovye i zdra­vookhraneniye – Public Health and Healthcare, 1, 34-37 [in Russian].

Goryayev, D.V., Tikhonova, I.V., Goryayev, D.V., & Dogadin, F.V. (2015). Rasprostranennost kureniya i risk utraty zdorovya naseleniyem Krasnoyarskogo kraya [The prevalence of smoking and the risk of loss of health by the population of the Krasnoyarsk region]. Gigiyena i sanitariya – Hygiene and Sanitation, 2, 23-28 [in Russian].

Inchley, J. (2016). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.

Polka, N.S., Dobryanskaya, O.V., Turos, Ye.I., Dardynskaya, I.V., & Zeygler, D. (2016). Osobennosti rasprastraneniya tabakokureniya sredi shkolnikov Ukrainy [Features of the spread of smoking among school­children of Ukraine]. Zdorovye rebenka – Child’s Health, 6 (74), 27-29 [in Russian].

Volkov, I.I., Kosilova, O.Y., & Katelevska, N.M. Hlutamat natriiu yak kharchova dobavka i yii vplyv na zdovia [Sodium glutamate as a dietary supplement and its health effects]. Scientific discoveries: projects, stra­tegies and development: Collection of scientific papers “LOHOS” with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 2), October 25, 2019. Edin­burgh, UK: European Scientific Platform [in Ukrainian].

Kolenchenko, O.O., Falayeyeva, T.M., Bere­hova, T.V., & Kuryk, O.H. (2017). Strukturno-funktsionalni zminy v stintsi tovstoho kyshechnyka za umov vve­dennia hlutamatu natriiu [Structural and functional changes in the wall of the large intestine under the conditions of administration of sodium glutamate]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu – Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, 5 (7), 39-43 [in Ukrainian].

Bevzo, V.V. (2016). Doslidzhennia toksykody­namikiv hlutamatu natriiu na tryvalist shchuriv dlia tryvaloho yoho vvedennia [Investigation of the toxi­co­dynamics of glutamate sodium in rats under the condition of its long introduction]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia – Clinical and Experimental Pathology, XV, 2 (56), 2, 13-16 [in Ukrainian].

Lizurchik, L.V., & Sheyda, E.V. (2014). Vliyanie tabachnogo dyma na soderzhaniye toksichnykh elementov v organizme krys [Effect of tobacco smoke on the content of toxic elements in the body of rats]. Vestnik OGU – Journal of the Orenburg State University, 6 (167), 71­74 [in Russian].

Santiago, H.A., Zamarioli, A., Sousa Neto, M.D., Volpon, J.B. (2017). Exposure to secondhand smoke impairs fracture healing in rats. Clin. Orthop. Relat. Res., 475 (3), 894-902.

Falaleeva, T.M., Samonina, H.Ye., Berehova,T.V., Dzyubenko, N.V., & Andreeva, L.A. (2010). Vliyanye gliprolynov na strukturno-funktsyonalnoe sostoyanye slyzystoy obolochky zheludka i massa tela krys v usloviyakh dlitelnogo vvedenniya hlutamata natriya. Fizyka zhyvoho – Physics of the Living, 18 (1), 154-159 [in Russian].

Kuzmak, I.P., Klishch, I.M. (2011). Zmineni rezultaty proteinazo-inhibitornoi systemy u shchuriv riznykh vikovykh periodiv za umovy hostroho toksychnoho urazhennia blodoiu pohankoiu [Changes in proteinase-inhibitory system indices in rats of different ages in acute toxic lesions with toadstool]. Medychna khimiia – Medical Chemistry, 13 (3), 116-120 [in Ukrainian].

Gogia, S., Lo, C.Y., & Neelamegham, S. (2015). Detection of plasma protease activity using microsphere-cytometry assays with E. coli derived substrates: VWF Proteolysis by ADAMTS13. PLoS One, 10 (5):e0126556.

Dubinina, E.E., & Pustyhina, A.V. (2008). Okislitelnaya modifikatsiya proteinov, yeye rol pri patologicheskikh sostoyaniyakh [Oxidative modification of proteins, its role in pathological conditions]. Ukr. biokhim. Zhurn. – Ukrainian Biochemical Journal, 80 (6), 5-18 [in Russian].

Sopova, I.Yu. (2014). Svyaz mezhdu soder­zha­niyem oksidativno modifitsirovannykh belkov i aktivnostyu proteoliza v bazalnykh yadrakh mozga krys posle ostroy gipoksii [The relationship between the content of oxidatively modified proteins and the activity of proteolysis in the basal nuclei of rat brain after acute hypoxia]. Neyrofiziologiya – Neurophysiology, 46 (4), 414-416 [in Russian].

Yanbaeva, D.G., Dentener, M.A., Creutzberg, E.C., Wesseling, G., & Wouters, E.F. (2007). Systemic effects of smoking. Chest., 131 (5), 1557-1566.

Panda, K., Chattopadhyay, R., Chattopadhyay, D., & Chatterjee, I.B. (2001). Cigarette smoke-induced protein oxidation and proteolysis is exclusively caused by its tar phase: prevention by vitamin C. Toxicol. Lett., 123 (1), 21-32.

Greilberger, J.F., Wintersteiger, R., Astrid, O., Greilberger, M., & Herwig, R. (2018). Combination of 2-oxoglutarate/ascorbic acid/5-hydroxymethyl-furfur-aldehyde/carnosine inhibits protein oxidation during radical exposure of cigarette smoke. Integr. Mol. Med., 5 (2), 1-5.

Devina, E.A., & Taganovich A.D. (2011). Sravnitelnaya otsenka antioksidantnogo deystviya resveratrola i epigallokatekhin gallata pri okislitelnom stresse, indutsirovannom sigaretnym dymon v alveo­lyarnykh makrofagakh [Comparative evaluation of the antioxidant effect of resveratrol and epigallocatechin gallate under oxidative stress induced by cigarette smoke in alveolar macrophages]. Lab. diagn. – Laboratory Diagnosis, 1 (55), 12-17 [in Russian].

Pyshak, V.P., Kryvchanska, M.I., & Gromik, O.A. (2013). Nikotinzavisimyy oksidativnyy stress i rol mela­tonina [Nicotine-dependent oxidative stress and the role of melatonin]. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny – Ukrainian Journal of Clinical and Laboratory Medicine, 8 (4), 17-19 [in Russian].

Sharma, A. (2015). Monosodium glutamate-in­duced oxidative kidney damage and possible mechanisms: a mini-review. Journal of Biomedical Science. 22, 93.

Published
2020-04-28
How to Cite
Hetsko, N. V., & Krynytska, I. Y. (2020). THE CHANGES OF BLOOD SERUM PROTEOLYTIC ACTIVITY IN RATS WITH MODELED SECONDHAND TOBACCO SMOKING COMBINED WITH PROLONGED ADMINISTRATION OF MONOSODIUM GLUTAMATE IN THE AGE ASPECT. Medical and Clinical Chemistry, (1), 83-90. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i1.10784
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS