ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У КАРДІОМІОЦИТАХ ТА ЕНДОТЕЛІОЦИТАХ ПЕРЕДСЕРДЬ ЛЕГЕНЕВOГО СЕРЦЯ

O. B. Slabyі

Анотація


Досліджені ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах передсердь легеневого серця. Встановлено, що співвідношення між ядром та цитоплазмою вказаних клітин пердсердь легеневого серця суттєво змінювалися, що свідчило про порушення клітинного структурного гомеостазу. Найвираженішими зміни ядерно-цитоплазматичних відношень виявлені у правому передсерді декомпенсованого легеневого серця.


Ключові слова


легеневе серце; передсердя; кардіоміоцити; ендотеліоцити.

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosova K. M. Klinichnyy perebih ta stan miokarda z khronichnym lehenevym sertsem unaslidok khronichnoyi obstruktyvnoyi patolohiyi lehenʹ zalezhno vid nayavnosti lehenevoyi hipertenziyi / K. M. Amosova, L. F. Konoplʹova, I. D. Mazur // Sertse i sudyny. – 2009. – № 2. – S. 48–52.

Kovalenko V. M. Demohrafiya i stan zdorovʺya narodu Ukrayiny (analitychno-statystychnyy posibnyk) / V. M. Kovalenko, V. M. Kornatsʹkyy. – K. : NNTS «Instytut kardiolohiyi im. M.D. Strazheska», 2010. – 144 s.

Avtandylov H. H. Osnovy kolychestvennoy patolohycheskoy anatomyy / H. H. Avtandylov. – M. : Medytsyna, 2002. – 240 s.

Hnatyuk M. S. Osoblyvosti yaderno-tsytoplazmatychnykh vidnoshenʹ u epiteliotsytakh slyzovoyi obolonky dvanadtsyatypaloyi kyshky / M. S. Hnatyuk, L. V. Tatarchuk, O. B. Slabyy // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya "Medytsyna". – 2014. – vyp. 1 (49). – S. 3–5.

Tatarchuk L. V. Morfometrychnyy analiz remodelʹovanykh kamer sertsya pislya pulʹmonektomiyi / L. V. Tatarchuk // Zdobutky klinichnoyi ta eksperymentalʹnoyi medytsyny. – 2011. – № 2 (15). – S. 123–126.

Noreyko B. V. Khronycheskoe lehochnoe serdtse / B. V. Noreyko, S. B. Noreyko // Novosty medytsyny y farmatsyy. – 2011. – № 9 (364). – S. 14–17.

Cowie M. Survival of patients with a new diagnosis of heart failure: a population based study / M. Covie, D. Wood, A. Coats // Heart. – 2000. – Vol. 83. – P. 505–510.

Sorochynnykov A. H. Hystolohycheskaya y mykroskopycheskaya tekhnyka / A. H. Sorochynnykov, A. E. Dorosevych. – M.: Medytsyna, 1997. – 448 s.

Makarov M. A. Rolʹ dysfunktsyy éndotelyya y ryhydnosty arteryy v patoheneze khronycheskoy obstruktyvnoy bolezny lehkykh / M. A. Makarov, S. N. Avdeev, A. H. Chuchalyn // Terapevtycheskyy arkhyv. – 2012. – № 3. – S. 74–80.

Barnes P. Y. Chronic obstructive pulmonary disease molecular and cellular mechanisms / P. Y. Barnes, D. Shapiro, R. A. Pamwels // Eur. Respirat. J. – 2003. – Vol. 22. – P. 672–678.

Simonnean G. Clinical classification of pulmonarhypertension / J. Simonnean, N. Galie, L. Rubin // Y. Am. Cell. Cardiol. – 2004. – №12. – P. 55–125.

Sadovnykov V.A. Modelyrovanye sostoyanyya dezyntehratsyy serdtsa predelʹnymy zahruzkamy / V. A. Sadovnykov, A. N. Baranov // Morfolohyya.-1998. – T. 113, № 3. – S. 104–106.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7089

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.