ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ ТА ОСТЕОКЛАСТИЧНУ РЕЗОРБЦІЮ ПЛЕЧОВИХ КІСТОК І ЇХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТВАРИН МОЛОДОГО ТА ЗРІЛОГО ВІКУ

Автор(и)

  • N. O. Davybida ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • O. M. Lavrinenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. V. Hrushko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • D. V. Kozak ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6242

Анотація

РЕЗЮМЕ. Інтенсивні фізичні навантаження викликають уповільнення зростання і остеокластичну резорбцію
плечових кісток і їх структурних елементів у щурів молодого та зрілого віку. У групі старих тварин спостерігаються
значні деструктивні зрушення в усіх відділах плечових кісток. У свою чергу, помірні фізичні навантаження є
чинником стримування інволютивних змін в плечових кістках.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: кістка, органічні і неорганічні речовини, фізичні навантаження.

Посилання

Aksenova N. Povyshenye urovnya dvyhatelʹ-

noy aktyvnosty y dozyrovka fyzycheskoy zahruzky na

fyzkulʹturnykh zanyatyyakh / N. Aksenova // Doshkolʹnoe

vospytanye. – 2000. – № 6. – S. 37–48.

Boymystruk I. I. Vplyv pomirnykh statychnykh fi-

zychnykh navantazhenʹ na khimichnyy sklad dovhykh kistok

patsyukiv – mezotonikiv / I. I. Boymystruk, YA. I. Fedonyuk //

Visnyk morfolohiyi. – 2010. – № 2. – S. 307–308.

Borkovsʹkyy V. V. Rist i formoutvorennya kistok

skeleta pry fizychnykh navantazhennyakh pislya hipokine-

ziyi / V. V. Borkovsʹkyy // Vestnyk problem byolohyy y

medytsyny. – 2001. – № 10. – S. 50–55.

Kavare V. I. Morfometriya epifizarnoho khryashcha

dovhykh kistok tvaryn v umovakh ekolohichnoho zabrudnen-

nya / V. I. Kavare, M. KH. Abakarov, V. I. Luzin // Tavryches-

kyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. – 2009. – T. 7, № 4. –

S. 171–172.

Koveshnykov V. H. Skeletnye tkany: khryashchevaya

tkanʹ, kostnaya tkanʹ / V. H. Koveshnykov, M. KH. Abakarom,

V. Y. Luzyn. – Luhansk : Yzd-vo Luhanskyy medunyversy-

tet. – 2000. – 154 s.

Rost y sozrevanye trubchatykh kostey v uslovyyakh

povyshennykh fyzycheskykh nahruzok / F. V. Sudzylov-

skyy, M. A. Kornev, N. V. Zemsha // IX Vsesoyuznyy sʺezd

AHÉ : tez. dokl. – Mynsk, 2011. – S. 374.

Sykora V. Z. Morfolohycheskye pokazately

épyfyzarnoho khryashcha bolʹshebertsovoy kosty krys

v vozrastnom aspekte / V. Z. Sykora, L. Y. Kyptenko,

V. Y. Kavare // Visnyk morfolohiyi. – 2013. – № 9 (2). –

S. 236–238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Davybida, N. O., Lavrinenko, O. M., Hrushko, V. V., & Kozak, D. V. (2016). ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ ТА ОСТЕОКЛАСТИЧНУ РЕЗОРБЦІЮ ПЛЕЧОВИХ КІСТОК І ЇХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТВАРИН МОЛОДОГО ТА ЗРІЛОГО ВІКУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6242

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження