ОСОБЛИВОСТІ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ ЯК ПРОЯВУ ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

Автор(и)

  • L. S. Babinets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. A. Melnyk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. S. Tsybulska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • М. V. Skrypnyk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6238

Анотація

РЕЗЮМЕ. У роботі представлені особливості анемічного синдрому та зміни трофологічного статусу у хворих
на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця, а також досліджено взаємозв’язок між
параметрами трофологічного статусу та показниками анемії у таких хворих.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: хронічний панкреатит, ішемічна хвороба серця, анемічний синдром, трофологічна
недостатність.

Посилання

Babinetsʹ L. S. Dosvid zastosuvannya teravitu dlya ko-

rektsiyi trofolohichnoho statusu pry khronichnomu pankreatyti

// Zbirnyk nauk. pratsʹ spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shu-

pyka. – Kyyiv, 2008. – Vyp. 14, knyha 1. – S. 297–230.

Andreychyn S. M. Suchasni uyavlennya pro metabo-

lichnu endohennu intoksykatsiyu / S. M. Andreychyn, T. O. Ho-

lomsha // Infektsiyni khvoroby. – 2012. – № 1. – S. 84–87.

Buklys É. R. Trofolohycheskaya nedostatochnostʹ

pry boleznyakh orhanov pyshchevarenyya // Klyn. perspek-

tyvy hastroenter., hepatol. – 2004. – № 2. – S. 10–15.

Zalinsʹka O. M. Doslidzhennya sotsialʹno-ekonomichnykh

aspektiv zbytkovosti vnaslidok khronichnoho ob-

struktyvnoho zakhvoryuvannya lehenʹ ta bronkhialʹnoyi

astmy / O. M. Zalinsʹka, V. V Tolubayev // Ukr. pulʹmon.

zhurn. – 2011. – № 1. – S. 33–36.

Ivanyuta L. I. Endohenna intoksykatsiya: prychy-

ny vynyknennya, znachennya dlya klinichnoho zastosuvan-

nya (ohdyad) / L. I Ivanyuta, O. I. Baranetsʹka // Zdorovʹe

zhenshchyny. – 2008. – № 1. – S. 252–256.

Babinetsʹ L. S. Rolʹ antropometrychnykh pokazny-

kiv dlya otsinky trofolohichnoho statusu khvorykh na khro-

nichnyy pankreatyt / L. S. Babinetsʹ // Krymsʹkyy tera-

pevtychnyy zhurnal – 2008. – № 2. – S. 51–53.

Babinetsʹ L. S. Enteropankreatychnyy syndrom

i yoho vplyv na trofolohichni porushennya pry khro-

nichnomu pankreatyti / L. S. Babinetsʹ, YU. YA. Kotsaba,

O. V. Denefilʹ // Hastroenterolohiya. – 2013. – № 4. –

S. 61–65.

Suchasni klasyfikatsiyi ta standarty likuvannya roz-

povsyudzhenykh zakhvoryuvanʹ vnutrishnikh orhaniv / za red.

YU. M. Mostovoho. – 14-te vyd., dop. i pererob. – Vinnytsya,

– 576 s.

Haydukova S. M. Zalizodefitsytna anemiya : na-

vchalʹnyy posibnyk dlya studentiv i likariv / S. M. Hayduko-

va, S. V. Vydyboretsʹ, I. V. Kolesnyk. – K. : Naukovyy svit,

– 132 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Babinets, L. S., Melnyk, N. A., Tsybulska, L. S., & Skrypnyk М. V. (2016). ОСОБЛИВОСТІ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ ЯК ПРОЯВУ ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6238

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження