МОРФОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ ТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • Iu. O. Belska Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6234

Анотація

РЕЗЮМЕ. Свинець характеризується політропністю дії на організм, викликає порушення кровотворення,
дезорганізацію паренхіми і мікроангіоархітектоніки ембріональної печінки та виснаження запасів глікогену.
На сьогоднішній день відомий ряд мікроелементів, які мають біоантагоністичні властивості по відношенню
до свинцю, серед яких цинк, селен, кальцій та ін. Срібло і золото займають особливе місце серед розмаїття
мікроелементів. Попередні дослідження виявили модифікуючий ефект срібла і золота в умовах свинцевої
інтоксикації під час ембріогенезу. Однак органогенез печінки під впливом цитратів срібла і золота на тлі свинцевої
інтоксикації вивчений недостатньо.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: ацетат свинцю, ембріон, фетальна печінка, цитрат срібла, цитрат золота.

Посилання

Meyer P. A. Global approach to reducing lead

exposure and poisoning / P. A. Meyer, M. J. Brown, H. Falk //

Mutation research/reviews in mutation research. – 2008. –

№ 1. – P. 166–175.

Protective Effect of Naringenin Against Lead-

Induced Oxidative Stress in Rats / J. Wang, L. Yang, L. Lin

[et al.] // Biological Trace Element Research. – 2012. –

P. 354–359.

Beletskaya É. N. Hyhyenycheskye aspekty osteotropnosty

svyntsa kak faktora ryska kalʹtsyydefytsyt-

noy patolohyy u cheloveka (obzor lyteratury) / É. N. Be-

letskaya, N. M. Onul, O. V. Bezub // Medychni perspektyvy. –

– S. 130–138.

Campbell J. R. The association between blood lead

levels and osteoporosis among adults–Results from the

Third National Health and Nutrition Examination Survey

(NHANES III) / J. R. Campbell, P. Auinger // Environmental

Health Perspectives. – 2007. – № 7. – P. 1018–1022.

Anatomical and Histological Study of the Effect of

Lead on Hepatocytes in Albino Rats / E. Metwally, F. Negm,

R. El-din, E. Nabil // International Journal of Biomedical

Materials Research. – 2015. – № 3. – P. 34–45.

Clinicopathological, histopathological and immunolog1ical

studies on animals exposed to lead and cadmium

under experimental conditions / A. Randa, M. Dawlat,

A. Nariman [et al.] // New York Science Journal. – 2015. –

№ 5. – S. 120–136.

Shubyna O. S. Vlyyanye svyntsovoy yntoksyka-

tsyy na morfofunktsyonalʹnoe sostoyanye systemy

platsenta-plod / O. S. Shubyna, YU. V. Kyreeva // Vest-

nyk Orenburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta. –

– № 6. – S. 118–121.

Guo Y. Relationship between hematopoiesis and

hepatogenesis in the midtrimester fetal liver characterized

by dynamic transcriptomic and proteomic profiles / Y. Guo,

X. Zhang // PLoS One. – 2009. – № 10. – S. 7641.

Vylehzhanyna T. A. Vlyyanye atsetata svyntsa na

razvytye pecheny krys / T. A. Vylehzhanyna // Oryhy-

nalʹnye nauchnye publykatsyy. – 2015. – S. 44–48.

Transfer of lead via placenta and breast milk

in human / P. J. Li, Y. Z. Sheng, Q. Y. Wang [et al.] // Biomedical

and environmental sciences: BES. – 2000. –

№ 2. – P. 85–89.

Skalʹnyy A. V. Byoélementy y pokazately

émbryonalʹnoy

smertnosty laboratornykh krys /

A. V. Skalʹnyy, S. V. Zalavyna, S. V. Efymov // Vestnyk

Orenburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta. – 2006. –

№ 2. – S. 78–81.

Eksperymentalʹne doslidzhennya modyfikuyu-

choho vplyvu nanoakvakhelatu tsytratu zolota na embri-

otoksychnistʹ atsetatu svyntsyu u shchuriv / V. F. Shatorna,

V. I. Haretsʹ, E. M. Biletsʹka [ta in.]. // Medychni perspekty-

vy. – 2014. – S. 12–17.

Romanenko O. A. Morfometrychni kharakterys-

tyky rozvytku embrioniv shchuriv pry diyi atsetatu svyntsyu /

O. A. Romanenko // Visnyk problem biolohiyi i medytsy-

ny. – 2011. – № 1. – S. 212–215.

Protective Effects of Selenium and Alpha-Tocopherol

against Lead-Induced Hepatic and Renal Toxicity in

Oreochromis Niloticus / S. A.Elgaml, R. Khalil, A. Hashish,

A. El-Murr // Journal of Aquaculture Research & Development.

– 2015. – № 6.

Kupsha E. Y. Morfofunktsyonalʹnaya kharakte-

rystyka stromalʹnoho komponenta pecheny belykh my-

shey pry dlytelʹnom postuplenyy v orhanyzm malykh

doz svyntsa y farmakolohycheskoy korrektsyy protses-

sa / E. Y. Kupsha, V. V. Bondarenko // Ynnovatsyy v nauke.

– 2015. – № 7.

Abdulkadyrov K. M. Kletochnyy sostav pecheny y

selezenky v fetalʹnom peryode / K. M. Abdulkadyrov,

V. A. Balashova // Kletochnaya transplantolohyya y tkane-

vaya ynzheneryya. – 2008. – S. 46–48.

Morfolohycheskoe yssledovanye kletochnoho

sostava fetalʹnoy pecheny cheloveka / YU. A. Petrenko,

H. V. Hrytsay, T. P. Hovorukha [et al.] // Visnyk problem bio-

lohiyi i medytsyny. – 2010. – № 2. – S. 177–183.

Payushyna O. V. Kletochnyy sostav y rehulyator-

nye funktsyy stromy zarodyshevoy pecheny / O. V. Payu-

shyna, E. Y. Domaratskaya, V. Y. Starostyn // Tsytolohyya. –

– S. 369–380.

Karlson B. Osnovy émbryolohyy po Péttenu /

per. s anhl. – M. : Myr. – 1983. – T. 1. – S. 357.

Dovhalʹ H. V. Morfolohichni zminy v rozvytku

pechinky shchuriv pry vplyvi atsetatu svyntsyu ta za umov ko-

rektsiyi v prenatalʹnomu periodi / H. V. Dovhalʹ

// Ukrayin-

sʹkyy morfolohichnyy alʹmanakh. – 2014. – S. 42–44.

Romanenko O. A. Imunohistokhimichne doslidzhen-

nya pechinky shchuriv v piznʹomu prenatalʹnomu periodi pid

vplyvom atsetatu svyntsyu ta za umov korektsiyi / O. A. Ro-

manenko, H. V. Dovhalʹ, M. A. Dovhalʹ

// Visnyk problem

biolohiyi i medytsyny. – 2012. – № 3. – S. 158–161.

Hepatotoxic effects of lead acetate in rats:

histopathological and cytotoxic studies / Z. Haouas, I. Zidi,

H. Hichri [et al.] // Journal of Cytology and Histology. –

– № 5. – P. 1–6.

Hegazy A. Evaluation of Lead Hepatotoxicity;

Histological, Histochemical and Ultrastructural Study /

A. Hegazy, U. Fouad // Forensic Medicine and Anatomy

Research. – 2014. – № 3. – P. 70.

Bioprotektorna diya tsynku v makro- i nanoakva-

khelatniy formi na embriohenez shchuriv za umovy svyntse-

voyi intoksykatsiyi / E. M. Biletsʹka, I. S. Chekman, N. M. Onul

[ta in.] // Medychni perspektyvy. – 2013. – S. 114–119.

El-Mehi A. E. Effect of Lead Acetate on the

Thyroid Gland of Adult Male Albino Rats and the Possible

Protective Role of Zinc Supplementation: A Biochemical,

Histological and Morphometric Study / A. E. El-Mehi,

S. A. Amin // Journal of American Science. – 2012. – № 7. –

P. 61–71.

Pattnaik N. Comparison of World Trade Center

dust with zinc acetate and lead oxide combinations to

determine damage to human lung cells / N. Pattnaik,

A. DiLorenzo. // Journal of Toxicology and Environmental

Health Sciences. – 2013. – № 4. – P. 60–65.

Bochkareva Y. Y. Vzaymodeystvye selensoder-

zhashchykh preparatov y tyazhelykh metallov v orhanyzme

ptytsy / Y. Y. Bochkareva, T. Y. Bokova, K. YA. Motovylov //

Sybyrskyy vestnyk selʹskokhozyaystvennoy nauky. –

– № 1. – S. 50–56.

Beletskaya É. N. Osteotropnostʹ svyntsa kak

faktor ryska patolohyy kostnoy systemy cheloveka

v uslovyyakh promyshlennoho horoda / É. N. Beletskaya,

V. V. Okolova // Ekolohiya i pryrodokorystuvannya. –

– № 19. – S. 192–192.

Colloidal silver fabrication using the spark discharge

system and its antimicrobial effect on Staphylococcus

aureus / D. C. Tien, K. H. Tseng, C. Y. Liao, T. T. Tsung //

Medical engineering & physics. – 2008. – № 8. – S. 948–952.

Pal S. Does the antibacterial activity of silver

nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle?

A study of the gram-negative bacterium Escherichia coli /

S. Pal, Y. K. Tak, J. M. Song // Applied and environmental

microbiology. – 2007. – № 6. – P. 1712–1720.

Laser-induced explosion of gold nanoparticles:

potential role for nanophotothermolysis of cancer /

R. R. Letfullin, C. Joenathan, T. F. George, V. P. Zharov //

Nanomedicine. – 2006. – № 4. – P. 473–480.

Analyz modyfytsyruyushcheho vlyyanyya tsytratov

zolota, serebra y zheleza na émbryotoksychnostʹ atse-

tata svyntsa v eksperymente / V. F. Shatornaya, V. H. Ka-

plunenko, Y. S. Chekman [y dr.] // Morphologia. – 2014. –

S. 99–103.

Nefʹodova O. O. Modyfikuyucha diya tsytratu

sribla na kardiotoksychnistʹ atsetatu svyntsyu v ekspe-

rymenti / O. O. Nefʹodova. // Visnyk problem biolohiyi i

medytsyny. – 2014. – S. 252–255.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Belska, I. O. (2016). МОРФОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ ПІД ВПЛИВОМ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ ТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6234

Номер

Розділ

Огляд літератури