ВИБРАНІ ПИТАННЯ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ І ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

  • T. H. Mayevska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. S. Babinets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6233

Анотація

РЕЗЮМЕ. У формуванні і клінічному перебігу остеоартрозу і хронічного панкреатиту на тлі остеодефіциту
є спільні патогенетичні ланки, а оскільки ці захворювання достатньо часто перебігають у коморбідному
поєднанні (до 25 %), то це потребує урахування у діагностичному процесі, оцінці клінічного стану таких пацієнтів і
обов'язкового врахування при призначенні комплексного лікування і подальшої реабілітації. Це зумовлює також
актуальність наукового вивчення такого коморбідного поєднання і доцільності обґрунтованого впровадження
нових лікувальних і реабілітаційних комплексних програм з акцентом на етап первинної медичної допомоги, де
найчастіше і найдовше перебувають хворі на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: остеоартроз, хронічний панкреатит, остеодефіцит, патогенез, коморбідність.

Посилання

Dynamika stanu zdorovʺya narodu Ukrayiny ta rehio-

nalʹni osoblyvosti : analitychno-statystychnyy posibnyk /

V. M. Kovalenko, V. M. Kornatsʹkyy [ta in.]. – K., 2016.

Chystyk T. Komorbydnostʹ pry osteoartroze:

ratsyonalʹnye podkhody k lechenyyu / T. Chystyk // Novosty

medytsyny y farmatsyy. – 2012. – № 17 (430). – S. 16–18.

Kolomoyetsʹ M. YU. Komorbidnistʹ i polimorbid-

nistʹ u terapevtychniy praktytsi / M. YU. Kolomoyetsʹ,

O. O. Vashenyak // Ukr. med. chasopys. – 2012. – № 5 (91). –

S. 140–143.

Lazebnyk L. D. Zabolevanyya orhanov pyshcheva-

renyya u pozhylykh / L. D. Lazebnyk, V. N. Drozdov. – M. :

Anakharsys, 2003. – 208 s.

Osteoartroz kak faktor ryska kardyovaskulyar-

nykh katastrof / O. Y. Mendelʹ, A. V. Naumov, L. Y. Alek-

seeva [y dr.] // Ukr. revmatol. zhurn. – 2010. – № 3 (41). –

S. 68–73.

Kovalenko V. N. Osteoartroz : praktycheskoe ru-

kovodstvo / V. N. Kovalenko, O. P. Bortkevych. – M. : Mo-

ryon, 2005. – 590 s.

Nasonova V. A. Ratsyonalʹnoe prymenenye

nesteroydnykh protyvovospalytelʹnykh preparatov v

revmatolohyy / V. A. Nasonova // Russkyy medytsynskyy

zhurnal. – 2002. – № 6. – S. 302–306.

Urazhennya shlunkovo-kyshkovoho traktu pry os-

teoartrozi / L. A. Tkachenko, I. P. Katerenchuk, T. I. Yarmo-

la [ta in.] // Svit medytsyny ta biolohiyi. – 2010. – № 2. –

S. 183–185.

Letyaho H. V. Kharakterystyka mikrotsyrkulyator-

nykh porushenʹ u khvorykh na osteoartroz pidlitkiv u ka-

tanamnezi / H. V. Letyaho, I. S. Lebetsʹ, O. L. Hovalenko-

va // Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina. – 2012. – № 998,

Vypusk 23. – S. 45–50.

Osobennosty yazvennoy bolezny, ne svyazannoy

s Helicobacter pylori / V. B. Hrynevych, YU. P. Uspenskyy,

H. ZH. Shabanova, N. N. Shcherbyna // Ter. arkhyv. – 2002. –

№ 2. – S. 24–27.

Huberhryts N. B. Vneshnesekretornaya nedostatoch-

nostʹ podzheludochnoy zhelezy: étyopatohenetycheskye

varyanty y lechenye / N. B. Huberhryts // Suchasna hastro-

enterolohiya. – 2003. – № 3 (13). – S. 24–32.

Babinetsʹ L. S. Densytometrychnyy analiz stanu

kistkovoyi tkanyny u khvorykh na khronichnyy pankreatyt /

L. S. Babinetsʹ // Arkh. klin. medytsyny. – 2004. – № 2 (6). –

S. 33–35.

Babinetsʹ L. S. Vzayemozvʺyazok stanu kistkovoyi

tkanyny, parametriv anemiyi ta bilkovoho statusu pry

khronichnomu pankreatyti / L. S. Babinetsʹ // Ukrayinsʹkyy

morfolohichnyy alʹmanakh. – 2008. – T. 6, № 3 – S. 93–95.

Povoroznyuk V. V. Osteoporoz v Ukrayini: medyko-

sotsialʹni problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya / V. V. Povo-

roznyuk // Osteoporoz: epidemiolohiya, klinika, diahnos-

tyka, profilaktyka ta likuvannya : Mat-ly I Ukrayinsʹkoyi

nauk.-prakt. konf. (Kyyiv, hrudenʹ 1995 r.). – K. : Instytut

herontolohiyi AMN Ukrayiny, 1995. – S. 3–6.

Hanonh V. F. Fiziolohiya lyudyny : pidruchnyk /

V. F. Hanonh. – Lʹviv : BaK, 2002. – 784 s.

Yelysyeyeva O. P. Stratehiya i taktyka antyoksydant-

noho zakhystu v klinitsi vnutrishnikh khvorob / O. P. YE lysyeye-

va, M. F. Tymochko, O. O. Abrahamovych // Ukr. med. chaso-

pys. – 2003. – № 3 (35). – S. 92–99.

Huberhrits N. B. Praktychna pankreatolohiya /

N. B. Huberhrits, S. V. Skopichenko. – Donetsʹk : Lybidʹ,

– 244 s.

Baraboy V. A. Okyslytelʹno-antyoksydantnyy

homeostaz v norme y pry patolohyy / V. A. Bara-

boy, D. A. Sutkovoy. – K. : Chernobylʹynterynform,

– 220 s.

Nasonova V. A. Klynycheskaya revmatolohyya /

V. A. Nasonova, M. H. Astapenko. – M. : Medytsyna, 1989.

Osteoporoz v Ukrayne / V. V. Povoroznyuk,

E. P. Podrushnyak, E. V. Orlova [y dr.]. – K. : Ynstytut he-

rontolohyy AMN Ukrayny, 1995. – 48 s.

Morhulys M. V. Osobennosty okyslytelʹno-

oksydantnoho statusa pry razlychnykh étyolohycheskykh va-

ryantakh khronycheskoho pankreatyta / M. V. Morhulys // Su-

chasna hastroenterolohiya. – 2005. – № 3 (23). – S. 31–33.

Ybadova H. D. Sostoyanye perekysnoho okys-

lenyya lypydov u bolʹnykh osteoartrozom v protsesse

sanatorno-kurortnoho lechenyya / H. D. Ybadova, H. H. Pe-

trenko, S. M. Tsabyev // Vopr. kurortolohyy, fyzyotera-

pyy y lecheb. fyzkulʹtury. – 1993. – № 5. – S. 46–49.

Salykhov Y. H. Perekysnoe okyslenye lypydov y

eho znachenye v patolohyy vnutrennykh orhanov : obzor /

Y. H. Salykhov, K. N. Ahysheva // Kazanskyy medytsynskyy

zhurnal. – 1986. – № 3. – S. 200–203.

Klynycheskaya dyahnostyka bolezney susta-

vov / Maykl Doérty, Dzhon Doérty. – Mynsk : Hyvaly,

– 143 s.

Andreeva L. Y. Modyfykatsyya metoda oprede-

lenyya perekysey lypydov v teste s tyabarbyturovoy

kyslotoy / L. Y. Andreeva, M. A. Kozhemyakyn, A. A. Kysh-

kun // Lab. delo. – 1988. – № 11. – S. 41–43.

Pasiyeshvili L. M. Porushennya kalʹtsiyevoho obminu

yak predyktor formuvannya vtorynnoho osteoporozu u

khvorykh na khronichnyy pankreatyt. Patohenetychni aspek-

ty vzayemozvʺyazku ta vzayemoobtyazhennya / L. M. Pasiyeshvi-

li, L. M. Bobrov, M. V. Morhulis // Suchasna hastroentero-

lohiya. – 2008. – № 3 (41). – S. 4–8.

Khrystych T. M. Intensyvnistʹ peroksydnoho

okysnennya lipidiv, aktyvnistʹ hlutationovoyi systemy

pry khronichnomu pankreatyti u khvorykh pokhyloho viku /

T. M. Khrystych, Z. A. Melʹnychuk // Problemy ekolohiyi ta

medytsyny. – 1999. – № 5. – S. 21–22.

Afanasʹyev S. V. Rehionarni osoblyvosti vilʹno-

radykalʹnoho okysnennya lipidiv ta antyoksydantnoyi

systemy u khvorykh na khronichnyy pankreatyt / S. V. Afa-

nasʹyev, O. A. Lykholat // Medychna khimiya. – 2005. – T. 7,

№ 1. – S. 33–36.

Zaporozhchenko B. S. Patohenetycheskye mekhanyz-

my pankreatyta y syndroma polyorhannoy nedostatoch-

nosty. Chastʹ I / B. S. Zaporozhchenko, V. Y. Shyshlov // Visnyk

morsʹkoyi medytsyny. – 2001. – № 3 (11). – S. 24–29.

Effects of noncardiovascular commorbidities on

antihypertensive use in elderly hypertensives / P. S. Wang,

J. Avorn, M. A. Brookhart [et at.] // Hypertension. – 2005. –

Vol. 46 (2). – P. 273–279.

Commorbid conditions in the AMICA study patients;

effects on the quality of life and drug prescriptions by

general practitioners and specialists. Semin / R. Caporali,

M. A. Cimmino, P. Sarzi-Puttini [et at.] // Arthritis Rheum. –

– Vol. 35 (Suppl. 1). – P. 31–37.

Rao O. S. Metabolic bone diseases in gastrointestinal

and billiary disorders. In: F. Favus (Ed.) Primer Metabolic

bone diseases and Disorders of Mineral Metabolism /

O. S. Rao. –New York : Raven Press, 1993. – P. 268–274.

Morphometric analysis of subchondral bone of the

tibial condyle in osteoarthrosis / M. Shimizu, H. Tsuji, H. Matsul

[et at.] // Clin. Orthop. – 1993. – Vol. 293. – P. 229–239.

Vignon E. Serum markers of osteoarthrosis. From

theory to practice (editorial) / E. Vignon // Rev. Rhum. Mal.

Osteoartic. – 1992. – Vol. 59, № 7–8. – P. 457–459.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Mayevska, T. H., & Babinets, L. S. (2016). ВИБРАНІ ПИТАННЯ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ І ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6233

Номер

Розділ

Огляд літератури