Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту

Автор(и)

  • L. S. Babinets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Yu. Ya. Kotsaba ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. M. Halabitska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. V. Markiv Тернопільська міська комунальна лікарня № 2

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v24.i4.5799

Анотація

Резюме. У статті наведено дані лікування хворих на хронічний панкреатит із включенням до комплексної терапії курсу акупунктурної динамічної електронейростимуляції. Встановили, що запропонований курс лікування сприяв достовірному регресу явищ оксидативного стресу, підвищенню рівня антиоксидантів ферментного та неферментного складу, а також нормалізації показників імунного статусу (р<0,05).

 

Ключові слова: хронічний панкреатит, динамічна електронейростимуляція, трофологічні розлади, оксидативний стрес, імунний статус, антиоксиданти, Т-лімфоцитопенія

Посилання

Babinetsʹ L. S. Perevahy poyednanoho vykorystannya refleksoterapiyi ta homeopatiyi v kompleksnomu liku­

vanni khvorykh na khronichnyy pankreatyt / L. S. Babinetsʹ //

Arkhiv klin. med. – 2005. – № 2 (8). – S. 42–44.

Babinetsʹ L. S. Dysbioz tovstoyi kyshky yak chynnyk

porushenʹ v antyoksydantnomu statusi khvorykh na khronich­

nyy pankreatyt u poyednanni iz khronichnym zakhvoryuvan­

nyam lehenʹ, shlyakhy optymizatsiyi likuvannya / L. S. Babinetsʹ,

O. S. Kvasnitsʹka // Visnyk naukovykh doslidzhenʹ­

№ 4. – S. 44–48.

Babinetsʹ L. S. Rolʹ pro- ta antyoksydantnoho

statusu i tyutyunopalinnya u formuvanni trofolohichnykh

rozladiv pry khronichnomu pankreatyti v poyednanni z

KHOZL / L. S. Babinetsʹ, O. S. Kvasnitsʹka // Vestnyk Kluba

Pankreatolohov. – 2012. – № 4. – S. 6–7.

Novye vozmozhnosty reabylytatsyy bolʹnykh

khronycheskym retsydyvyruyushchym pankreatytom / N. B. Hu­

berhryts, V. YA. Kolkyna // Byol. medytsyna. – 2003. –

№ 1. – S. 19–24.

DyaDÉNS. Rukovodstvo po dynamycheskoy élektro­

neyrostymulyatsyy apparatamy DyaDÉNS-T y DyaDÉNS-

DT; pod red. d. med. n. V. V. Chernysheva. – Ekaterynburh :

OOO «RTS ART», 2005. – 283 s.

DyaDÉNS-PK lechebno-dyahnostycheskyy kom­

pleks : rukovodstvo po ékspluatatsyy. – Ekaterynburh :

OOO «RTS ART», 2010. – 84 s.

Zdybskyy V. Y. Labyrynty refleksoterapyy

(150 voprosov nachynayushchym svoy putʹ) : monohrafyya /

V. Y. Zdybskyy. – Yzd. 2-e, perer. y dop. – Kharʹkov :

SPDFL Mosyakyn V.N., 2005. – 316 s.

Kalynyn A. V. Khronycheskyy pankreatyt: raspro­

stranennostʹ, étyolohyya, patohenez, klassyfykatsyya y

klynycheskaya kharakterystyka étyolohycheskykh form (so­

obshchenye pervoe) / A. V. Kalynyn // Klyn. perspektyvy

hastroénterol., hepatol. – 2006. – № 6. – S. 5–15.

Unyversalʹnyy rehystr DÉNS-terapyy / V. V. Cher­

nyshev, V. V. Malakhov, A. YU. Ryavkyn, S. YU. Ryavkyn. – Eka­

terynburh, 2003. – 165 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-10

Як цитувати

Babinets, L. S., Kotsaba, Y. Y., Halabitska, I. M., & Markiv, N. V. (2016). Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 24(4). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v24.i4.5799

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження