ВПЛИВ ЦИТОПРОТЕКТОРНОЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ (STEMI), ЩО РОЗВИНУВСЯ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ

Автор(и)

  • М. І. Швед Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Р. М. Овсійчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13734

Ключові слова:

гострий коронарний синдром, STEMI, цукровий діабет 2 типу, діагностика, ускладнення, лікування, L-карнітин, дапагліфлозин, якість життя

Анотація

РЕЗЮМЕ. Наявність цукрового діабету 2-го типу (ЦД2) у хворих на гострий коронарний синдром (ГКС) обмежує можливість застосування ранніх інвазивних коронарних втручань і визначає тактику медикаментозної підготовки до оперативних втручань та профілактики ускладнень, а тяжкість клінічного та психоемоційного стану таких пацієнтів обґрунтовують важливість і доцільність оцінки інтегрального показника якості життя як критерію ефективності та доцільності проведених лікувальних заходів.

Мета – оцінити динаміку показників якості життя з використанням опитувальника Euroqol Group EQ-5D-5L у хворих із ГКС(STEMI) на тлі ЦД 2-го типу та з високим ризиком розвитку кардіальних ускладнень на стаціонарному етапі лікування під впливом метаболічної (інгібітора SGLT2 дапагліфлозину) та цитопротекторної (L-карнітину) терапії.

Матеріал і методи. Обстежено 75 хворих із ГКС(STEMI) на тлі ЦД2: 38 хворих основної групи, яким проведено ургентну балонну ангіопластику та стентування інфарктзалежної коронарної артерії, додатково отримували L-карнітин та дапагліфлозин, а 37 хворих групи порівняння отримували лише стандартне протокольне лікування. Контрольну групу склали 28 хворих на STEMI без коморбідної патології, яким також проведені ургентна коронарна ангіопластика, стентування та протокольне медикаментозне лікування. Пацієнтам, окрім загальноклінічних, лабораторних та інструментальних методів, додатково проводили моніторування ЕКГ, трансторакальну ЕхоКГ і КАГ для оцінки тяжкості ураження ВА та визначали якість життя за опитувальником EQ-5D-5L.

Результати. У вихідному стані у хворих обох груп тяжкість клінічного стану суттєво не відрізнялась і була зумовлена типовими проявами ГКС та ЦД2. У пацієнтів основної групи додаткове застосування L-карнітину та дапагліфлозину на фоні протокольного лікування приводило до 100 % ліквідації ангінозного синдрому та зниження ФК ГСН до І–ІІ. У пацієнтів групи порівняння і через 5 діб спостерігали дискомфорт в грудній клітці (у 53,1 %) та ГСН клас Killip II–ІІІ у 50,0 % хворих. Динаміка показників тропоніну та креатинфосфокінази у пацієнтів обох досліджуваних груп свідчила про припинення некрозування кардіоміоцитів уже в перші дні лікування, але в хворих групи порівняння їх рівні і на п’яту добу не досягли референтної норми. Встановлено також достовірно вищу клінічну ефективність комплексного лікування щодо реперфузійних порушень ритму та проявів гострої серцевої недостатності, які реєструвались, відповідно, у 13,3 % хворих основної групи проти 32,1 % в групі контролю, а шлуночкові тахікардії та фібриляція шлуночків у них розвивались утричі рідше.

У вихідному стані пацієнти обох досліджуваних груп оцінювали якість свого життя відносно низьким балом (25,83±10,37) ум.од. та (26,24±10,18) ум.од. В процесі проведення стандартної програми лікування у пацієнтів з ГКС в поєднанні з ЦД2 спостерігали суттєве покращення самопочуття, індекс якості життя в цілому зріс на 70,2 %. Одночасно відзначимо достовірно вищу оцінку якості життя у пацієнтів після курсу комплексного лікування з включенням L-карнітину та дапагліфлозину, у них індекс якості життя покращився в середньому на 238,6 % і досяг рівня (87,5±9,4) у.о. При додатковому застосуванні L-карнітину та дапагліфлозину найкращі результати отримано щодо оцінки пацієнтами зниження загруднинного болю/дискомфорту та відчуття тривоги/депресії і дещо нижчі показники рухової активності. Застосування стандартного лікування супроводжувалось достовірною регресією лише показника больового синдрому, але тяжкий загальноклінічний стан пацієнтів цієї групи сприяв посиленню ознак тривоги та депресивної поведінки наприкінці стаціонарного курсу лікування.

Висновки. Застосування курсу комплексної медикаментозної терапії з включенням L-карнітину та дапагліфлозину в перед- та післяопераційний періоди у хворих на ГКС в поєднанні з ЦД2 приводило до покращення клінічного стану, відновлення параметрів центральної і периферичної кардіогемодинаміки та достовірного зменшення частоти розвитку реперфузійних аритмій та лівошлуночкової недостатності. Одночасно у пацієнтів цієї групи отримано найкращі результати щодо оцінки ними зменшення загруднинного болю/дискомфорту та відчуття тривоги/депресії і дещо нижчі щодо рухової активності, а застосування стандартного лікування супроводжувалось лише достовірною регресією показника больового синдрому, але тяжкий загальноклінічний стан пацієнтів сприяв посиленню ознак тривоги та депресивної поведінки.

Посилання

Gandziuk, V.A., Dyachuk, D.D., & Kondratyuk, N.U. (2017). Dynamics of morbidity and mortality due to diseases of the circulatory system in Ukraine (regional aspect). Bulletin of Biology and Medicine, 2(136), 319-322. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2017_2_72.

Ivanyuk, А.V., & Orlova, N.M. (2020). Ischemic heart disease among the population of working age in Kyiv region: statistical analysis of the modern epidemiological situation. Reports of Vinnytsia National Medical University [Internet], 24(4), 694-699. DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-24. DOI: https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-24

Kovalenko, V.M., & Kornatskyi, V.M. (2019). Aktualni problemy zdorovya ta minimizatsiya yikh v umovakh zbroynoho konfliktu v Ukrayini [Actual health problems and their minimization in the conditions of armed conflict in Ukraine]. Kyiv: Natsionalnyy naukovyy tsentr instytut kardiolohiyi im. akad. M. D. Strazheska [in Ukrainian].

Brogan, R.A., Alabas, O., & Almudarra, S. (2019). Relative survival and excess mortality following primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction. Eur. Heart J. Acute Cardiovasc. Care, 8(1), 68-77. DOI: https://doi.org/10.1177/2048872617710790

Dalal, J.J., Digrajkar, A., & Das, B. (2018). ST2 elevation in heart failure, predictive of a high early mortality. Indian Heart Journal, 70(6), 822-827. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ihj.2018.08.019

Shved, M.I., & Levytska, L.V. (2018). Suchasni tekhnolohiyi vidnovnoho likuvannya khvorykh iz hostrym koronarnym syndromom [Modern technologies of restorative treatment of patients with acute coronary syndrome]. Kyiv: Vydavn. dim Medknyha [in Ukrainian].

Ibanez, B., James, S., Agewall, S., & Antunes, M. (2018). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur. Heart J., 2, 119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393

Petrie, J.R., Guzik, T.J., & Touyz, R.M. (2018). Diabetes, Hypertension, and Cardiovascular Disease: Clinical Insights and Vascular Mechanisms. Can. J. Cardiol., 34(5), 575-584. DOI: 10.1016/j.cjca.2017.12.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cjca.2017.12.005

Leon, B.M., & Maddox, T.M. (2015) Diabetes and cardiovascular disease: Epidemiology, biological mechanisms, treatment recommendations and future research. World J. Diabetes, 6(13), 1246-1258. DOI: 10.4239/wjd.v6.i13.1246. DOI: https://doi.org/10.4239/wjd.v6.i13.1246

Daryabor, G., Atashzar, M., & Kabelitz, D. (2020). The Effects of Type 2 Diabetes Mellitus on Organ Metabolism and the Immune System. Front. Immunol., 11, 1582-1595. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01582

Solomenchuk, T.M., & Besh, D.I. (2004). Infarkt miokarda u molodykh: ksenobiotyky yak etiolohichnyy stymul rozvytku [Myocardial infarction in young people: xenobiotics as an etiological stimulus for development]. Praktychna medytsyna – Practical Medicine, 1, 79-82 [in Ukrainian].

Stuart, R.M., Khan, O., & Abeysuriya, R. (2020). Diabetes care cascade in Ukraine: an analysis of breakpoints and opportunities for improved diabetes outcomes. BMC Health Serv. Res., 20(1), 409. DOI: 10.1186/s12913-020-05261-y. DOI: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05261-y

WHO (2016). Diabetes fact sheet. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

Shved, M.I., Tsuglevich, L.V., & Kyrychok, I.B. (2017). Features of cardiorehabilitation and correction of impaired systolic-diastolic function and heart rate variability in patients with acute coronary syndrome with revascularization of coronary arteries.Georgian Medical News, 4 (265), 46-53 [in Ukrainian].

Shved, M.I., & Pelyo, M.P. (2018). The effect of cardioprotective metabolic therapy on the occurrence of rhythm and conduction disorders in patients with myocardial infarction with metabolic syndrome. Arithmology, 2(26), 53-55 [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine (2014). Acute coronary syndrome with ST segment elevation: Unified clinical protocol of emergency, primary, secondary and tertiary care.

Shved, M.I., Tsuglevich, L.V., & Geryak, S.M. (2019). Clinical efficacy of cardiocytoprotective therapy in patients with acute coronary syndrome (myocardial infarction), who underwent balloon angioplasty and coronary artery stenting. Archive of Clinical Medicine, 1, 31-37. DOI: https://doi.org/10.21802/acm.2019.1.2

Pogosova, N.V., Baichorov, I. Kh., Yufereva, Yu. M., & Koltunov, I. E. (2015). Kachestvo zhizni bolnykh s serdechno-sosudistymi zabolevaniyami: sovremennoye sostoyaniye problemy [Quality of life of patients with cardiovascular diseases: current state of problems]. Kardiologiya – Cardiology, 50(4), 66-78 [in Russian].

Yagenskyi, A.V., Hofer, I.M., Sichkaruk, N., & Oldridge, N. (2018). Otsinka yakosti zhyttya u patsiyentiv z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya: rezultaty validyzatsiyi ukrayinomovnoyi versiyi opytuvalnyka MacNewHeartDiseaseHealth-related Quality of Life [Assessment of the quality of life in patients with coronary heart disease: validation results of the Ukrainian version of the questionnaire MacNewHeartDiseaseHealth-related Quality of Life]. Ukrayinskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Journal of Cardiology, 3, 22-28 [in Ukrainian].

EuroqolGroup (1990). Euroqol – a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health.Policy, 16, 199-208. DOI: https://doi.org/10.1016/0168-8510(90)90421-9

Ministry of Health of Ukraine (2018). Unifikovanyy klinichnyy protokol ekstrenoyi, pervynnoyi, vtorynnoyi ta tretynnoyi medychnoyi dopomohy «Hostryy koronarnyy syndrom z elevatsiyeyu sehmenta ST» – Unified clinical protocol of emergency, primary, secondary and tertiary medical care "Acute coronary syndrome with ST segment elevation" [in Ukrainian].

Gonskyi, Y.I. (2001). Biolohichna khimiya: laboratornyy praktykum [Biological chemistry: labora-tory practice]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Haines, D.E., Lai, W.W., & Manning, W.J. (2011). ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 appropriate use criteria for echocardiography. J. Am Soc. Echocardiogr., 24(3), 229-267. DOI: 10.1016/j.echo.2010.12.008. DOI: https://doi.org/10.1016/j.echo.2010.12.008

Papadopoulos, K., Lekakis, I., & Nicolaides, E. (2017). The predictive value of the syntax score in patients with chronic coronary artery disease under going percutaneous coronary intervention or coronary artery by pass grafting: a pilotstudy. Open Cardiovasc. Med. J., 11, 28-32. DOI: 10.2174/1874192401711010028. DOI: https://doi.org/10.2174/1874192401711010028

GUSTO investigators (1993). An international randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction. The New England Journal of Medicine, 329(10), 673-682. DOI: 10.1056/NEJM199309023291001. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJM199309023291001

Astashkin, E.I., & Glezer, M.G. (2012). Role of L-carnitine in energy metabolism cardiomyocytes and treatment of diseases of cardiovascular system. Cardiology and Cardiovascular Surgery, 6(2), 58-65.

DiNicolantonio, J., Lavie, C. & Fares, H. (2013). L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease: Systematic revien and meta-analysis. MayoClin. Proc., 1-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2013.02.007

Hicks, J.J., MontesCortes, D.H., & Cruz-Dominguez, M.P. (2007). Antioxidants decrease reperfusion induced arrhythmias in myocardial infarction with ST-elevation. Frontiers in Bioscience, 12, 2029-2037. DOI: https://doi.org/10.2741/2208

Rizzon, P., & Biasko, G. (1989). High doses of L-carnitine in acute myocardial infarction: metabolic and antiarrhythmic effects. Eur. Heart J., 10(6), 502-508. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.eurheartj.a059519

Di Pino, A., & DeFronzo, R. (2019). Insulin Resistance and Atherosclerosis: Implications for Insulin-Sensitizing Agents. Endocr. Rev., 40(6), 1447-1467. DOI: 10.1210/er.2018-00141. DOI: https://doi.org/10.1210/er.2018-00141

Sinning, C., Makarova, N., & Völzke, H. (2021). Association of glycated hemoglobin A1c levels with cardiovascular outcomes in the general population: results from the BiomarCaRE (Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe) consortium. Cardiovasc. Diabetol., 20(1), 223-231 DOI: 10.1186/s12933-021-01413-4. DOI: https://doi.org/10.1186/s12933-021-01413-4

Radchenko, O., & Korolyuk, O. (2021). Glycated hemoglobin: mechanisms of formation and clinical significance (literature review and own researches). International journal of endocrinology (Ukraine), 16(1), 69-75. DOI: 10. 22141/2224-0721.16.1.2020.199131. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0721.16.1.2020.199131

Ganesan, K., Rana, M.B.M., & Sultan, S. (2022). Oral Hypoglycemic Medications. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

Berg, D.D., Jhund, P.S., & Docherty, K.F. (2021) Time to Clinical Benefit of Dapagliflozin and Significance of Prior Heart Failure Hospitalization in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA Cardiol., 6(5), 499-507. DOI: 10.1001/jamacardio.2020.7585. DOI: https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.7585

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Швед, М. І., & Овсійчук, Р. М. (2023). ВПЛИВ ЦИТОПРОТЕКТОРНОЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ (STEMI), ЩО РОЗВИНУВСЯ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 203–212. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13734

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження