ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Автор(и)

  • М. І. Швед Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • С. М. Геряк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. П. Мартинюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. Б. Сусла Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. П. Мартинюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • І. О. Ястремська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13716

Ключові слова:

навчальні методики, професійні компетентності, комунікативні навички

Анотація

РЕЗЮМЕ. Серед дослідників немає усталеного погляду на структуру професійної компетентності майбутніх фахівців у цілому і майбутніх медиків зокрема та на види компетентностей, які необхідно покласти в її основу. Така ситуація стала основою для проведення аналізу ефективності різних комунікативних навчальних методик для кращої професійної підготовки студентів-магістрів на клінічних кафедрах університету.

Мета – проаналізувати ефективність різних методик викладання для формування професійної компетентності майбутніх медиків з ключових та предметних компетентностей з невідкладної медичної допомоги.

Результати. Комунікативна компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей та морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи (студента) успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні освіти. Формування комунікативної компетентності студентів-магістрів досягають завдяки ефективній взаємодії викладача і студента (спілкування, обмін знанями, відпрацювання умінь, навичок), професійно-особистісних якостей викладача, які виявляються через аналітико-перцептивні, мотиваційно-комунікаційні, професійно-орієнтовані й тактико-психологічні комунікативні вміння у розв’язанні професійних завдань та індивідуальних властивостей суб’єкта професійної викладацької діяльності, необхідних і достатніх для засвоєння комунікативних навичок на нормативно заданому рівні. Для формування професійної компетентності майбутніх медиків з ключових та предметних компетентностей з невідкладної медичної допомоги викладачі клінічних кафедр ТНМУ імені І. Я. Горбачевського використовують сукупності інтерактивних методів навчання, які ґрунтуються на принципах партисипативно-інтерактивного підходу. До таких методів навчання належать метод навчальної дискусії, ігрові методи навчання, метод діалогу, метод індивідуальних і групових проектів, а також самостійної роботи студентів-магістрів.

Висновки. На кафедрі невідкладної медичної допомоги ТНМУ імені І. Я. Горбачевського використовуються такі партисипативно-інтерактивні навчальні методи для досягнення високої комунікативної та професійної компетентності майбутнього медика-магістра з фаху невідкладної медичної допомоги, як метод навчальної дискусії, ігрові методи навчання, метод діалогу, метод індивідуальних і групових проектів, а також метод самостійної роботи студентів-магістрів. Ефективність використання кожної навчальної методики залежить від індивідуальних особистісних рис викладача і студента та їх базового рівня підготовки і мотивації.

Посилання

Aristova, N. (2017). Formation of communicative competence of future philologists on the basis of implementing the provisions of the participatory-interactive approach. Materials of the international conference "Innovative technologies in science and education, European experience", 1, 17-23.

Aristova, N. (2014). Innovative methods of formation of foreign language communicative competence in higher education of Ukraine. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy", 42, 183-185.

Specters, J. (2001). ERIC Clearinghouse on Information and Technology Syracuse NY Competencies for Teaching. ERIC Digest Competencies and Certification, 248.

Quality education and competencies for life (2004). Workshop 3. Background Paper, 178.

Daviskyba, V. (2017). Competency-oriented education: foreign experience. Materials of the international conference "Innovative technologies in science and education, European experience", 1, 62-65.

Glazunova, L. (2003). Evaluation of professional competence in the education of Great Britain. Middle Professional Education, 4, 67-74.

Ovcharuk, O. (2004). Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. Library Of Educational Policy, 112.

Malikhin, O. (2016). Theoretical foundations of the implementation of the competence approach in the organization of independent educational activities: monograph. Kyiv: NUBiP of Ukraine, 489.

Malikhin, O. (2015). Formation of general cultural competence of students of philology majors: monograph. Kyiv: "NVP" Interservice LLC, 492.

Cherezova, I. (2014). Communicative competence as an integral quality of personality. Scientific Bulletin of Kherson State University, 1, 103-107.

Kovalchuk, V. (2011). Pedagogical mastery of the teacher as the basis of his competence. Pedagogical mastery as a system of professional artistic competences: Coll. materials of the IX International Pedagogical and Artistic Readings in memory of Professor head editor: I.A. Zyazyun, 569-579.

Pugachev, V. (2002) Tests, business games, trainings in personnel management. Aspect Press, 285.

Dankevich, Yu., & Kobylina, Yu. (2017). Principles and methods of independent work of students during the study of the discipline "Management of information institutions and projects". Materials of the international conference "Innovative technologies in science and education European experience", 1, 57-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Швед, М. І., Геряк, С. М., Мартинюк, Л. П., Сусла, О. Б., Мартинюк, Л. П., & Ястремська, І. О. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО . Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 27–31. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2023.v.i1.13716

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження