ЕФЕКТИВНІСТЬ КАНЕФРОНУ Н У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СУБКЛІНІЧНИХ ОЗНАК УРАЖЕННЯ СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ

  • O. R. Luchko Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, хронічний пієлонефрит, субклінічні ознаки ураження судин, канефрон Н

Анотація

Проаналізовано результати лікування 40 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) ІІ ступеня із хро­нічним пієлонефритом (ХПН), яких було поділено на дві групи: 20 пацієнтів І групи отримували базову терапію; 20 хворих ІІ групи на тлі базової терапії отримували препарат «Канефрон Н».

Мета – вивчення ефективності препарату «Канефрон Н» у комплексному лікуванні субклінічних ознак ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію із хронічним пієлонефритом.

Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування 40 хворих на АГ II ступеня з ХПН, яких, залежно від лікування, поділено на дві групи. І групу склали 20 хворих, які отримували базову терапію: фіксовану низькодозову комбінацію периндоприлу аргінін – 2 мг, індапаміду – 0,625 мг, амплодипіну – 5 мг та аторвастатину – 10 мг; ІІ – 20 хворих, які отримували на тлі базової терапії канефрон Н по 2 драже 3 рази на добу всередину протягом місяця. Повторний курс запропонованої схеми лікування проводили через 6 місяців.

Оцінку ефективності запропонованого лікування визначали за динамікою показників пружно-еластичних властивостей судин (швидкість поширення пульсової хвилі – ШППХ, плечогомілковий судинний індекс – САVI, індекс жорсткості аорти – ІЖА, товщина інтимо-медійного комплексу – ТІМК) та ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1 – ЕТ-1, ендотелійзалежна вазодилатація – ЕЗВД і ендотелійнезалежна вазодилатація – ЕНВД).

Результати. У ході лікування відзначали зниження ШППХ (р<0,001) і CAVI (р<0,001) у хворих двох груп, однак більш виражені зміни наприкінці лікування були у хворих ІІ групи. Упродовж року ІЖА (р<0,001) знижувався під впливом лікування у всіх хворих однаковою мірою, проте значуще зменшення ТІМК відзначали швидше у хворих ІІ групи – через 6 місяців (р<0,01) проти 12 місяців (р<0,001) у хворих І групи.

Канефрон Н у комплексному лікуванні сприяв вираженішому зниженню вмісту ЕТ-1 (р<0,001), порівняно з базовою терапією, при цьому спостерігали суттєве поліпшення функції ендотелію за більш динамічним збільшенням ЕЗВД (р<0,001) та ЕНВД (р<0,001).

Висновки. 1. Канефрон Н у комплексі з комбінованою низькодозовою антигіпертензивною терапією сприяє регресу субклінічних ознак ураження судин у хворих із коморбідною патологією.

2. Тривале застосування препарату «Канефрон Н» у хворих на АГ із ХПН доцільне, безпечне і достатньо ефективне.

Посилання

Tomiyama, H., Ishizu, T., & Kohro, T. (2018). Longitudinal association among endothelial function, arterial stiffness and subclinical organ damage in hypertension. Int. J. Cardiol., 253, 161-166.

Amosova, K.M., Shyshkina, N.V., & Rudenko, Yu.V. (2017). Pokaznyky arterialnoi zhorstkosti, khvyl vidobra­zhennia i shlunochkovo-arterialnoi vzaiemodiii v patsiientiv z arterialnoiu hipertenziieiu i sertsevoiu nedostatnistiu zi zberezhenoiu ta znyzhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka [Indices of arterial stiffness, reflection and ventricular-arterial interaction in patients with arterial hypertension and heart failure with preserved and reduced left ventricular ejection fraction]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Cardiology Journal, 5, 13-17 [in Ukrainian].

Martyniuk L.P., Butvyn S.M., & Mylnikova, T.O. (2018). Efektyvnist likuvannia retsydyvuiuchoho piielonefrytu z vyko­rystanniam Kanefronu N u khvorykh zi znyzhenoiu funkt­si­ieiu nyrok [Effectiveness of treatment of recurrent pyelonephri­tis using Canephron H in patients with reduced renal function]. Zhurnal “Nyrky” – Journal “Kidneys”, 7 (3) [in Ukrainian].

Smiian, S.I., & Franchuk, M.V. (2015). Efektyvnist Kanefronu N v kompleksnomu likuvanni subklinichnoi podahrychnoi nefropatii [The effectiveness of Canephron H in the complex treatment of subclinical gouty nephropathy]. Hazeta “Zdorovia Ukrainy” – Newspaper “Health of Ukraine”, October, 16-17 [in Ukrainian].

Martyniuk, L.P., Martyniuk, L.P., & Martyniuk, O.S. (2014). Efektyvnist zastosuvannia Kanefrona N u kompleks­nomu likuvanni khvorykh z diabetychnoiu nefropatiieiu na tli tsukrovoho diabetu 2-ho typu [Effectiveness of Canephron H application in the complex treatment of patients with diabetic nephropathy on the background of type 2 diabetes mellitus]. Semeynaya meditsyna – Family Medicine, 3 (53), 69-76 [in Ukrainian].

Chistik, T. (2015). Vliyaniye kanefrona N na teche­niye diabeticheskoy nefropatii u patsiyentov s sakharnym dia­betom 2-go tipa [Effect of Canephron H on the course of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus]. Novyny medytsyny ta farmatsii – News of Medicine and Pharmacy, 2 (526), 11 [in Russian].

Опубліковано
2019-04-24
Як цитувати
Luchko, O. R. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ КАНЕФРОНУ Н У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СУБКЛІНІЧНИХ ОЗНАК УРАЖЕННЯ СУДИН У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 100-105. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v0.i1.10056
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження