РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ ПІЗНІМ ГЕСТОЗОМ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

  • S. V. Khmil ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • U. Ya. Franchuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • I. V. Korda ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: прееклампсія, метаболічний синдром, пізній гестоз, ожиріння, ендотеліальна дисфункція

Анотація

У статті висвітлено питання перебігу вагітності та пологів у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому. Прееклампсія і надалі залишається актуальною та важливою проблемою сьогодення, займаючи провідне місце в структурі материнської та перинатальної захворюваності й смертності.

Мета дослідження – підвищити ефективність діагностики, профілактики пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому.

Матеріали та методи. Ми провели ретроспективний аналіз 640 історій пологів, облікових карт спостереження за вагітними за три роки (2016–2018), у яких перебіг вагітності був ускладнений прееклампсією на тлі метаболічного синдрому.

Результати досліджень та їх обговорення. Перебіг вагітності у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому ускладнився в 72,38 %, а саме: плацентарною недостатністю (27,83 %), тазовим передлежанням плода (13,4 %), передчасними пологами у терміні 32–34 тижні вагітності (24,74 %), передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти (3,09 %), передчасним розривом плідних оболонок (15,46 %). Перебіг пологів ускладнився первинною слабкістю пологової діяльності (4,12 %), вторинною слабкістю пологової діяльності (3,09 %), кровотечею у ІІІ періоді пологів (2,06 %), обвиттям пуповини навколо шиї плода (10,3 %), дистресом плода (13,4 %), затримкою плаценти і плідних оболонок, без кровотечі (2,06 %), розривом промежини (1,03 %) при розродженні та акушерським розривом шийки матки (2,06 %). У 27,62 % жінок вагітність на тлі метаболічного синдрому перебігала без ускладнень.

Висновки. Дані ретроспективного аналізу клінічного перебігу вагітності, пологів у жінок із пізнім гестозом на тлі метаболічного синдрому за останні 3 роки свідчать про зростання цих ускладнень. Тому важливо для профілактики проводити комплексну прегравідарну підготовку та визначати предиктори даного ускладнення вагітності.

Посилання

Voronenko, N.Yu. (2013). Metabolichnyi syndrom ta dysfunktsiia zhyrovoi tkanyny u zhinok [Metabolic syndrome and dysfunction of adipose tissue in women]. Zdorove zhenshchyny – Health of women, 5, 65-71 [in Ukrainian].

Gordyunina, S.V. (2012). Insulinorezistentnost i reguliatsiia metabolizma [Insulin resistance and metabolic regulation]. Problemy endokrinologii – Problems of endocrinology, 3, 31-34 [in Russian].

Hryshchenko, O.V. (2017). Vplyv tradytsiinoho likuvannia na pokaznyky hemodynamiky u zhinok z preeklampsiieiu [Influence of traditional treatment on hemodynamic indices in women with preeclampsia]. Zbirnyk naukovykh prats asotsiatsii akusher-hinekolohiv Ukrainy – Collection of scientific works of the obstetrician-gynecologists association of Ukraine, 1 (39), 31-36 [in Ukrainian].

Gureyev, V.V. (2012). Endotelialnaya disfunktsiya – tsentralnoye zveno v patogeneze gestoza [Endothelial dysfunction - a central element in the pathogenesis of gestosis]. Nauchnyye vedomosti Seriia Meditsina. Farmatsiya – Scientific Journal Medical Series. Pharmacy, 4 (123), 17/1, 5-12 [in Ukrainian].

Dyndar, O.A. (2015). Histohenez uskladnen vahitnosti i polohiv u zhinok iz metabolichnym syndromom i ozhyrinniam [Histogenesis of complications of pregnancy and childbirth in women with metabolic syndrome and obesity]. Zdorove zhenshchyny – Health of woman, 10 (106), 114-117 [in Ukrainian].

Dyndar, O.A. (2016). Retrospektyvnyi analiz perebihu vahitnosti ta polohiv u zhinok iz metabolichnym syndromom [Retrospective analysis of the course of pregnancy and childbirth in women with metabolic syndrome]. Zbirnyk naukovykh prats asotsiatsii akusher-hinekolohiv Ukrainy – Collection of scientific works of the obstetrician-gynecologists association of Ukraine, 1 (37), 56-61 [in Ukrainian].

Dubossarskaya, Z.M. & Duka,Yu.M. (2011). Rol ozhereniya v strukture nevynashivaniya beremenosti [The role of necklaces in the structure of miscarriage]. Reproduktivnaya endokrinologiya – Reproductive Endocrinology, 2, 9-11 [in Ukrainian].

Ivanyuta, S.O., Dyndar, O.A., Makarenko, H.I., & Kurochka, V.V. (2017). Metabolichnyi syndrom – pandemiia XXI stolittia, nahalna problema akusherstva [Metabolic syndrome - a pandemic of the twenty-first century, an urgent problem of obstetrics]. Zbirnyk naukovykh prats asotsiatsii akusher-hinekolohiv Ukrainy – Collection of scientific works of the obstetrician-gynecologists association of Ukraine, 2 (40), 134-138 [in Ukrainian].

Klebanova, Ye.M., Balabolkin, M.I., & Kreminskaya, V.M. (2007). Znacheniye zhirovoy tkani i yeye gormonov v mekhanizmakh insulinovoy rezistentnosti i razvitiya sakharnogo diabeta 2-go tipa [The value of adipose tissue and its hormones in the mechanisms of insulin resistance and the development of type 2 diabetes]. Klinicheskaya meditsina – Clinical Medicine, 7, 20-27 [in Russian].

Kovalenko, V.M., Talayeva, T.V., & Kozlyuk, A.S. (2013). Metabolichnyi syndrom: mekhanizm rozvytku, znachennia yak faktora sertsevo-sudynnoho ryzyku, pryntsypy diahnostyky ta likuvannia [Metabolic syndrome: mechanism of development, significance as a factor of cardiovascular risk, principles of diagnosis and treatment]. Ukrayinskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Cardiology Magazine, 5, 80-87 [in Ukrainian].

Kuzin, A.I. & Lengin, Yu.A. (2011). Metabolicheskiy sindrom: klini- cheskiye i populyatsionnyye aspekty [Metabolic syndrome: clinical and population aspects]. Chelyabinsk: Izdatelstvo «ZAO «Chelyabinskaya mezhrayonnaya tipografiya», p. 120 [in Russian].

Lutsenko, N.S. (2000). Akusherskiye aspekty ozhireniya [Obstetric aspects of obesity]. Zaporozhye : Prosvita, p. 160 [in Russian].

Pankiv, V.I. (2011). Ozhyrinnia yak medykosotsialna problema [Obesity as a medical social problem]. Praktychna anhiolohiia – Practical Angiology, 4, 36-42 [in Ukrainian].

Prilepskaya, V.N. (2013). Ozhireniye v praktike akushera-ginekologa [Obesity in the practice of an obstetrician]. Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, 5, 59-61 [in Russian].

Savelyeva, G.M. (2003). Dostizheniya i perspektivy perinatalnoy meditsiny [Achievements and prospects of perinatal medicine]. Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, 2, 3-6 [in Russian].

Sergienko, L.Yu. (2014). Ranniy ontogenez – kriticheskiy period dlia «programmirovaniya» endokrinnykh i gormonalno-zavisimykh patologiy vo vzrosloy zhizni [Early ontogenesis - a critical period for the “programming” of endocrine and hormone-dependent pathologies in adulthood]. Klinichna ta yeksperimentalna patologiya – Klіnіchna and Experimental Pathology, XIII, 3 (49), 224-230 [in Russian].

Serov, V.N., Frolova, O.G., & Tokova, Z.Z. (2001). Osnovnyye problemy materinskoy smertnosti v posledniye 5 let [The main problems of maternal mortality in the last 5 years]. Problemy beremennosti – Problems of pregnancy, 3, 15-19 [in Russian].

Tarasenko, K.V. (2011). Eksperymentalne modeliuvannia insulinorezystentnosti [Experimental modeling of insulin resistance]. Svit biolohii ta medytsyny – World biology and medicine, 4, 142-144 [in Ukrainian].

Titov, V.N. (2014). Insulin – gumoralnyy faktor obespecheniya energiyey biologicheskoy funktsii lokomotsii [Insulin - a humoral factor providing energy to the biological function of locomotion]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika – Clinical laboratory diagnostics, 4, 27-38 [in Russian].

Shvarts, V.Ya. (2011). Vospaleniye zhirovoy tkani. Chast 4. Ozhireniye – novoye infektsionnoye zabolevaniye (obzor literatury) [Inflammation of adipose tissue. Part 4. Obesity - a new infectious disease (literature review)]. Problemy endokrinologii – Problems of endocrinology, 5, 63-71 [in Russian].

Shelestova, L.P. (2012). Vahitnist i polohy u zhinok z alimentarno-konstytutsialnym ozhyrinniam (patohenez, profilaktyka ta likuvannia akusherskykh i perynatalnykh uskladnen) [Pregnancy and childbirth in women with alimentary-constitutional obesity (pathogenesis, prevention and treatment of obstetric and perinatal complications)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyyiv: Nats. med. akad. pisliadyplomnoi osvity im. P.L. Shupyka, p. 40 [in Ukrainian].

Block, H.S. (2016). Neurological complications of pregnancy. Curr Neurol Neurosci Rep, 16, 7, 67.

Brannian, J.D. (2011). Obesity and fertility. SD Med, 64 (7), 251-254.

Dennis, A.T. (2012). Management of pre-eclampsia: issues for anaesthetists. Anaesthesia, 67, 9, 1009-1020.

Newell-Fugate, A.E., Taibl, J.N., Clark, S.G., Alloosh, M., Sturek, M., & Krisher, R.L. (2014). Effects of diet-induced obesity on metabolic parameters and reproductive function in female Ossabaw minipigs. Comp. Med., 64 (1), 44-49.

Black, M.H., Watanabe, R.M., Trigo, E., Takayanagi, M., Lawrence, J.M., Buchanan, T.A., & Xiang, A.H. (2013). High-fat diet is associated with obesity-mediated insulin resistance and β-cell dysfunction in Mexican Americans. J. Nutr, 143 (4), 479-85.

Imarengiaye, C.O., & Isesele, T.O. (2015). Intensive care management and outcome of women with hypertensive diseases of pregnancy. Niger Med J, 56, 5, 333-337.

National institute for health and care excellence (2014). Intrapartum care: care of healthy women and their babies during child-birth. NICE clinical guideline 190. (Manchester): NICE.

Norman, J.E. & Reynolds, R.M. (2011). The consequences of obesity and excess weight gain in pregnancy. Proc. Nutr. Soc., 70 (4), 450-456.

Thompson, J.A. & Regnault, T.R. (2011). In utero origins of adult insulin resistance and vascular dysfunction. Semin. Reprod. Med., 29 (3), 211-224.

Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Khmil, S. V., Franchuk, U. Y., & Korda, I. V. (2019). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ ПІЗНІМ ГЕСТОЗОМ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ. Вісник наукових досліджень, (4), 94-97. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9816
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ