СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • M. I. Shved ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • L. V. Tsuglevych ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • L. V. Levytska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: інфаркт міокарда, систоло-діастолічна функція серця, навантажувальні тести, кардіореабілітація

Анотація

Гострий інфаркт міокарда (ІМ) на сьогодні залишається однією з головних причин смертності та інвалідизації. Упровадження ефективних кардіореабілітаційних програм для пацієнтів, які перенесли гострі форми ішемічної хвороби серця (ІХС), є важливим засобом поліпшення якості та тривалості життя. У більшості рекомендацій кардіореабілітація має І клас А рівень доказовості. План реабілітації повинен бути індивідуальним і базуватися на попередньо проведеній стратифікації ризику, визначенні рівня функціональної здатності й конкретних потребах хворого. На сьогодні, крім традиційної моделі кардіореабілітації, що включає 4 етапи, запропоновано альтернативні моделі з використанням персоніфікованої телемедицини, сфокусованої на індивідуальному профілі факторів ризику, а також спільнотних та домашніх програмах, які враховують можливість вибору для пацієнтів відповідно до їхніх потреб.

Мета дослідження – підвищити ефективність реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда, яким проведено перкутанну балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії з приводу гострого коронарного синдрому шляхом упровадження індивідуалізованої адаптованої програми кардіореабілітації на ранньому амбулаторному етапі.

Метаріали і методи. Обстежено 92 хворих на інфаркт міокарда, 58 з яких у ранньому післяінфарктному періоді проведено курс оригінальної індивідуалізованої адаптованої програми кардіореабілітації протягом 3-х місяців, і 34 пацієнтам контрольної групи, яких зіставили за віком, статтю та клінічними проявами інфаркту міокарда, проведено стандартну програму реабілітації. Оцінку ефективності обох програм кардіореабілітації виконували шляхом зіставлення редукції клінічних проявів інфаркту міокарда, відновлення параметрів систоло-діастолічної функції серця, ступеня толерантності до фізичних навантажень та оцінки якості життя пацієнтів.

Результати досліджень та їх обговорення. Використання індивідуально адаптованої програми реабілітації в післяінфарктному періоді у хворих із ГКС, яку ми запропонували, і провели перкутанну балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії, сприяє більш швидкій та ефективнішій ліквідації клінічних проявів серцевої недостатності та порушень систоло-діастолічної функції лівого шлуночка. Одночасно у цих пацієнтів суттєво підвищується толерантність до фізичних навантажень, що супроводжувалось поліпшенням самопочуття і комплаєнсу до лікувальних рекомендацій та свідчило про підвищення якості життя.

Висновки. Застосування оригінальної індивідуально адаптованої програми кардіореабілітації на ранньому амбулаторному етапі дозволяє знизити ознаки систоло-діастолічної дисфункції серця і суттєво підвищити толерантність пацієнтів до фізичних навантажень, що підвищує якість їх життя.

Біографія автора

M. I. Shved, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 

Посилання

Zharinov, O.Y., Kuts, V.O., & Tkhor, N.V. (2006). Navantazhuvalni proby v kardiolohii : navchalnyi posibnyk [Loading tests in cardiology : Tutorial.]. Kyiv: Med. Svitu., p. 89 [in Ukrainian].

Lyadova, K.V., & Preobrazhenskiy, V.N. (Eds.) (2005). Reabylytatsyia kardyolohycheskykh bolnykh [Rehabilitation of cardiac patients]. Moscow: HEOTAR-Medya, p. 288 [in Russian].

Shved, M.I., Levytska, L.V., Koval, V.B., Vivchar, N.M., Yasenyk, Z.A., & Burtnyak, A.M. (2011). Reabilitatsiia khvorykh na infarkt miokarda : metodychni rekomendatsii [Rehabilitation of patients with myocardial infarction : Methodical recommendations]. Ternopil, p. 54 [in Ukrainian].

(2014). Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi ta tretynnoi medychnoi dopomohy “Hostryi koronarnyi syndrom z elevatsiieiu sehmenta ST” [Unified clinical protocol of emergency, primary, secondary and tertiary medical care “Acute coronary syndrome with elevation of segment ST”]. MOZ Ukrainy, p. 78 [in Ukrainian].

(2015). Unifikovanyi klinichnyi protokol ekstrenoi, pervynnoi, vtorynnoi ta tretynnoi medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii “Hostryi koronarnyi syndrom bez elevatsii sehmenta ST” [Unified clinical protocol of emergency, primary, secondary and tertiary medical care and medical rehabilitation “Acute coronary syndrome without elevation of segment ST”]. MOZ Ukrainy, p. 67 [in Ukrainian].

Shved, M.I., & Levytska, L.V. (2018). Suchasni tekhnolohii vidnovnoho likuvannia khvorykh z hostrym koronarnym syndromom [Modern technologies of restorative treatment of patients with acute coronary syndrome]. Kyiv: Vydavnychyi dim Medknyha, p. 184 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Shved, M. I., Tsuglevych, L. V., & Levytska, L. V. (2018). СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ). Вісник наукових досліджень, (4), 6-12. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.4.9466
Номер
Розділ
ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ