СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КЛУБОВОЇ КИШКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЯХ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПЕЧІНКИ

  • A. H. Shulgay ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • L. V. Tatarchuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • M. S. Hnatjuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: клубова кишка, слизова оболонка, резекція печінки

Анотація

Резекцію печінки широко застосовують у сучасних хірургічних клініках. Видалення великих об’ємів печінки призводить до пострезекційної портальної гіпертензії, що ускладнюється кровотечами з варикозно розширених вен стравоходу, шлунка, прямої кишки, асцитом, спленомегалією, вторинним гіперспленізмом, паренхіматозною жовтяницею та портосистемною енцефалопатією. Широка розповсюдженість даної патології, висока смертність від її ускладнень свідчать, що вона є важливою медичною та соціальною проблемою.

Мета дослідження – вивчити особливості структурних змін у слизовій оболонці клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 45 статевозрілих щурах-самцях, яких поділили на 3 групи: перша нараховувала 15 інтактних практично здорових тварин, друга – 15 щурів після резекції лівої бокової частки – 31,5 % паренхіми печінки, третя – 15 тварин після видалення правої та лівої бокових часток печінки (58,1 %). Евтаназію дослідних тварин здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через один місяць від початку експерименту. Клубову кишку вивчали гістологічно, електронно-мікроскопічно та морфометрично. На електронограмах при однаковому збільшенні у стовпчастих епітеліоцитах з облямівкою слизової оболонки визначали кількості мітохондрій в електронограмі, крист у мітохондрії, площі мітохондрії, мікроворсинок, відносний об’єм мітохондрій, відносний об’єм ендоцитозних везикул у цитоплазмі. Кількісні показники обробляли статистично.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що резекція 31,5 % паренхіми печінки не призводила до структурних змін клубової кишки. Резекція 58,1 % паренхіми печінки ускладнювалася пострезекційною портальною гіпертензією. Світлооптично структурні зміни у слизовій оболонці характеризувалося набряком, вираженим розширенням, повнокров’ям переважно венозних судин, деформацією, потовщенням ворсинок, поглибленням крипт, дистрофією, некробіозом, десквамацією епітеліоцитів, мукоїдизацією залоз, перивазальним та стромальним розростанням сполучної тканини, інфільтрацією лімфоцитами та гістіоцитами. Електронномікроскопічно стовпчасті епітеліоцити з явищами набряку, мітохондрії набряклі з просвітленим матриксом та деструкцією крист. Ядра переважно круглої форми, дещо збільшені в розмірах, локалізовані на різних рівнях клітини, місцями з осередками лізису каріолеми, деякі ядра пікнотично змінені. Канальці ендоплазматичної сітки розширені та місцями вакуолізовані. Відмічалося зменшення кількості мікроворсинок та їх деструкція. Спостерігалося також зниження числа ендоцитозних везикул у досліджуваних клітинах. Результати кількісного морфологічного дослідження ультраструктур стовпчастих епітеліоцитів показали, що через місяць після резекції 58,1 % паренхіми печінки число мітохондрій в одній електронограмі статистично достовірно (р<0,001) зменшилося на 22,1 %, а кількість крист в одній мітохондрії – на 18,7 %. Площа мітохондрій досліджуваних клітин статистично достовірно (р<0,01) збільшилася на 10,5 %. Відносний об’єм мітохондрій в епітеліоцитах з облямівкою виявився зменшеним на 32,8 % (р<0,001), площа мікроворсинок – на 26,6 %, а відносний об’єм ендоцитозних везикул у цитоплазмі досліджуваних клітин – на 23,1 %. Отримані дані свідчать про погіршання біоенергетики клітин та порушення пристінкового всмоктування.

Висновки. Видалення значних об’ємів паренхіми печінки призводить до пострезекційної портальної гіпертензії та вираженого ремоделювання структур слизової оболонки клубової кишки, яке характеризується порушенням венозного дренажу, гіпоксією, дистрофічними, некробіотичними змінами епітеліоцитів, стромальних структур, інфільтрацією та склерозуванням, вираженим ураженням та зменшенням кількості ультраструктур, що забезпечують біоенергетику клітин та процеси всмоктування. Вираженість структурної перебудови структур слизової оболонки клубової кишки залежить від об’єму видаленої паренхіми печінки.

Біографія автора

A. H. Shulgay, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 

Посилання

Avtadilov, G.G. (2002). Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii [Basis of Quantitative Pathological Anatomy]. Moskva : Medicyna [in Russian].

Vishnievskii, V.A., Yefanov, M.G., & Kazakov, I.V. (2012). Segmentarnyye rezektsyi, otdalonnyye rezultaty pri zlokachestvennykh opukholiakh piechieni [Segmentar resections, long-term results in malignant liver tumors]. Ukr. Zhurnal Khirurgii – Ukr. J. Surgery, 1 (16), 5-15 [in Ukrainian].

Hnatiuk, M.S., Tatarchuk, L.V., & Jasinovskyy, O.B. (2016). Morphometrychna octinka osoblyvostey remodeliuvaniia struktur dvanadtsiatypaloi kyshky pry resekcyy riznych obiemiv pechinky [Morphometric evaluation of the features of remodeling of duodenal structures during resection of different volumes of the liver]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. “Medycyna” – Scientific Journal of Uzhgorod University. Ser. “Medicine”, 1 (49), 3-5 [in Ukrainian].

(2003). Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh [General ethical principles of experiments on animals]. Endokrynolohiia – Endocrinology, 8, 1, 142-145 [in Ukrainian].

Lapach, S.N., Gubenko, A.V., & Babich, P.N. (2001). Statistichieskiie metody v medico-biologicheskikh issledovaniyakh Excell [Statistical methods in medicobiological investigations Excell]. K. : Morion [in Ukrainian].

Kolesnik, O.O., Burlaka, A.A., Ganich, O.V., Paliy, M.L. (2016). Volumetriya pry rozshyrenych rezektsiiakh pechinky [Volumetry at large resection of the liver]. Onkologya – Oncology, 18, 2, 137-141 [in Ukrainian].

Pylypko, I.V. (2015). Syndrom portalnoi hypertenzii ta mekhanizmy ioho rozvytku [Syndrom portal hypertension and mechanism it development]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of scientific research, 4, 7-10 [in Ukrainian].

Sorochinnikov, A.G., & Dorosievich, A.Ye. (2007). Gistologichieskaya i mikroskopicheskaya tiekhnika [Histological and microscopic equipments]. Moskva : Medytsyna [in Russian].

Nanashima, A., Sumida, A., & Abo, T. (2008). A modified grading system for post-hepatectomy metastatic liver сancer originating form colorectal carcinoma. J. Surg. Oncol, 98, 363-370.

Rahbari, N.N., Garden, O.J., & Padbury, R. (2011). Posthepatectomy liver failure a definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery. Surgery, 149 (5), 713-724.

Опубліковано
2018-10-16
Як цитувати
Shulgay, A. H., Tatarchuk, L. V., & Hnatjuk, M. S. (2018). СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КЛУБОВОЇ КИШКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЯХ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПЕЧІНКИ. Вісник наукових досліджень, (3), 138-141. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9419
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ