ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЛІПІТЕНЗІЇ – НОВОЇ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЇ

  • L. V. Radetska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • N. I. Yarema ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • I. V. Smachylo ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • A. O. Bob ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • Z. P. Mandzii ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • A. I. Khomitska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • I. P. Savchenko ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • L. V. Naumova ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, холестерин, ліпопротеїни

Анотація

Ліпітензія – це сучасний термін, що описує адитивний вплив артеріальної гіпертензії та гіперхолестеринемії на ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ). Згідно з епідеміологічними дослідженнями, понад 50 % пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) мають гіперліпідемію.

Мета дослідження – оцінити ефективність сучасної антигіпертензивної терапії у поєднанні зі статинотерапією та урсодезоксихолевою кислотою (УДХК) у хворих із ліпітензією (АГ та гіперхолестеринемією).

Матеріали і методи. Обстежено 36 пацієнтів із гіпертонічною хворобою (ГХ) ІІ стадії 2–3 ступенів та гіперхолестеринемією, яким на тлі потрійної антигіпертензивної терапії (валсартан, амлодипін, тіазидний діуретик), аторвакору, урсохолу проводили комплексне клінічне дослідження, моніторування артеріального тиску (АТ) та ліпідного метаболізму.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати моніторування АТ свідчать про сприятливий вплив лікування на добовий профіль АТ: через 2 місяці терапії зареєстровано достовірне зниження середньодобового систолічного та діастолічного артеріального тиску. Під впливом аторвастатину та урсохолу відбулось поліпшення показників ліпідного обміну, що проявлялось достовірним зниженням рівня загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності, зростанням вмісту ліпопротеїнів високої щільності.

Висновки. У статті обґрунтовано поєднане використання потрійної антигіпертензивної терапії, статинотерапії та урсохолу в пацієнтів із ліпітензією, особливо у клінічних випадках, при яких необхідно обмежити дозування статинів з точки зору поліпшення прогнозу хворих на ГХ за рахунок синергізму антигіпертензивного та ліпідознижувального потенціалів і плейотропних ефектів цих препаратів, дія яких направлена на сповільнення прогресування ГХ і атеросклерозу.

Біографія автора

L. V. Radetska, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
 

Посилання

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redón, J., Zanchetti, A., Böhm, M., ... & Zannad, F. (2013). Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J. Hypertens, 31, 1925-1938.

Sirenko, Yu.М. (2010). Аrterialna hipertensia ta suputnia patoiohia [Arterial hypertension and concomitant pathology]. Donetsk : Isdatelskiy dom “Saslawskiy”, p. 383 [in Ukrainian].

Yusuf, S., Phil., J., Bosch, D. Zhu, J., Xavier, D., Liu, L., & Pais, P. (2010). Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. N. Engl. J. Med., 374, 2021-2031.

Pasetsko, N.W., Radetska, L.W., Yarema, N.І., Bob, A.O., Smachilo, I.V., Gavrilyuk, M.Ye., … & Osinchuk, G.I. (2018). Deiaki klinichni аspektu lipitensii [Some clinical aspects of lipentia]. Zdobutky кlinichnoi і experymentalnoi medycyny – Achievements of clinical and experimental medicine, 2, 246-249 [in Ukrainian].

Yusuf, S., Sleight, P., Anderson, C., Dyal, L., Copland, I., Schumacher, H., … & Anderson, C. (2008). Telmisartan, Ramipril, orboth for patients ofhigh risk of vascularevents. New Engl. J. Med., 358, 1547-1559.

Woronkow, L.G., Parasthenyuk, L.P., Lyashenko, А.W., & Тkatsh, N.А. (2013). Еfektswnist і perenosimist fiksowanoi kombinacii S(–) аmlodipin/аtorwastatin u pacientiw s аrterialnoyu hipertensieyu wisokogo sertshewo-sudinnogo risiku Efficiency and tolerability of the fixed combination S(-) amlodipine/atorvastatin in patients with hypertension of high cardiovascular risk]. Ukrainskyi меdychnyi chasopys – Ukrainian medical journal, 1, 73-75 [in Ukrainian].

Fickert, P., Zollner, G., Fuchsbichler, A., Stumptner, C., Pojer, C., Zenz, R., … Stieger, B. (2001). Effects of ursodeoxycholic and cholic acid feeding on hepatocellular transporter expression in mouse liver. Gastroenterology, 121, 170-183.

Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати
Radetska, L. V., Yarema, N. I., Smachylo, I. V., Bob, A. O., Mandzii, Z. P., Khomitska, A. I., Savchenko, I. P., & Naumova, L. V. (2018). ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРЕКЦІЇ ЛІПІТЕНЗІЇ – НОВОЇ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНІЙ КАРДІОЛОГІЇ. Вісник наукових досліджень, (3), 49-52. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9204
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ