ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І СТАН ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН У ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ З ТОКСИЧНИМ УРАЖЕННЯМ АЦЕТАМІНОФЕНОМ

Автор(и)

  • Х. В. Погорецька ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • І. М. Кліщ ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5713

Анотація

Для вивчення вікових особливостей ефективності застосування тіотриазоліну в тварин з токсичним ураженням ацетамінофеном ми провели дослідження інтенсивності оксидації білків, вмісту молекул середньої маси, активності амінотрансфераз плазми крові, а також еритроцитарного індексу інтоксикації у тварин трьох вікових періодів: 3-місячних (статевонезрілі, молоді), 8–10-місячних (статевозрілі дорослі), 18–24-місячних (старі). Токсичне ураження ацетамінофеном моделювали шляхом його внутрішньошлункового введення у дозі 1250 мг/кг (1/2 LD50) у вигляді суспензії в 2 % крохмальному гелі 1 раз на добу протягом 2-х діб. Тіотриазолін вводили внутрішньочеревно у дозі 100 мг/кг з моменту першого уведення ацетамінофену. Евтаназію тварин проводили через 24 год, 3 і 5 діб від моменту останнього введення ацетамінофену під тіопенталовим знеболюванням. Проведені дослідження доказали вікові особливості коригуючого впливу тіотриазоліну. Найефективнішим було його застосування в молодих і дорослих тварин, у старих тварин застосування тіотриазоліну мало менший коригуючий вплив на досліджувані показники.

Посилання

Tyotryazolyn – sozdanye, mekhanyzm deystvyya, dostyzhenyya y perspektyvy prymenenyya v medytsyne / V. A. Vyzyr, A. D. Vyzyr, V. V. Dunaev [y dr.] // Aktualʹni pytannya farmatsevtychnoyi ta medychnoyi nauky ta praktyky : zb. nauk. stat. – Vyp. 8. – 2002. – S. 3–11.

Doklinichni doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv : (metodychni rekomendatsiyi) / za red. O. V. Stefanova. – K. : Avitsena. – 2001. – S. 115–128.

Klishch I. M. Vplyv karnitynu khlorydu na vmist okysnomodyfikovanykh bilkiv ta stan antyoksydnoyi systemy u shchuriv riznoho viku z toksychnym urazhennyam tetrakhlormetanom / I. M. Klishch // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya “Medytsyna”. – 2002. – Vyp. 17. – S. 23–27.

Habryélyan N. Y. Opredelenye soderzhanyya srednemolekulyarnykh peptydov v krovy / N. Y. Habryélyan, V. Y. Lypatova // Laboratornoe delo. – 1984.– № 3.– S. 138–140.

Meshchyshen I. F. Metod vyznachennya okysnyuvalʹnoyi modyfikatsiyi bilkiv plazmy krovi / I. F. Meshchyshen // Bukovynsʹkyy med. visnyk.– 1998. – T. 2, № 1. – S. 156–158.

Meshchyshen I. F. Mekhanizm okysnyuvalʹnoyi modyfikatsiyi bilkiv / I. F. Meshchyshen, V. P. Polʹovyy // Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. – 1999. – T. 3, № 1. – S. 196–205.

Naukovo-praktychni rekomendatsiyi z utrymannya laboratornykh tvaryn ta roboty z nymy / [Kozhemʺyakin YU. M., Khromov O. S., Filonenko M. A., Sayfetdinova H. A.]. – K. : Avitsena, 2002. – 156 s.

Znachenye srednemolekulyarnykh peptydov krovy pry ostrykh formakh yshemycheskoy bolezny serdtsa / T. V. Kopytova, N. A. Dobrotyna, N. N. Borovkov [ta in.] // Laboratornoe delo. – 1991.– № 10. – S. 18–20.

Trakhtenberh I. M. Narysy vikovoyi toksykolohiyi / za red. I. M. Trakhtenberha. – K. : Avitsena, 2005. – 256 s.

Horyachkovskyy A. M. Spravochnoe posobye po klynycheskoy byokhymyy / A. M. Horyachkovskyy. – Odesa : Oka, 1994. – 415 s.

Metody doslidzhennya endohennoyi intoksykatsiyi orhanizmu : metodychni rekomendatsiyi / M. A. Andreychyn, M. D. Bekh [ta in.]: – Kyyiv, 1998. – 31 s.

Metod opredelenyya éndohennoy yntoksykatsyy / A. A. Tohaybaev, A. V Kurhuzkyn, Y. V. Rykun [y dr.] // Laboratornoe delo. – 1988. – № 9. – S. 22–24.

Osobennosty kharaktera yzmenenyy urovnya molekul sredney masy plazmy krovy pry khronycheskykh pankreatytakh u detey / M. S. Surovkyna, S. Y. polyakova, N. Y. Ursova, E. N. Ananʹeva // Klyn. labor. dyahnostyka. – 2001. – № 11. – S. 7–8.

Sposob opredelenyya “srednykh molekul” / V. V. Nykolaychyk, V. M. Moyn, V. V. Kyrkovskyy [y dr.] // Laboratornoe delo. – 1991. – № 10. – S. 13–18.

Lapach S. N. Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh s yspolʹzovanyem excel / S. N. Lapach, A. V. Chubenko, P. N. Babych. – K. : Moryon, 2000. –320 s.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg, 1986. – 56 p.

Paracetamol toxicity: epidemiology, prevention and costs to the health-care system / C. L. Sheen, J. F. Dillon, D. N. Bateman [et al.] // Q. J. Med. – 2002. – Vol. 95, № 9. – R. 609–619.

Thomsen M. S. Oxidative metabolism of acetaminophen (paracetamol) to a reactive species: Involved cytochrome P-450 enzymes and target toxicity related to covalent binding / M. S. Thomsen //Ugeskr. Laeger. – 1996. – Vol. 158, № 28. – P. 4095–4096

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Погорецька, Х. В., & Кліщ, І. М. (2013). ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ І СТАН ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН У ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ З ТОКСИЧНИМ УРАЖЕННЯМ АЦЕТАМІНОФЕНОМ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5713

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ