ПОКАЗНИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТАХ НА ТЛІ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЇ

Автор(и)

  • Ю. М. Андрейчин ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5702

Анотація

Обстежено 27 хворих на гнійний верхньощелепний синусит і 24 – на хронічний у фазі загострення. Кріоглобулінемію виявлено відповідно у 25,0 і 7,5 %. На тлі кріоглобулінемії встановлено вищий рівень тромбомодуліну і фактора Віллебранда, ніж при відсутності кріопреципітатів. У ранній реконвалесценції зниження вмісту обох показників відбувалося меншою мірою за наявності кріоглобулінемії.

Посилання

Drettner B. Pathophysiology of the nasal sinuses / B. Drettner, R. Aust // Acta. Otolaryngol. (Stockh.). – 1977. – Vol. 83, № 1 – 2. – P. 16–19.

Shamsyev D. F. Reolohycheskye svoystva érytrotsytov u bolʹnykh s hnoyno-vospalytelʹnymy zabolevanyyamy nosa y okolonosovykh pazukh / D. F. Shamsyev // Vestn. otorynolar. – 2011. – № 1. – S. 22–23.

Born J. Vascular endothelium / Born J., Schwartz C. – Stuttgart: Schattauer, 1997. – 390 p.

Dysfunktsyya éndotelyya. Prychyny, mekhanyzmy, farmakolohycheskaya korrektsyya / pod red. N. N. Petryshcheva. – SPb.: Yzd-vo SPbHMU, 2003. – 184 s.

Byletskyy S. V. Éndotelyalʹnaya dysfunktsyya y patolohyya serdechno-sosudystoy systemy / S. V. Byletskyy, S. S. Byletskyy // Vnutrennyaya medytsyna. – 2008. – № 2 (8). – S. 36–41.

Stevens T. Machanism regulation endothelial cell barrir function / T. Stevens, J. N. Joe, D. M. Shasby [et al.] // Am. Y. Physiol. Lung Cell Moll. Physiol. – 2000. – Vol. 279. – L 419 – P. 422.

Mamedov M. N. Rukovodstvo po dyahnostyke y lechenyyu metabolycheskoho syndroma / M. N. Mamedov – M. : Mulʹtyprynt, 2005. – 165 s.

Yakovlev V. M. Sosudystyy éndotelyy y khlamydyynaya ynfektsyya / V. M. Yakovlev, A. Y. Novykov. – M. : Medytsyna, 2000. – 172 s.

Andreychyn YU. M. Trombomodulin yak marker endotelialʹnoyi dysfunktsiyi u khvorykh na verkhnʹoshchelepnyy synusyt / YU. M. Andreychyn // Rynolohiya.  2011.  № 1.  S. 5154.

Andreychyn YU. M. Klinichna otsinka hiperekspresiyi faktora Villebranda pry verkhnʹoshchelepnomu synusyti / YU. M. Andreychyn // Infektsiyni khvoroby.− 2011.− № 2.− S. 54–56.

Laboratornye metody ysledovanyya v klynyke: spravochnyk / pod red. V. V. Menʹshykova. – M.: Medytsyna, 1987. – 368 s.

Konstantynova N. A. Otsenka kryohlobulynov v syrovatke krovy s uchetom tsyrkulyruyushchykh ymmunnykh kompleksov / N. A. Konstantynova, A. YU. Kyrsanova // Labor. delo. – 1989. – № 11. – S. 62–65.

Konstantynova N. A. Kryohlobulyny y patolohyya / N. A. Konstantynova – M. : Medytsyna, 1999. – 176 s.

Zadorozhnyy A. M. Kriohlobulinemiya u khvorykh na khronichnyy nabutyy toksoplazmoz / A. M. Zadorozhnyy, B. A. Herasun // Infektsiyni khvoroby. – 2009. – № 3. – S. 48–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-31

Як цитувати

Андрейчин, Ю. М. (2013). ПОКАЗНИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТАХ НА ТЛІ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЇ. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2013.1.5702

Номер

Розділ

ХІРУРГІЯ