ОСВОЄННЯ СУЧАСНИХ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ – СУТТЄВА СКЛАДОВА У ЯКІСНІЙ ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ БРИГАД ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  • R. M.`` Liakhovych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Ya. M. Kitsak ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • M. Ya. Dzhus ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. I. Liakh ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • B. V. Doroshenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті висвітлено проблемні питання з теоретичної підготовки та практичної діяльності працівників екстреної (швидкої) медичної допомоги. Зокрема, вказано на важливу роль в освоєнні ними сучасних клінічних протоколів, зроблено акцент на необхідності застосування прогресивних алгоритмів догоспітальної медичної допомоги із реалізацією як вітчизняних, так і зарубіжних протоколів. Розкрито інноваторську методику працівників кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Посилання

Ekstrenna ta nevidkladna medychna dopomoha : pidruchnyk / [M. I. Shved, A. A. Hudyma, S. M. Heriak ta in.]; za red M.I. Shveda. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2016. – 448 s.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii ekstrennoi medychnoi dopomohy nakaz MOZ Ukrainy № 34 vid 15.01.2014.

Bohomolets O. V. Ekstrena medychna dopomoha (dohospitalni protokoly) / O. V. Bohomolets, H. H. Roshchin. – K. : Yuston, 2016. –205 s.

Roshchin H. H. Ekstrena medychna dopomoha (hostri sertsevi stany) –H. H. Roshchin., O. M. Parkhomenko., V. O. Kryliuk – K. : TOV «NVP Interservis», – 2011. –138 s.

Bilyi V. Ya. Alfavitnyi dovidnyk z viiskovoi ta ekstremalnoi medytsyny (2–he dopovn. ta vypr. vyd.) / V. Ya. Bilyi., O. O. Sokhin, Irpin, 2013. – 298 s.

Roshchin H. H. Metodychni rekomendatsii dlia zaviduvachiv kafedr nevidkladnoi ta ekstrenoi medychnoi dopomohy - H. H. Roshchin , V. O.Kriliuk – K. : «Medytsyna», 2014 . – s. 3–18.

Medytsyna nevidkladnykh staniv: shvydka i nevidkladna medychna dopomoha / I. S. Zozulia, A. V. Vershyhora, V. I. Bobrova ta in. ; za red. I. S. Zozuli. - K. : VSV «Medytsyna», 2012. - 728 s.

Ekstrena ta nevidkladna medychna dopomoha / Shved M.I., Hudyma A. A., Heriak S.M. [ta in.] 2-he vyd. –Ternopil : «Ukrmedknyha». – 2016. – S. 47–59.

Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy. Izbrannyye klinicheskiye lektsii / pod red. V. V. Nikonova. A.E. Feskova. – D.. 2008. – 503 s.

Ekstrena medychna dopomoha: dohospitalnyi etap - alhorytmy manipuliatsii (bazovyi riven). - H. H. Roshchin, A. A. Hudyma, V. Yu. Kuzmin [ta in.] - K., 2012 - 84 s.

Medytsyna nadzvychainykh sytuatsii. Orhanizatsiia nadannia pershoi medychnoi dopomohy: pidruchnyk/ V. S. Tarasiuk, M. V. Matviichuk, I. V. Palamar [ta in.]. – K. : «Medytsyna», 2011. – 526 s.

Koshelev A. A. Meditsina katastrof. Teoriya i praktika: ucheb. posob. – SPb. : «ELBI-SPb». 2015. – 320 s.

Sokov L. P. Kurs meditsiny katastrof : uchebnik / L. P. Sokov. S. L. Sokov. – M. : Izd-vo RUDN. 2015. – 328 s.

Опубліковано
2019-02-20
Як цитувати
Liakhovych, R. M., Kitsak, Y. M., Dzhus, M. Y., Liakh, V. I., & Doroshenko, B. V. (2019). ОСВОЄННЯ СУЧАСНИХ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ – СУТТЄВА СКЛАДОВА У ЯКІСНІЙ ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ БРИГАД ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. Медсестринство, (4), 53-55. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.4.9863
Номер
Розділ
Статті