ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ

  • I. O. Bohdanets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. V. Petrenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті наведено результати анкетування студентів щодо способу їх життя та виявлення можливих чинників, які погіршують стан їх здоров’я.

Посилання

Tsos Anatolii Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi / Anatolii Tsos, Yuzef Berhier, Oleksandr Sabirov // Zbirnyk naukovykh prats. – 2015. – № 3 (31). – S. 202–210.

Hodun N. I. Ratsionalne kharchuvannia suchasnykh pidlitkiv yak zdoroviazberihaiuchyi faktor. Molodyi vchenyi. – 2016. – № 9.1 (36.1). – S. 46–49

Zelenenko N. O. // Vykorystannia zasobiv fizychnoi kultury v rehuliuvanni pratsezdatnosti studentiv//: zb. nauk. pr. ; za zah. red. M. A. Zhurby : SPM «ASF», 2016. – S. 178–180.

Doslidzhennia osoblyvostei kharchuvannia studentiv vyshchoi shkoly yak skladovoi sposobu zhyttia / N. M. Kozik, N. A. Stratiichuk, H. M. Pylyp, L. H. Lohush // Molodyi vchenyi. – 2017. – № 3.1 (43.1). – S.18–23.

Shestopalov V. M. Doslidzhennia rivnovazhnoho stanu vody ta problema vplyvu pytnoi ta mineralnoi vody na zdorovia liudyny / V. M. Shestopalov, N. B. Ovchynnikova // Heol. zhurn. – 2017. – № 1 (358). – S. 23–36.

Kovtiuk N. I. Zminy stereotypiv kharchuvannia u suchasnykh shkoliariv / N. I. Kovtiuk //Aktualnыe problemы transportnoi medytsynы. – 2014. – № 1(35). S. – 33–36.

Loboda V. S. Shliakhy formuvannia motyvatsii studentiv do zdorovoho sposobu zhyttia (na prykladi maibutnikh fakhivtsiv farmatsevtychnoi haluzi) / V. S. Loboda // X Mizhnarodna nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 19–21 lyst. 2015 r. – K. , 2015. – S. 125–136.

Malchenko Svitlana. Doslidzhennia svitlovoho zabrudnennia nichnoho neba / Svitlana Malchenko, Mykola Sliusarenko // Teoretychna fizyka i astronomiia. – 2014. – № 15. – S. 81–86

Christopher C. M.,Theres Kuester, Alejandro Sánchez de Miguel, Kimberly Baugh, Andreas Jechow, Franz Höl Artificially lit surface of Earth at night increasing in radiance and extent Science Advances. 2017 year.

Опубліковано
2019-02-19
Як цитувати
Bohdanets, I. O., & Petrenko, N. V. (2019). ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІЇ. Медсестринство, (4), 33-36. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.4.9855
Номер
Розділ
Статті