МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

  • O. B. Varava Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Анотація

У статті спроектовано модель розвитку інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх медичних сестер в освітньому середовищі медичних коледжів; обґрунтовано взаємозв’язок і зміст її структурних блоків; сформульовано педагогічні умови її успішної реалізації.

Посилання

Deyli Robert Organizatsionnoe povedenie i ego svyaz s menedzhmentom / Robert Deyli. Golovna medichna sestra. – 2013. – # 9. – S. 38–41.

Makhnovska I. R. Profesiina pidhotovka mahistriv sestrynskoi spravy v umovakh stupenevoi osvity : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / I. R. Makhnovska. – Zhytomyr, 2015. – 312 s.

Nazarenko L. V. Zmist ta struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnikh medychnykh sester / L. V. Nazarenko, I. M. Melnychuk. – Medsestrynstvo. – 2014. – № 4. – S. 40–43.

Penrouz R. Novyiy um korolya. O kompyuterah, myishlenii i zakonah fiziki / obsch. red. V. O. Malyishenko ; per. s angl. M. : Editorial URSS, 2003. 384 s.

Brushlinskiy A. V. Psihologiya myishleniya i kibernetika / A. V. Brushlinskiy. – M. : Myisl, 1970. – 191 s.

Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Varava, O. B. (2018). МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР. Медсестринство, (3), 38-41. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.3.9644
Номер
Розділ
Статті