Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • 7. СТАТТЮ ВИКЛАДАТИ ЗА НАСТУПНОЮ СХЕМОЮ:
  УДК:
  Назва статтi (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)

  Електронна адреса для листування

  Ключовi слова: (українською мовою)

  Місце роботи: назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичний шрифт)

  Структуроване резюме: (українською мовою)

  Назва статтi росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт Iнiцiали та Ініціали та прiзвища авторiв росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Ключовi слова: (росiйською мовою)
  Місце роботи: назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Структуроване резюме: (росiйською мовою)


  Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Ключовi слова: (англiйською мовою)

  Місце роботи: назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Структуроване резюме: (англiйською мовою)


  Вступ (з абзацу). У вступi слiд у загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, та видiлити ранiше не вирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.
  Методи дослiдження (з абзацу). У даному роздiлi слiд дати характеристику використовуваних методiв дослiдження. В експериментальних роботах вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методики випробувань.

  Біоетичні норми

  Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, правилами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006).

  Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані під час проведення цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».

  Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціаціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження повинно бути отримане від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі “Матеріали і методи”.

  Результати й обговорення (з абзацу). У цьому роздiлi слiд подавати результати дослiдження, провести їх наукове пояснення та обгрунтування, дати аналiз отриманих залежностей у свiтлi загальноприйнятих теорiй з даної проблеми.

  Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.

  Лiтература Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами у квадратних дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити: прізвища авторів статей, повну назву статті, загально прийняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), дисертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали. У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

  Список літератури слід подавати двома окремими блоками: Література і References.

  Література – список літератури мовою оригіналу, джерела оформляються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

  Зразки оформлення списку посилань для блокуЛітература

  При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».

  Приклади оформлення бібліографічного опису у списку:

  Книги одного автора

         Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275–298.

            Tymkiv Ya. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego / Ya. Tymkiv. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – 346 s. – Bibliogr.: s. 284–346.

  Книги двох і трьох авторів

         Бородіна А. І. Бібліографічний словник діячів у галузі математики / Бородіна А. І., Бугай А. С. ; за ред. І. І. Гіхман. – Київ : Рад. шк., 1979. – 606 с. відомості про авторів за косою записують у тій формі і в тій послідовності, у якій вони вказані у джерелі інформації.

          Рильніков Б. С. Кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики : до 135-річчя заснування / Б. С. Рильніков, С. Г. Швачко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 108 с.

          Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / Костюк П. Г., Костюк О. П., Лук'янець О. О. ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – Київ : Наук. думка, 2005. – 197 с. – Бібліогр.: с. 195 (22 назви).

  Книги чoтирьох і більше авторів

         Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз [та ін.] ; Ін-т архіт. Нац. ун-ту "Львів. політехніка", Громад. орг. "Ін-ти Львова". – Львів : Центр Європи, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 698–714.

  у бібліографічному описі можуть бути наведені відомості про всіх авторів,  але при необхідності їх кількість можна обмежити до вказівки першого  і додати у квадратних дужках [та ін.]

            Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English (intermediate) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [І. М. Байбакова та ін.]. – Вид. 3-тє (відредаг. і доповн.). – Львів : Бескид Біт, 2008. – 252 с. усі відомості, які не відображені на титульній сторінці документа, або відомості про документ від автора бібліографічного опису потрібно брати у квадратні дужки

  Збірники праць та періодичні видання, серійні видання

          Геодезія, картографія і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. ред. К. Р. Третяк]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – Вип. 70. – 88 с.: іл.

           Населення України, 1998 рік : демогр. щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики населення ; [Л. М. Стельмах (відп. за вип.)]. – Київ : [б. в.], 1999. – 466 с.

           Технічні вісті = Technical news : наук.-соц. часопис / Укр. інж. т-во у Львові. – Львів, 2009. – № 1/2. – 160 с.

            Бобало Юрій Ярославович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; бібліогр. редагування І. О. Бєлоус]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 80 с. : іл., портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 56).   назву серії вказують в кінці бібліографічного опису

   Не серія, а частина назви :

              Вісник Національного університету "Львівська політехніка"Серія: Теорія і практика будівництва : зб. наук. пр. – 2015. – № 823. – 359 с. : іл.

  Матеріали конференцій

             Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 4-ої Міжнар. наук.-техн. конф. СSIT' 2009, 15–17 жовт. 2009, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ют. наук та інформ. технологій – Львів, 2009. – 510 с. – Парал. тит. арк. англ.

       Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки : тези доп., 7–9 квіт. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 72 с.

             Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XV Міжнар. конф., 11–16 трав. 2015 р., Івано-Франківськ, Україна / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 108 с. – Парал. тит. арк. англ.

  Дисертації

        Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії : дис. … канд. наук з держ. упр. : 07.00.02 : захищена 28.01.02 : затв. 15.07.02 / Баштанник Володимир Васильович ; Укр. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2002. – 220 с. – 04200201565.

          Верес З. Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 236 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130–140 (103 назви).

  Автореферати дисертацій

       Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918–1920 років (політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Кірсенко М. В. ; НАН України. – Київ, 1998. – 36 с.

          Башта Б. Б.Хімічна модифікація карбоксилвмісних олігоестерів епоксидними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 02.00.06 / Богдана Богданівна Башта ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. : іл., табл., граф., формули, схеми. – Бібліогр.: с. 17–19 (21 назва).

  Авторські свідоцтва та патенти

          Пат. 43976 Україна, МПК6G01L 7/02. Оптоелектронний пристрій для вимірювання тиску / П. Г. Столярчук, Р. І. Байцар, В. С. Рак, М. П. Гінгін ; власник Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № 2000105737 ; заявл. 10.10.2000 ; опублік. 15.01.2002, Бюл. № 1. – 2 с.

           або : Оптоелектронний пристрій для вимірювання тиску : пат. 43976 Україна : МПК6G01L 7/02 / П. Г. Столярчук, Р. І. Байцар, В. С. Рак, М. П. Гінгін. – № 2000105737 ; заявл. 10.10.2000 ; опублік. 15.01.2002, Бюл. № 1. – 2 с.

        А. с. 1747944 СССР, МКИ4G01К 5/56, 7/32. Устройство для измерения температуры / В. А. Воронин, Е. П. Красноженов, Р. И. Байцар, А. В. Родионов, А. Н. Жирков, Н. Л. Маковский. – № 478566/10 ; заявл. 23.01.90 ; опублик. 15.07.92, Бюл. № 26.

          або : Устройство для измерения температуры : а. с. 1747944 СССР, МКИ4G01К 5/56, 7/32 / В. А. Воронин, Е. П. Красноженов, Р. И. Байцар, А. В. Родионов, А. Н. Жирков, Н. Л. Маковский. – № 478566/10 ; заявл. 23.01.90 ; опублик. 15.07.92, Бюл. № 26.

           Заявка 1095735 Российская Федерация, МКП7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель / Тэрнэр Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опублик. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США).

           або : Одноразоавя ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : МКП7 В 64 G 1/00 / Тэрнэр Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опублик. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США).

  Статті із журналів та збірників

         Гнідець Р. Б. Дерев'яне храмобудування України: традиції та сучасність / Р. Б. Гнідець // Буд-во України. – 2008. – № 8. – С. 26–32. – Бібліогр.: 5 назв.

         Гоблик А. В. Науково-теоретичні та прикладні проблеми дослідження матричних моделей містобудівних систем / А. В. Гоблик // Містобудування та територ. планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Держ. н.-д. ін-т теорії та історії архітектури і містобудування, Спілка урбаністів України. – Київ, 2008. – Вип. 30. – С. 62–71. – Бібліогр.: 10 назв.

         Гнідець Б. Г. Збірно-монолітні куполи, монтовані навісним методом / Б. Г. Гнідець, Р. Б. Гнідець, О. Вендзилович // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. / Акад. буд-ва України [та ін.]. – Рівне : Вид-во Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – Вип. 16, ч. 2 : Дослідження, проектування та запровадження ефективних будівельних конструкцій. – С. 92–98. – Бібліогр.: 7 назв.  у бібліографічному описі в області відповідальності можуть бути наведені відомості про всі установи, але при необхідності їх кількість можна обмежити до вказівки першого і додати у квадратних дужках [та ін.]

        Гарасим Д. І. Залежність ексергетичного ККД систем кондиціювання повітря від внутрішньої температури в чистих приміщеннях / Д. І. Гарасим, В. Й. Лабай // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Серія: Теорія і практика буд-ва : зб. наук. пр. – 2015. – № 823. – С. 69–75. – Бібліогр.: 8 назв.

        Проскуряков В. І. Конкурсне проектування в архітектурній школі як складова формування національної освіти майбутнього / В. І. Проскуряков, Б. В. Гой // Технології навчання : наук.-метод. зб. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – Вип. 11. – С. 361–368. – Бібліогр.: 10 назв.

  Блок References подається вiдповiдно до вимог APA (American Psychological Association) style.

  Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americfn Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

  Також див.: APA Citation Style https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

           Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

  httpHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"://HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"wwwHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;".HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"citationmachineHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;".HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"netHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"/HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"apaHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"/HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"citeHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"-HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"aHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"-HYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;"bookHYPERLINK "http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;";

  httpHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"://HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"wwwHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual".HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"bibmeHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual".HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"orgHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"/HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"apaHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"/HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"bookHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"-HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"citationHYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"/HYPERLINK "http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual"manual.

  ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

           Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

        Стаття у часопису:

  ПІБ автора, назва статті й журналу транслітеруються; назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. Назва статті й журналу виділяються курсивом. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому і номер випуску.

  До прикладу:

  Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

  Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5)? 124–127. [in Ukrainian].

        Книга:

  ПІБ автора, назва книги та назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо — подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

  До прикладу:

  Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

  Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

         Дисертація, автореферат дисертації:

  Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерація її назви.

  ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

  Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: httpHYPERLINK "http://diss.rsl.ru/"://HYPERLINK "http://diss.rsl.ru/"dissHYPERLINK "http://diss.rsl.ru/".HYPERLINK "http://diss.rsl.ru/"rslHYPERLINK "http://diss.rsl.ru/".HYPERLINK "http://diss.rsl.ru/"ruHYPERLINK "http://diss.rsl.ru/"/ та httpHYPERLINK "http://search.proquest.com/"://HYPERLINK "http://search.proquest.com/"searchHYPERLINK "http://search.proquest.com/".HYPERLINK "http://search.proquest.com/"proquestHYPERLINK "http://search.proquest.com/".HYPERLINK "http://search.proquest.com/"comHYPERLINK "http://search.proquest.com/"/.

  До прикладу:

  Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

  Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

        Тези доповідей, матеріали конференцій:

  Тези доповідей — Abstracts of Papers.

  Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

  Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

  До прикладу:

  Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

  Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].


  10. Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.
  11. Статтi, оформленнi без дотримання наведених правил, не реєструють. У першу чергу друкують статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.

Керівництво для авторів

Умови публiкацiї статей:

1. До розгляду приймають оригiнальнi та iншi види статей (не менше 6 сторiнок) українською і англійською мовою, присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.

Подання рукопису

1. У друкованому вигляді на адресу редакції надсилаються:

- Два примірники рукопису (в тому числі  резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до них, розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури), зі суцільною нумерацією сторінок (з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці. Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції.

- Інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові кожного автора, їх посади, наукові ступені та звання, телефон, місце роботи та поштова адреса організації для всіх авторів англійською, українською та російською мовами, e-mail кожного автора. Слід позначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.

Поштова адреса редакції

Редакція журналу “Клінічна стоматологія”

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001

Телефон для довідок +38(0352) 43-49-56

e-mail: journaltdmy@gmail.com

2. В електронному форматі на адресу journaltdmy@gmail.com надсилаються:

- Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати  англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад, Sydorenko.doc). Формат файлів для тексту і таб­лиць – документ MS Word (doc, docx або rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – tif, gif, jpg, або pdf чи інший сумісний з Word. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4.

- Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

- Інформація про авторів, ідентична паперовій версії.

3. Он-лайн подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat.

2. Автору необхідно зареєструватися у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua та надіслати електронний варiант статтi у форматах *.doc, *. rtf або *. docx. у журнал «Клінічна стоматологія» для її подальшого редагування. Вимоги до оформлення статті: шрифт "Times New Roman", розмiр шрифту 14, iнтервал - 1,5. Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, лiве - 30 мм, праве - 10 мм. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СI.

3. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi "Word 6.0, 7.0" по тексту статтi та оформленi наступним чином: Таблиця 1. Назва таблицi з оформленням таблицi "по центру" сторiнки.

4. Рисунки мають бути встановленими у текст статтi i окремо поданi у форматах JPG, TIF, CDR та оформленi наступним чином: Рис. 1. Пiдпис до рисунка (по центру)

5. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi i вони повиннi бути виконанi в програмах вбудованих у Word чи сумiстних з ним редакторах.

6. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказати у квадратних дужках.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.