Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, Open Office та RTF.
  • Веб-посилання у тексті рукопису супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом.
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Надсилати для розгляду оригiнальнi та iншi види статей українською та англійською мовами, присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем у стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.
Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати науковий ступінь, вчене звання та електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, адресу, телефон автора, з яким можна вести листування та перемовини.
Автору необхідно зареєструватися у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.uа та надіслати електронний варiант статтi у журнал «Клінічна стоматологія» для її подальшого редагування. Або в електронному форматі на:
e-mail: journal@tdmu.edu.ua
e-mail: nahirniy@tdmu.edu.ua
Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал необхідно подавати окремим файлом.
СТАТТЮ викладати за такою схемою:
• УДК.
• Назва статтi українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт).
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт).
• Електронна адреса для листування.
• Місце роботи: назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичайний шрифт).
• Структуроване резюме (українською мовою).
• Ключовi слова (українською мовою).

• Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт).
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт).
• Місце роботи: назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт).
• Структуроване резюме (англiйською мовою).
• Ключовi слова (англiйською мовою).

Вступ (з абзацу).
Мета дослідження.
Матеріали і методи дослiдження (з абзацу).
Результати досліджень та їх обговорення (з абзацу).
Висновки (з абзацу).
Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами в квадратних дужках) і подають у кінці статті.
Необхідно надсилати ДВА ВАРІАНТИ списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (References). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23). Блок References подавати вiдповiдно до вимог APA (American Psychological Association) style.
Інформація щодо Міжнародного стандарту АРА є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.
Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті автоматичного формування посилань онлайн:
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.
ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки («) та заборонено заміняти латинські літери кириличними.
Зразки оформлення цитувань у стилі АРА
Стаття
Прізвище, ім’я, по батькові автора; назва статті й журналу транслітеруються і виділяються курсивом, назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. У часописі, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номери тому і випуску.
Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5). 124–127. [in Ukrainian].
Книга
Прізвище, ім’я, по батькові автора, назви книги та видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.
Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
Дисертація, автореферат дисертації
Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи або транслітерація її назви.
ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.
Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.
Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].
Тези доповідей, матеріали конференцій
Тези доповідей – Abstracts of Papers.
Матеріали (праці) конференцій – Proceedings of the Conference Name.
Матеріали ІІ Міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... – Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…
Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].
Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.
Статтi, оформленнi без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкують статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.
Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.
Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстаний варіант, який треба терміново вичитати і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.
Публiкацiя статей платна. Оплату здiйснюють пiсля рецензування статтi.
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.