APPLICATION OF EXTRACT FROM HOSTA LONCETOLISTIC FOR CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS IN CONDITIONS OF ADRENALINE DISORDER OF MYOCARDIUM

  • O. S. Lynda I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • L. S. Fira I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • P. H. Lykhatskyi I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: adrenaline damage to the myocardium, dry extract from leaves hosts, oxidative processes, antioxidant system, organ-specific enzymes

Abstract

Introduction. One of the features of the development of heart diseases is the activation of lipid peroxidation processes, an increase in the number of prooxidant processes, which is a consequence of the effects on the living system of hemodynamic disorders and the hypoxic phenomena caused by them. For the treatment of diseases of the cardiovascular system, plant preparations are used on the basis of substances of flavonoid nature, which differ in a wide range of activities. The use of drugs based on these substances is due to pronounced antiradical properties.

The aim of the study– to establish antioxidant and membrane protective properties of the dry extract from the leaves of the lanceolithic hosts on the model of myocardial damage by toxic doses of adrenaline.

Research Methods. The studies were performed on white male rats, who were simulated necrotic myocardial damage by administering 0.18% adrenaline hydrotartrate solution at a rate of 0.5 mg/kg body weight.One of the groups of animals affected by adrenaline was taken by the extract from the leaves of the hosts at a dose of 100 mg/kg of body weight, the other a cardioprotective corvitin at a dose of 42 mg/kg of body weight.In the blood serum, the content of TBA-active products, activity of aspartateaminotransferase and creatinephosphokinase, superoxide dismutase activity and ceruloplasmin content, in the myocardium–the content of TBA-active products and the above-mentioned organ-specific enzymes were determined.

Results and Discussion. It was found that the administration of epinephrine at a dose of 0.5 mg/kg of body weight led to the activation of LPO processes in the myocardium and serum of rats, as indicated by an increase in the content of TBA-active products within 48 hours from the start of the experiment.At the same time, there was a decrease in serum of superoxidedismutase activity and an increase in the content of ceruloplasmin, which indicates a profound disturbance in the enzyme link of the antioxidant system. The study of the activity of aspartateaminotransferase in the serum of rats affected by adrenaline showed its increase in all terms of the study and a decrease in the myocardium.Similar changes were noted in the study of the activity of creatinephosphokinase in animals after the development of adrenaline cardiopathy. The use of leaf extract from lanceolitic hosts showed an effective effect on pro and antioxidant indices in rats after injury, and also led to a normalization of the activity of organospecific myocardial enzymes.

Conclusion. Dry leaf extract from lanceolitic hosts showed antioxidant properties under conditions of adrenaline cardiopathy, which may be a prerequisite for further experimental studies of this drug.

Author Biography

O. S. Lynda, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

References

Rezoliutsiia XVI Natsionalnoho konhresu kardio­lohiv Ukrainy (2015). [Resolution of the XVI National Congress of Cardiologists of Ukraine (Kyiv, September 23-25, 2015)]. Ukrayinsikyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Cardiology Journal, 5, 126-130 [in Ukrainian].

Fushtey, I.M. (2010). Nekotoryye voprosy metabolicheskoy terapii pri ishemicheskoy bolezni serdtsa [Some issues of metabolic therapy in ischemic heart disease]. Suchasni medychni tekhnolohii – Modern Medical Technology, 3, 111-116 [in Russian].

Kushakovskiy, M.S. (2000). Metabolicheskiye bolezni serdtsa: (Miokardii-miokardozy-miokardiodistrofii-kardiomiopatii) [Metabolic heart diseases: (Myocardial-myocardosis-myocardial dystrophy-cardiomyopathy)]. Saint-Petersburg: Foliant [in Russian].

Sumitra, M., Manikandan, P., & Kumar, D.A. (2001). Experimental myocardial necrosis in rats: role of arjuno­lic acid on plateled aggregation, coagulation and anti­oxidant status. Mol. Cell. Biochem.,224 (1-2), 135-142.

Markova, O.O. (1998). Miokardiodystrofiia i reak­tyv­nist orhanizmu [Myocardial dystrophy and reactivity of the organism]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

El-Sayed, E.M., Mansour, A.M., & Abdul-Hameed, M.S. (2015). Thymol and carvacrol prevent doxo­rubicin-induced cardiotoxicity by abrogation of oxidative stress, inflammation, and apoptosis in rats. J. Biochem. Mol. Toxicol.

Kassim, T.A., Clarke, D.D., & Mai, V.Q. (2008). Catecholamine-induced cardiomyopathy. Endocr. Pract., 14 (9),1137-1149.

Lobo Filho, H.G., Ferreira, N.L., & Sousa, R.B. (2011). Experimental model of myocardial infarction induced by isoproterenol in rats. Rev. Bras. Cir. Cardiovasc., 26 (3), 232-237.

Shtroblia, A.L., Fira, L.S., Vashkeba, E.M., & Boiko, L.A. (2012). Aktyvnist vilnoradykalnykh protsesiv u shchuriv v umovakh poshkodzhennia miokardu adre­nalinom ta pry vykorystanni sukhoho ekstraktu z lystia abrykosa [Activity of free radical processes in rats in con­ditions of myocardial damage by adrenaline and using dry extract of apricot leaves]. Ukr. biofarm. Zhurnal. – Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 4, 94-96 [in Ukrainian].

Korsun, V.F., & Korsun, Ye.V. (2008). Entsik­lo­pediya fitoterapii. Travy zhizni prof. Korsuna [Encyclopedia of herbal medicine. Herbs of life prof. Korsun]. Moscow: ZAO Tsentrpoligraf [in Russian].

Gromovaya, V.F., Shapoval, G.S., & Mironyuk, I.Ye. (2008). Antioksidantnyye svoystva lekarstvennykh ras­teniy [Antioxidant properties of medicinal plants]. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal – Chemical-Pharmaceutical Journal, 42 (3), 26-29 [in Russian].

Rybolovlev, Yu.R., & Rybolovlev, R.S. (1979). Dozirovaniye veshchestv dlya mlekopitayushchikh po konstantam biologicheskoy aktivnosti [Dosage of substances for mammals according to biological activity constants]. Doklady AN SSSR – Reports of the USSR Academy of Sciences, 247 (6), 1513-1516 [in Russian].

Lushchak, V.I., Bahniukova, T.V., & Lushchak, O.V. (2004). Pokaznyky oksydatyvnoho stresu. Tiobarbi­tu­raktyvni produkty i karbonilni hrupy bilkiv [Indicators of oxidative stress. These compounds are active products and carbonyl groups of proteins]. Ukr. biokhim. Zhurn. – Ukrainian Biochemical Journal, 26, 136-141 [in Ukrainian].

Chevari, S., Chaba, I., & Sekey, Y. (1985). Rol superoksiddismutazy v okislitelnykh protsessakh i metod opredeleniya yeye v biologicheskom materiale [The role of superoxide dismutase in oxidative processes and the method of its determination in biological material]. Lab. Delo. – Laboratory Work, 11, 678-681 [in Russian].

Mzhelskaya, T.I. (2000). Biologicheskiye funktsii tseruloplazmina i ikh defitsit pri mutatsii genov, reguli­ruyushchikh obmen medi i zheleza [Biological functions of ceruloplasmin and their deficiency in the mutation of genes regulating the exchange of copper and iron]. Byu­l­leten eksperimentalnoy biologii – Bulletin of Experimental Biology, 130 (8),124-133 [in Russian].

Kolb, V.G., & Kamyshnikov, V.S. (1982). Spra­vochnik po klinicheskoy khimii [Handbook on Clinical Chemistry]. Minsk: Belarus [in Russian].

Menshikov, V.V., Delektorskaya, L.N., & Zolot­nitskaya, R.P. (1987). Laboratornyye metody issledovaniya v klinike: Spravochnik [Laboratory methods of research in the clinic: Handbook]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Gross, D., & Tolba, R. (2015). Ethics in animal-based research. Eur. Surg. Res., 55, (1-2), 43-57.

Okeh, U. (2009). Statistical problems in medical research. East. Afr. J. Public. Health., 6 (1), 1-7.

Khara, M.R. (2005). Zminy hlikolizu, perekysnoho okysnennia lipidiv ta antyoksydantnoi systemy v sertsi riznostatevykh shchuriv z adrenalinovoiu miokardiodystrofiieiu na tli blokady kholinoretseptoriv [Changes in glycolysis, lipid peroxidation and antioxidant system in the heart of heterozygous rats with adrenal myocardial dystrophy on the background of cholinergic blockade]. Medychna khimiia – Medical Chemistry, 7 (1), 21-24 [in Ukrainian].

Shtroblia, A.L., Fira, L.S., & Lykhatskyi, P.H. (2012). Stan plazmatychnykh membran kardiotsytiv shchuriv za umov adrenalinovoho ushkodzhennia miokardu pry zastosuvanni ekstraktu z lystia abrykosa zvychainoho [Condition of plasma membranes of rat cardiocytes in adrenaline damage of myocardium in the application of an extract of apricot leaves ordinary]. Ukr. biofarm. Zhurnal – Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 5-6, 26-29 [in Ukrainian].

Shvets, V.N., Makoyed, O.B., & Kaptyukh, R.F. (2000). Soderzhaniye adenilovykh nukleotidov i komponentov kreatinfosfokinaznoy sistemy v sertse vzroslykh i starykh krys pri immobilizatsionnom stresse [The content of adenyl nucleotides and components of the creatine phosphokinase system in the hearts of adults and old rats under immobilization stress]. Probl. stareniya i dolgoletiya – Problems of Aging and Longevity, 9 (2), 113-116 [in Russian].

Published
2018-10-26
How to Cite
Lynda, O. S., Fira, L. S., & Lykhatskyi, P. H. (2018). APPLICATION OF EXTRACT FROM HOSTA LONCETOLISTIC FOR CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS IN CONDITIONS OF ADRENALINE DISORDER OF MYOCARDIUM. Medical and Clinical Chemistry, (3), 5-12. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i3.9455
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS