Antioxidant profile for rats with the closed cranial cerebral trauma in the treatment of cerebrogermum

  • V. D. Lukianchuk
  • M. V. Ohloblina
  • O. V. Koveshnikov
Keywords: the closed cranial cerebral trauma, coordinating connection of germanium, Сerebrogermum, superoxiddismutasa, catalasa, the factor of antioxidant activity.

Abstract

The work is devoted to the research of the condition of the main components of the antioxidant system at the terms of the closed cranial cerebral trauma and at its pharmaceutical correction of Cerebrogermum.  It is determined that in case of using of Cerebrogermum the activity of superoxiddismutasa is rised in the blood serum in average on 35 % concerning the significations of the control group (the closed cranial cerebral trauma without treatment), on 72 hour of experiment the activity of this are fixed in the groups of both intact and reviewer rats. It does not also yield to reviewer preparation the ability of Cerebrogermum to resist to oxidizing stress because of the activity of catalasa. In relation to the estimation of antioxidant activity it considerably outweighs sizes for rats under influence of Cerebrogermum ( in average on 65 %) which are registered in the control group. The received in the experiment data give the basis to assert that the potential cerebral protector owns the exactly ability to resist to oxidative stress that is formed on a background of the mechanical damage of cerebrum.

References

Lukianchuk, V. D., Polishchuk, Ye. M., & Seifullina, I. Y. (2014). Porivnialna otsinka tserebroprotektornoi aktyvnosti vpershe syntezovanykh koordynatsiinykh spoluk bis(tsytrato)hermanativ(stanativ) na skryninhovii modeli zakrytoi cherepno-mozkovoi travmy . Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 2 (38), 36–43.

Polyshchuk, E. N., Krav, D. S. (2014). Eksperymentalno-matematycheskyi analyz rezhyma dozyrovanyia potentsyalnoho tserebroprotektora Tserebroherma. Med. zhurn. Zapad. Kazakhstana, 4 (44), 26–31.

Lukianchuk, V. D., Polishchuk, Ye. M., & Posternak, H. I. (2014). Kompleksna biokhemiliuministsentna otsinka tserebroprotektornoi efektyvnosti Tserebrohermu na modeli zakrytoi cherepno-mozkovoi travmy. Medytsyna nevidkladnykh staniv, 6 (61), 152–157.

Lukianchuk, V. D., Shevchuk, O. V., & Badinov, O. V. (2006). Pat. na korysnu model 13678, MPK G09V 23/28. Sposib modeliuvannia cherepno-mozkovoi travmy. № u200509483, Biul. 4.

Kotelnykova, H. P., & Myronova, S. P. (2008). Travmatolohyia: natsyonalnoe rukovodstvo. M. HEOTAR-Medya, 808. (Seryia “Natsyonalnыe rukovodstva”).

Lukianchuk, V. D., Seifullyna, Y. Y., & Vysotskoi, A. A. (2006). Skrynynh y sravnytelnaia otsenka tserebroprotektornoi aktyvnosty koordynatsyonnykh soedynenyi hermanyia pry zakrytoi cherepno-mozghovoi travme. Liky, 5–6, 38–41.

Kostiuk, V. A., Potapovych, A. Y., & Kovalev, Zh. A. (1990). Prostoi y chuvstvytelnyi metod opredelenyia aktyvnosty superoksyddysmutazy, osnovannyi na reaktsyy okyslenyia kvertsetyna. Voprosy med. Khymyy, 2, 88–91.

Koroliuk, M. A., Yvanova, L. Y., & Maiorova, Y. H. (1988). Koroliuk M. A. Metod opredelenyia aktyvnosty katalazy. Lab. Delo, 1, 16–18.

Stefanova, A. V. (2002). Doklynycheskye yssledovanyia lekarstvennыkh sredstv. K, 567.

Published
2016-11-21
How to Cite
Lukianchuk, V. D., Ohloblina, M. V., & Koveshnikov, O. V. (2016). Antioxidant profile for rats with the closed cranial cerebral trauma in the treatment of cerebrogermum. Medical and Clinical Chemistry, (3), 81-85. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6950
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS