Redox balance in white rats’ spleen under induced carcinogenesis

  • I. Ya. Demkiv
  • N. Ye. Lisnychuk
  • Yu. V. Soroka
  • O. V. Chykhyra
Keywords: induced carcinogenesis, cytostatics, spleen, redox balance.

Abstract

Features of lipid peroxidation processes and antioxidant system in spleen tissue of white rats in experimental carcinogenesis and application of cytostatics were studied in experimental research. In DMH-induced cancerogenesis it was found a significant increase concentration of TBA-reactive substances and lipid hydroperoxides, decrease of antioxidant enzyme activity and reduced glutathione concentration in the examined organ tissue. The combined use of chemotherapeutic drugs increased imbalance of redox processes in spleen.

References

Gutteridge, J. M. C. (2013). Free radicals in disease processes: a comparison of cause and consequence. Free Radic. Res. Commun, 19, 141–158.

Menshchykova, E. B., & Zenkov, N. K. (2013). Antyoksydantu y ynhybytoru radykalnukh okyslytelnukh protsessov. Uspekhy sovr. Byolohyy, 113, 442–455.

Kavetskyi, R. E. (1981). Reaktyvnost orhanyzma y opukholevыi rost. Kyev. Naukova dumka, 432.

Dymant, Y. Y., Shapypov, R. K., & Mupatkhodzhaev, H. K. (2012). Okyslytelne ppotses y opukholevi post. Tashkent. Yzd.-polyhpaf. obъedynenye ym. Ybn. Synu, 155.

Raetska, Ya. B., Belokon, U. N., Baraboy, V. A., & Ostapchenko, L. I. (2013). Сorrection of oxidant-antioxidant homeostasisis in rats with Geren carcinoma in radiotherapy. Fizyka zhyvoho, 11, (1), 89–94.

Gür, T., Demir, H., & Cetin, M. (2011). Kotan Tumor Markers and Biochemical Parameters in Colon Cancer Patients Before and After Chemotherapy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12, 3147–3150.

Kozhemiakin, Yu. M., Khromov, O. S., Filonenko, M. A., & Saifetdinova, H. A. (2002). Naukovo-praktychni rekomendatsii z utrymannia laboratornykh tvaryn ta roboty z nymy. K. Avitsena, 156.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. (1986). Council of Europe, Strasbourg, 56.

Deriahyna, V. P., Rzhova, N. Y., & Razyn, A. N. (2009). Eksperymentalnoe yzuchenye deistvyia Lentinus Edodes (Shyytake) na rost opukholy u mshei na modeliakh transplantatsyonnoho y khymycheskoho kantseroheneza. Ross. onkol. Zhurn, 1, 33–38.

Zarypova, Y. V. (2008). Endohennaia yntoksykatsyia v formyrovanyy patolohyy serdtsa, vыzvannoi komponentamy tsytostatycheskoi khymyoterapyy. avtoref. dyss. na soyskanye uchen. stepeny kand. med. Nauk. Volhohrad, 22.

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: dovidnyk. Lviv, SPOLOM, 764.

Lapach, S. N., Chubenko, A. V., & Babych, P. N. (2000). Statystycheskye metodы v medyko-byolohycheskykh yssledovanyiakh s yspolzovanyem Excel. K. Moryon, 320.

Lasmezas, C. I. (2003). Putative functions of PrPс. British Medical Bulletin, 66, 61–70.

Koval, T. V., Nazarova, O. O., & Matyshevska, O. P. (2008). Zmina vmistu hlutationu v tymotsytakh shchuriv za induktsii apoptozu pid vplyvom N2O2 abo radiatsii. Ukr. biokhim. Zhurn, 80 ( 2), 114–119.

Iskra, R. Ya. (2011). Stan hlutationovoi lanky antyoksydantnoi systemy v riznykh orhanakh i tkanynakh shchuriv za dii nanoakvatsytratu khromu . Eksperym ta klinich. fiziolohiia i biokhimiia, 3, 28–33.

Published
2016-11-21
How to Cite
Demkiv, I. Y., Lisnychuk, N. Y., Soroka, Y. V., & Chykhyra, O. V. (2016). Redox balance in white rats’ spleen under induced carcinogenesis. Medical and Clinical Chemistry, (3), 38-42. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6942
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS