The investigation of compounds of phenol origin in perennial garden chrisantemum (Chrysanthemum × Hortorum Bailey)

  • S. M. Marchyshyn
  • O. L. Demydiak
  • O. V. Polonets
  • M. S. Harnyk
Keywords: perennial garden chrysanthemum of variant Belgo, compounds of phenol origin, spec¬trophotometry, high performance liquid chromatography.

Abstract

Compounds of phenol origin have been spectrophotometricaly quantified in perennial garden chrysanthemum (Chrysanthemum × hortorum Bailey) of variant Belgo raw material, they are hydroxycinnamic acids 9.08 % in leaves and 7.61 % flower heads, flavonoids – 3.30 % and 4.29 %, oxidized phenols– 5.82 % and 4.42 % respectively. Flavonoid groups (rutin, apigenine, luteolin, quercitrin-3-D- glycoside kaempferol), coumarines (scopoletin, couma­rine) hydroxycinnamic acids (rosemary, chlorogenic, caffeic, ferulic) have been identified by the method of HPLC and their content has been determined. 

References

Honcharov, N. F., Mykhailov, Y. V., & Honcharov, N. N. (2011). Hydroksykorychnye kysloty tsvetkov y lystev nefarmakopeinykh vydov roda Boiaryshnyk. Fundamental. Yssledovanyia,9 (1), 146–148.

Harnyk, M. S. (2015). Doslidzhennia fenolnykh spoluk rozkhidnyka zvychainoho. Farmats. Chasop, 3, 14–18.

Denysenko, Yu. O., Andreeva, Y. N., & Denysenko, O. N. (2011). Vlyianye sposoba poluchenyia ekstraktsyonnykh preparatov yz travy ekhynatsey purpurnoi na sostav hydroksykorychnykh kyslot [Eektronnyi resurs]. Sovr. probl. nauky y obrazovanyia. 6, Rezhym dostupa k zhurn. [www.science-education. ru/100].

Kyslychenko, V. S., & Novosel, E. N. (2007). Flavonoydy lystev Pyrus communis, Malus sylvestris y Malus domestica. Khymyia pryrodnykh soedynenyi, 6, 584–585.

Kobzar, A. Ya. (2007). Farmakohnoziia v medytsyni. K. Medytsyna, 544.

Marchyshyn, S. M., Zarichanska, O. V., & Harnyk, M. S. (2015). Doslidzhennia flavonoidiv nadzemnykh orhaniv liliinyka buro-zhovtoho (Hemerocallis fulva L.) ta liliinyka hibrydnoho (Hemerocallis hibrida var. “Stella De Oro” . Fitoterapiia. Chasopys, 3, 52–55.

Medvedev, Yu. V. (2010). Yssledovanye soderzhanyia fenolokyslot v lekarstvennom y pyshchevom rasty¬telnom syre metodom VEZhKh : avtoref. dyss. na soyskanye uchen. stepeny kand. farmats. Nauk. HOU VPO Moskovskaia medytsynskaia akademyia ymeny Y. M. Sechenova. M, 24.

Chekman, I. S. (2006). Klinichna fitoterapiia. K. TOV “RADA”, 150.

Bharatmi Avula, Wang, Yan-Hong, Wang, Mei, & Christine Avonto (2014). Quantitative determination of phenolic compounds by UHPLC-UV-MS and use of partial least-square discriminant analysis to differentiate chemo-types of Chamomile. Chrysanthemum flower heads. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 88, 278-288.

Wang, Tao., Zhu, Zaibio., & Guo, Qiaosheng. (2013). Variation in major flavonoids glyco¬sides and caffeoylquinic acids during florescence of three Chrysanthemum morifolium Ramat. Biochemical Systems and Ecology, 43, 74–79.

Published
2019-03-22
How to Cite
Marchyshyn, S. M., Demydiak, O. L., Polonets, O. V., & Harnyk, M. S. (2019). The investigation of compounds of phenol origin in perennial garden chrisantemum (Chrysanthemum × Hortorum Bailey). Medical and Clinical Chemistry, (2), 48-53. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6671
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS