DETERMINATION OF ARBUTIN IN THE PYRUS COMMUNIS LEAVES OF THE LYMONKA, LISOVA KRASUNIA AND NOIABRSKA VARIETIES

  • О. М. Novosel NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV
  • V. S. Kyslychenko NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV
  • А. І. Fedosov NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV
  • l. М. Andriukova NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV
  • А. А. Voloshyna NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV
Keywords: Pyrus communis, arbutin, qualitative and quantitative analysis, chromatography, spectrometry

Abstract

Introduction. Cystitis is one of the quite common nosological forms of infectious-inflammatory diseases of the urinary tract. Prevalence of acute cystitis in Ukraine is 314 per 100 thousand population, chronic cystitis – 135 per 100 thousand population. For the treatment of this disease successfully used medicinal herbal raw materials containing arbutin and hydroquinone, in particular raw pear.

The aim of the study – to identify and quantify arbutin in the pear of ordinary leaves of the Lymonka, Lisova krasunia and Noiabrska varieties.

Research Methods. The subject of the study were pears of ordinary leaves Lymonka, Lisova krasunia and Noiabrska varieties. Detection of arbutin was carried out by chemical reactions and chromatography in a thin layer of sorbent. The quantitative content was determined by spectrophotometric method at a wavelength of 455 nm by the method of State Pharmacopoeia of Ukraine.

Results and Discussion. As a result of the chemical reactions and chromatographic analysis, the presence of arbutin was established in the pear of the ordinary leaves of the varieties studied. The content of arbutin, determined by the spectrophotometric method, in the pear of ordinary leaves of the Lymonka, Lisova krasunia and Noiabrska varieties was 1.07 %, 3.32 % and 3.01 %, respectively.

Conclusions. The pear of the ordinary leaves of the Lymonka, Lisova krasunia and Noiabrska varieties established the presence and determined the content of arbutin, which amounted to 1.07 %, 3.32 % and 3.01 %, respectively. The obtained experimental data will be used for standardization of pear of ordinary leaves, development of quality control methods for the raw material under study, as well as preparation of pharmacologically active substances based on it.

References

Hryhorenko, V.M., Romashchenko, O.V., Bilo­holovska, V.V., & Volkov, S. S. (2016). Stratehiia likuvannia neuskladnenykh infektsii nyzhnikh sechovyvidnykh shliakhiv [A strategy for the treatment of uncomplicated infections of the lower urinary tract]. Novosti meditsyny i farmatsii v Ukraine – News of Medicine and Pharmacy, 11(585), 40-44 [in Ukrainian].

Biloruskyi B.O., & Stroi, O.O. (2017). Suchasni pidkhody do likuvannia khronichnoho tsystytu u zhinok [Current approaches to the treatment of chronic cystitis in women]. Liky Ukrainy – Medicines of Ukraine, 5 (211), 33-35 [in Ukrainian].

Pasiechnikov, S.P. (2016). Tsystyt: etiopatohenez, klasyfikatsiia, klinichna kartyna, diahnostyka, likuvannia [Cystitis: etiopathogenesis, classification, clinical picture, diagnosis, treatment]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Bulletin, 4, 1-4 [in Ukrainian].

Nikitin, O.D. (2014). Suchasna fitoterapiia hostroho tsystytu [Modern phytotherapy of acute cystitis]. Semey­naya meditsyna – Family Medcine, 6 (56), 8-12 [in Ukrainian].

Voloboy, N.L., Smirnov, I.V., & Bondarev, A.A. (2012). Sravnenie mochegonnoy aktivnosti arbutina i gidrokhinona pri razlichnykh sposobakh vvedeniya v eksperimente na krysakh [Comparison of diuretic activity of arbutin and hydroquinone in different methods of administration in a rat experiment]. Nefrologiya – Neph­rology, 16 (4), 84-87 [in Russian].

(2016). Chemical Information Review Document for Arbutin and Extracts from Arctostaphylos uvaursi. Supporting Nomination for Toxicological Evaluation by the National Toxicology Program.

Voloboy, N.L., Butakova, L.Yu., & Smirnov, I.V. (2013). Izuchenie antimikrobnogo deystviya arbutina i gidrokhinona v otnoshenii nekotorykh predstaviteley gramotritszatelnoy flory [The study of the antimicrobial action of arbutin and hydroquinone against some members of the gramnegative flora]. Khimiya rastitelnogo syrya – Chemistry of Plant Raw Material, 1, 179-182 [in Russian].

Voloboy, N.L., Zverev, Ya.F., & Bryukhanov, V.M. (2011). Antioksidatnyy i prooksidantnyy effekty arbutina i gidrokhinona v eksperimente in vitro [Antioxidant and prooxidant effects of arbutin and hydroquinone in an in vitro experiment]. Byulleten sibirskoy meditsiny – Bulletin of Siberian Medicine, 5, 41-44 [in Russian].

Novosel, O.M. (2007). Farmakohnostychne vyvchennia predstavnykiv rodiv Malus ta Pyrus [Pharmacognostic study of representatives of the genera Malus and Pyrus]. Candidate’s thesis. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

(2014). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy: u 3 t. [State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol.]. Kharkiv: Ukr. nauk. farmakop. tsentr yakosti lik. zasobiv [in Ukrainian].

Komisarenko, M.A., Heiderykh, A.S., Kovalova, A.M., & Koshovyi, O.M. (2012). Doslidzhennia fenolnykh spoluk spyrtovoho ekstraktu z lystia brusnytsi zvychainoi [Investigation of phenolic compounds of alcoholic extract from cranberry leaves]. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny – Ukrainian Journal of Clinical and Laboratory Medicine, 7 (2), 24-26 [in Ukrainian].

Markaryan, A.A., & Abramov, A.A. (2013). Khromatograficheskoe izuchenie fenolnogo sostav sukhogo ekstrakta “Nefrofit” [Chromatographic study of the phenolic composition of the dry extract: Nephrophyte”]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 2. Khimiya – Bulletin of Moscow University. Series 2. Chemistry, 44 (5), 356-360 [in Russian].

Published
2020-04-30
How to Cite
NovoselО. М., Kyslychenko, V. S., FedosovА. І., Andriukova l. М., & VoloshynaА. А. (2020). DETERMINATION OF ARBUTIN IN THE PYRUS COMMUNIS LEAVES OF THE LYMONKA, LISOVA KRASUNIA AND NOIABRSKA VARIETIES. Medical and Clinical Chemistry, (1), 118-122. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i1.11062
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS