RESEARCH OF THE SHIITAKE MUSHROOMS THICK EXTRACT HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES

  • I. I. Herasymets I. HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
  • L. S. Fira I. HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
  • I. I. Medvid I. HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: shiitake mushrooms, paracetamol, hepatitis, thick extract, hepatoprotective properties

Abstract

Introduction. The article discusses the issues of determining the dynamics of laboratory parameters in the blood serum and liver homogenate of rats affected by paracetamol and after correction with a thick extract from shiitake mushrooms.

The aim of the study – to investigate the hepatoprotective properties of the shiitake mushrooms dry extract in an experiment on rats with simulated paracetamol hepatitis.

Research Methods. Studies were conducted on white male rats. Animals were divided into 10 groups, each of which included 6 animals. Acute hepatitis was modeled by administering paracetamol intragastrically at a dose of 1250 mg/kg once a day (for 2 days) as a suspension in a 2 % starch gel solution. Correction of toxic damage was carried out with a thick extract of shiitake mushrooms, which was administered intragastrally 2 hours before administration of paracetamol and daily after the lesion at a dose of 150 mg/kg body weight. The comparison drug "Silibor" was administered according to the same scheme as the shiitake extract at a dose of 20 mg/kg of animal body weight. Rats were euthanized using sodium barbamil on the 3rd, 7th and 10th day from the onset of the lesion. The study subjected liver homogenate and blood serum. The degree of hepatocyte cytolysis was evaluated by the activity of alanine transaminase, aspartate aminotransferase, gamma glutamine transferase, alkaline phosphatase and the size of the thymol sample after the introduction of corrective factors.

Results and Discussion. Pronounced cytolysis of hepatocytes was revealed after administration of a toxicant to rats based on studies of the activity of aminotransferases, gamma-glutamyltranspeptidases, alkaline phosphatase and the size of the thymol sample. The use of a thick extract of shiitake mushrooms contributed to the normalization of the studied parameters, which indicates the hepato- and cytoprotective properties of this pharmacological drug.

Conclusions. The obtained results confirm a violation of the structural and functional integrity of the liver, the formation of the phenomena of cytolysis and cholestasis in the liver after damage to rats with toxic doses of paracetamol. A positive effect of a thick extract of shiitake mushrooms on the dynamics of laboratory parameters in the blood serum and rat liver homogenate was revealed under conditions of simulated paracetamol hepatitis.

References

Kalko, K.O., & Drohovoz, S.M. (2017). Tsyrkadianna zalezhnist hepatoprotektornoi aktyvnosti antraliu na modeli hostroho paratsetamolovoho hepatytu u shchuriv [Circadian dependence of anthral hepatoprotective activity on a model of acute paracetamol hepatitis in rats]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia – Pharmacology and Drug Toxicology, 2 (54), 62-68 [in Ukrainian].

Kalko, K.O., Drohovoz, S.M., & Koiro, O.O. (2017). Tsyrkadianni osoblyvosti antyoksydantnykh ta membranoprotektornykh vlastyvostei hlutarhinu v umovakh khronodeterminovanoho paratsetamolovoho hepatytu [Circadian features of antioxidant and membrane-protective properties of glutargin in conditions of acute chronodeterminic paracetamol hepatitis]. Klinichna farmatsiia – Clinical Pharmacy, 2 (21), 46-52 [in Ukrainian].

Voloshina, N.B., Osipienko, M.F., & Litvinova, N.V. (2016). Fulminantnyy paratsetamolovyy gepatit [Fulminant paracetamol hepatitis]. Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroentyerologiya – Experimental and Clinical Gastroenterology, 9, 103-106 [in Russian].

Shabat, Y., Ya’acov, A. B., Ilan, Y. (2018). Alpha-1 anti-trypsin exerts a hepatoprotective effect on immune-mediated hepatitis and acetaminophen-induced liver injury. Journal of Clinical and Translational Hepatology, 6 (4), 345-349.

Vashkeba-Bitler, E.M. (2014). Doslidzhennia antyoksydantnykh vlastyvostei ekstraktu z lystia khrinu zvychainoho v umovakh paratsetamolovoho hepatytu [Investigation of antioxidant properties of horseradish extract in paracetamol hepatitis conditions]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems of Bio­logy and Medicine, 4 (4), 58-62 [in Ukrainian].

Kyslichenko, V.S., Harnyk, T.P., & Zhuravel, I.O. (2013). Hryby yak perspektyvna syrovuna dlia zasto­suvannia v medytsyni [Mushrooms as a promising raw material for use in medicine]. Fitoterapiia. Chasopys – Phytotherapy. Journal, 1, 31-35 [in Ukrainian].

Vyetchinkina, Ye., Shyrokov, A.A., & Buchar­skaya, A.B. (2015). Vyyavlyeniye protivoopukholyevoy aktivnosti gribnoho mitseliya i plodovykh tyel gribov [Detection of antitumor activity of fungal mycelium and fruit bodies of basidiomycetes]. Uspyekhi myeditsinskoy mikologii – Advances in Medical Mycology, 14 (14), 462-471 [in Russian].

Bobrytska, L.O., Popova H.V., & Solodchenko, T.P. (2013). Doslidzhennia spetsyfichnoi aktyvnosti ta anty­mikrobnoi dii poroshku hryba shyitake (Lentinus edodes) [Study of the specific activity and antimicrobial action of shiitake mushroom powder (Lentinus edodes)]. Annals of Mechnikov Institute, 4, 88-91 [in Ukrainian].

Deryagina, V.P., Ryzhova, N.I., & Razin, A.N. (2009). Ekspyerimyentalnoye izucheniye dyeystviya Lentinus Edodes (Shiitakye) na rost opukholi u myshey na modelyakh transplantatsionnoho i khimicheskogo kantserogenyeza [An experimental study of the effect of Lentinus Edodes (Shiitake) on tumor growth in mice ­using models of transplantation and chemical carcinogenesis]. Rossiyskiy onkologicheskiy zhurnal – Russian Oncology Journal, 1, 33-37 [in Russian].

Ilyinskikh, N.N., Ilyinskikh, Ye.N., & Glukhova, L.B. (2015). Antimutagyennaya aktivnost ekstraktov iz mitseliya gribov shiitakye (Lentinula Edodes) pri vozdeystvii protivoopukholyevoho preparata adriamitsina na kulturu limfotsytov chyeloveka [Antimutagenic activity of extracts of shiitake mushroom mycelium (Lentinula Edodes) under the action of anticancer drug adriamycin on culture of human lymphocytes]. Uspyekhi meditsinskoy mikologii – Advances in Medical Mycology, 14 (14), 423-427 [in Russian].

Sviatetska, V.M., Pozur, V.V., & Dovhyi R.S. (2011). Reaktsiia orhaniv imunnoi systemy na diiu ekstraktiv mitheliiu i kulturalnoyi ridyny hrybiv Ganoderma lucidum ta Leucoagaricus macrorhizus in vivo [Response of the organs of the immune system to the action of mycelium extracts and the culture fluid of the basidium fungi Ganoderma lucidum and Leucoagaricus macrorhizus in vivo]. Visnyk problem biolohii ta medytsyny – Bulletin of Problems of Biology and Medicine, 2, 3 (86), 30-34 [in Ukrainian].

Vitak, T., Yurkiv, B., & Wasser, S. (2017). Effect of medicinal mushrooms on blood cells under conditions of diabetes mellitus. World Journal of Diabetes, 8 (5), 187-201.

Kuznyetsov, O.Yu., Milkova, Ye.V., & Sosni­na, A.Ye. (2010). Antimikrobnaya aktivnost i stabilnost soka griba shiitakye (Lentinus edodes) pri dlitielnom khranenii [Antimicrobial activity and stability of shiitake mushroom juice (Lentinus edodes) during prolonged storage]. Vestnik Ivanovskoy meditsinskoy akademii – Bulletin of the Ivanovo Medical Academy, 15 (3), 69-75 [in Russian].

Gross, D., & Tolba, R. (2015). Ethics in animal-based research. Eur. Surg. Res., 55, 1-2, 43-57. [PubMed].

Tarrant, J., Meyer, D., & Katavolos, P. (2013). Use of optimized aminotransferase methods in regulated preclinical studies. Vet. Clin. Pathol., 42 (4). 535-538. doi: 10.1111/vcp.12082. [PubMed].

Kamyshnikov, V.S. (2009). Spravochnik po kliniko-biokhimicheskim isslyedovaniyam i laboratornoy diagnostike [Handbook of clinical and biochemical research and laboratory diagnostics]. Moscow: MEDpress-inform [in Russian].

Hzhehotskyi, M.R., & Zaiachkivska, O.S. (2001). Systema krovi. Fiziolohichni ta klinichni osnovy [The blood system. Physiological and clinical basis]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Shelamova, M.A., Insarova, N.I., & Lyeshchyen­ko, V.G. (2010). Statisticheskiy analiz mediko-biologicheskikh dannykh s ispolzovaniyem programmy EXCEL [Statistical analysis of biomedical data using the EXCEL program]. Minsk: BGMU [in Russian].

Jannot, A.S., Agoritsas, T., & Gayet-Ageron, A. (2013). Citation bias favoring statistically significant stu­dies was present in medical research. J. Clin. Epidemiol., 66 (3), 296-301. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.09.015. [PubMed].

Yanovych, D.O., & Yanovych, N.Ye. (2011). Biotransformatsiia ksenobiotykiv i mekhanizmy yii rehulatsii [Biotransformation of xenobiotics and mechanisms of its regulation]. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Hzhytskoho – Scientific Bulletin of the S. Z. Hzhytskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology, 13, 2 (48), 2, 305-311 [in Ukrainian].

Published
2020-02-05
How to Cite
Herasymets, I. I., Fira, L. S., & Medvid, I. I. (2020). RESEARCH OF THE SHIITAKE MUSHROOMS THICK EXTRACT HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES . Medical and Clinical Chemistry, (4), 97-104. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i4.10845
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS