ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЖИВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ

O. O. Dudina, Yu. Yu. Gaborets, G. A. Dziuba

Анотація


Мета: вивчити та проаналізувати показники виживання новонароджених із низькою масою тіла при народженні в умовах впровадження регіоналізації перинатальної допомоги в Україні.

Матеріали і методи. У ході виконання дослідження використано статистичний та бібліосемантичний методи. Матеріалами дослідження стали дані Держкомстату України  та перинатального аудиту за 2011–2015 роки.

Результати. Показники виживання новонароджених з дуже малою масою тіла у перші 168 годин життя склали 81,3%–81,9%, у т. ч. з масою тіла при народженні 500–999 г – 64,2%–63,0%, з масою тіла при народженні 1000–1499 г – 90,1%–91,3%. Встановлена позитивна тенденція щодо перинатальної смертності – 8,6 на 1000 народжених живими і мертвими у 2014 р. і 8,5 у 2015 р. та неонатальної – 3,4 і 3,1 на 1000 народжених живими відповідно.

Висновки. Показана ефективність впровадження регіоналізації перинатальної допомоги в країні. 


Ключові слова


новонароджені із низькою масою тіла при народженні; виживання; перинатальна допомога; регіоналізація.

Повний текст:

тут

Посилання


Hlobalʹnaya stratehyya okhrany zdorovʹya zhenshchyn y detey [Élektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100910_gswch_ russian.pdf. – Nazvanye s ékrana.

Dety: sokrashchenye smertnosty : ynformatsyonnyy byulletenʹ № 178. Zheneva, VOZ, 2012 [Élektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs178/ru/index.html. – Nazvanye s ékrana.

Dudina O. O. Normatyvno-pravove zabezpechennya rehionalizatsiyi perynatalʹnoyi dopomohy v Ukrayini / O. O. Dudina, U. V. Voloshyna // Ekonomika i pravo okhorony zdorovʺya. – 2015. – № 1 (1). – S. 64–69.

Dudina O. O. Otsinka efektyvnosti vprovadzhennya medyko-orhanizatsiynykh tekhnolohiy klinichnykh protokoliv / O. O. Dudina, R. O. Moiseyenko, H. I. Lizunova // Ukrayina. Zdorovʺya natsiyi. – 2012. – № 1 (21). – S. 61–64.

Dudina O. O. Pokrashchennya umov dlya vyzhyvannya i pidvyshchennya yakosti zhyttya zhinok / O. O. Dudina // Mizhhaluzeva kompleksna prohrama «Zdorovʺya natsiyi 2002–2012». – Kyyiv, 2012. – S. 33–47.

Yevropeysʹka baza danykh «Zdorovʺya dlya vsikh» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.euro.who.int/hfadb. – Nazva z ekranu.

Myrovaya statystyka zdravookhranenyya. 2012 hod. – Zheneva : VOZ, 2013. – 176 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2016.3.7009

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.