ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ В САНАТОРНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • V. S. Komar Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2016.3.7004

Ключові слова:

санаторій, патологія шкіри та підшкірної клітковини, відновне лікування.

Анотація

Мета: проаналізувати стан організації відновного лікування хворих із патологією шкіри та підшкірної клітковини в санаторних умовах.

Матеріали і методи. Вивчалися статистичні дані про кількість і контингент хворих, які перебували на лікуванні в ДП «Санаторій «Немирів» у 2006–2014 рр., у т.ч. за класом «Хвороби органів шкіри та підшкірної клітковини». Методи: бібліосемантичний, системного підходу, структурно-логічного аналізу, медичної статистики, інформаційний.

Результати. Протягом 2006–2014 рр. у санаторії пролікувалися 17858 пацієнтів, з них 18,79% – хворі із захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини; найчастішою патологією був псоріаз (49,87%). У результаті проведеного лікування у всіх хворих, в т.ч. з патологією шкіри та підшкірної клітковини, відмічалося покращання стану, зменшилась кількість хворих з обмеженим самообслуговуванням, зросла здатність самостійно пересуватися.

Висновки. Відновне лікування на санаторному етапі сприяє підвищенню ефективності лікування та зниженню втрати працездатності. Відновне лікування в умовах санаторію дає можливість через прискорення процесу відновлення основних функцій шкіри покращити імунний захист організму, нормалізувати стан нервової системи, очистити організм, поліпшити загальний стан пацієнта, сприяти зросту його функцій життєдіяльності.

Посилання

Analiz demohrafichnoyi sytuatsiyi v Ukrayini / L. A. Chepelevsʹka, V. H. Dubinina, O. P. Rudnytsʹkyy, O. V. Lyubinetsʹ // Shchorichna dopovidʹ pro stan zdorov'ya naselennya, sanitarno-epidemichnu sytuatsiyu ta rezulʹtaty diyalʹnosti systemy okhorony zdorov'ya Ukrayiny. 2015 rik / za red. Shafransʹkoho V. V.; MOZ Ukrayiny, DU «UISD MOZ Ukrayiny». – Kyyiv, 2016. – S. 12–33.

Baza medyko-statystychnoyi informatsiyi «Zdorov'ya dlya vsikh» Tsentru medychnoyi statystyky MOZ Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203. – Nazva z ekranu.

Knyazevych V. M. Okhorona zdorovʺya Ukrayiny: stan, problemy, perspektyvy / V. M. Knyazevych [ta in.]. – Kyyiv, 2009. – 438 s.

Komar V. S. Patolohiya shkiry ta pidshkirnoyi klitkovyny: dynamika zakhvoryuvanosti, poshyrenosti i smertnosti v Ukrayini / V. S. Komar, O. V. Lyubinetsʹ // Praktychna medytsyna. – 2012. – № 3. – S. 131–137.

Korolenko V. V. Profesiyni zakhvoryuvannya shkiry u pratsivnykiv okhorony zdorovʺya m. Kyyeva / V. V. Korolenko // Ukrayinsʹkyy zhurn. dermatol., venerol ta kosmetol. – 2006. – № 3. – S. 15–19.

Kostenko H. P. Derzhavne rehulyuvannya rozvytku sanatorno-kurortnykh zakladiv / H. P. Kostenko // Visnyk DITB. – 2009. – № 13. – S. 70–74 (Seriya «Ekonomika, orhanizatsiya ta upravlinnya pidpryyemstvamy turystychnoyi industriyi ta turystychnoyi haluzi v tsilomu»).

Loboda M. V. Zabezpechennya v Ukrayini sanatorno-kurortnoyi reabilitatsiyi na yevropeysʹkomu rivni / M. V. Loboda, K. D. Babov, S. A. Dotsenko // Medychna reabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya. – 2006. – № 3 : Dod. : materialy III nats. konhr. fizioterapevtiv ta kurortolohiv «Medychna reabilitatsiya – suchasna systema vidnovlennya zdorovʺya». – S. 3–4.

Lyubinetsʹ O. V. Vtrachenyy zhyttyevyy potentsial Ukrayiny u 2008 rotsi / O. V. Lyubinetsʹ // Ukrayina. Zdorovʺya natsiyi. – 2010. – № 3. – S. 32–38.

Pozhydayev V. V. Aktualʹni pytannya orhanizatsiyi medychnoyi reabilitatsiyi khvorykh na sanatorno-kurortnomu etapi / V. V. Pozhydayev, L. I. Fisenko // Medychna reabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya : 2006. – № 3 : Dod. : materialy III nats. konhr. fizioterapevtiv ta kurortolohiv «Medychna reabilitatsiya – suchasna systema vidnovlennya zdorovʺya». – S. 5–8.

Polozhennya pro poryadok, umovy ta kryteriyi vstanovlennya invalidnosti [Elektronnyy resurs]. – Shlyakh dostupu : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=243200104.

Pro zatverdzhennya klinichnykh protokoliv sanatorno-kurortnoho likuvannya v sanatorno-kurortnykh zakladakh. (krim tuberkulʹoznoho profilyu) dlya dorosloho naselennya : nakaz MOZ Ukrayiny vid 06.02.2008 № 56 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080206_56.html. – Nazva z ekranu.

Pro zatverdzhennya standartiv sanatorno-kurortnoho likuvannya ditey z somatychnoyu patolohiyeyu : nakaz MOZ Ukrayiny vid 12.05.2008 № 242 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080512_242.html.‘ – Nazva z ekranu.

Pro kurorty : Zakon Ukrayiny vid 05.10.2000 № 2026-III [Elektronnyy resurs]. – Shlyakh dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2026-14. – Nazva z ekranu.

Pro skhvalennya Kontseptsiyi zahalʹnoderzhavnoyi tsilʹovoyi sotsialʹnoyi prohramy zberezhennya i rozvytku trudovoho potentsialu Ukrayiny na period do 2017 roku : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 22.06.2009 r. №851-r. // Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2009. – № 56. – S. 21–22.

Ryzhko P. P. Do problemnykh pytanʹ reformuvannya haluzi okhorony zdorovʺya / P. P. Ryzhko // Dermatolohiya ta venerolohiya. – 2011. – № 2 (52). – S. 26–31.

Stepanenko V. I. Perspektyvy reformuvannya systemy okhorony zdorovʺya v Ukrayini, a takozh modernizatsiya spetsializovanoyi medychnoyi dopomohy / V. I. Stepanenko, P. P. Ryzhko // Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. – 2010. – Vyp. 7 : Dod. : Suchasni problemy dermatovenerolohiyi, kosmetolohiyi ta upravlinnya okhoronoyu zdorovʺya : zb. nauk. pr. – S. 3–19 (Seriya «Medytsyna»).

Subota M. V. Orhanizatsiya ta rehulyuvannya kurortnoyi diyalʹnosti v Ukrayini / M. V. Subota // Ekonomika i upravlinnya. – 2014. – № 1. – S. 97–102.

Tarasenko O. I. Neobkhidnistʹ innovatsiynoyi polityky v sanatorno-kurortniy sferi Ukrayiny / O. I. Tarasenko // Marketynh innovatsiy i innovatsiyi u marketynhu : zb. tez dopovidey VII Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf., 26–28 ver. 2013 r. / vidp. za vyp. YU. M. Hladenko. – Sumy : TOV "DD "Papirus", 2013. – S. 267–268.

Kharakterystyka smertnosti naselennya Ukrayiny / O. M. Orda, O. V. Lyubinetsʹ, YU. B. Yashchenko, O. A. Semenyuk // Innovatsiyi v medytsyni. – 2011. – № 7 (2). – S. 61–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-28

Як цитувати

Komar, V. S. (2016). ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ В САНАТОРНИХ УМОВАХ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3). https://doi.org/10.11603/1681-2786.2016.3.7004

Номер

Розділ

Організація медичної допомоги