ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТІВ НА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • A. G. Krut Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • V. V. Gorochuk Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10590

Ключові слова:

стандарт, система управління якістю, заклади охорони здоров’я, медична допомога

Анотація

Мета: визначити відмінності вимог стандарту «ДСТУ EN 15224:2019 (EN 15224:2016, IDT). Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я» від стандарту «ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги».

Матеріали і методи. Використано наукові літературні джерела, вітчизняні й міжнародні документи, стандарти на системи управління якістю. Застосовано методи системного підходу, системного й порівняльного аналізу, контент-аналізу, графічний.

Результати. У специфічному для сфери охорони здоров’я стандарті більш детально представлені характерис­тики якості медичної допомоги (відповідність потребам пацієнта, доступність, безперервність, ефективність, результативність, неупередженість, безпека, своєчасність, наукова обґрунтованість, орієнтованість на пацієнта, залучення пацієнта) на відміну від існуючих (ефективність, результативність, справедливість, орієнтованість на пацієнта, безпека, своєчасність). Уточнено поняття потреб пацієнта в медичній допомозі як відхилення поточного стану здоров’я від бажаного. Наголошено, що процесний підхід у закладі охорони здоров’я має бути зосереджений на клінічних процесах, а ризик-орієнтоване мислення – на безпеці пацієнта та розробці превентивних заходів. Рекомендовано здійснювати управління клінічними процесами на основі циклу Демінга (PDCA). Структура процесів представлена клінічними процесами, процесами управління ресурсами, менеджменту, дослідними та навчальними процесами. Підкреслено важливість формування, накопичення та використання власної бази знань в закладах охорони здоров’я.

Висновки. Досліджуваний стандарт, специфічний для сфери охорони здоров’я, після введення в дію в Україні, доповнить арсенал управлінських інструментів із розробки, впровадження та підтримки функціонування систем управління якістю в закладах охорони здоров’я.

Біографії авторів

A. G. Krut, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

Круть Анатолій Григорович, к. мед. н. доцент; директор стоматологічного практично-навчального медичного центру НМАПО імені П. Л. Шупика

V. V. Gorochuk , Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Горачук Вікторія Валентинівна, д. мед. н. професор; професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Посилання

Bezrodna, S.M. (2017). Upravlіnnia yakіstiu [Quality management]. Chernіvtsі: PVKF "Tekhnodruk" [in Ukrainian].

Hliebova, A.O., & Karchevskyi, B.O. (2015). Systemy upravlіnnia yakіstiu na pіdpryiemstvі v umovakh yevroіntehratsіinykh protsesіv [Quality management systems at the enterprise in the context of European integration processes]. Hlobalnі ta natsіonalnі problemy ekonomіky – Global and National Problems of Economy, 10. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1450-glebova-a-o-karchevskij-b-o-sistemi-upravlinnya-yakistyu-na-pidpriemstvi-v-umovakh-evrointegratsijnikh-protsesiv [in Ukrainian].

MOZ Ukrainy (2019). Zvіt holovnoi akreditatsіinoi komіsіi pry MOZ Ukraini za 2018 rіk [Report of the Main Accreditation Commission of the Ministry of Health of Ukraine for 2018]. Retrieved from: http://moz.gov.ua/uploads/2/10966-zvit_gak_2018.pdf [in Ukrainian].

MOZ Ukrainy (2018). Zvіt holovnoi akredytatsіinoi komіsіi pry MOZ Ukrainy za 2017 rіk [Report of the Main Accreditation Commission of the Ministry of Health of Ukraine for 2017]. Retrieved from: http://moz.gov.ua/uploads/1/5004-zvit_gak_2017.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Konstytutsіia Ukrainy" [The Law of Ukraine "Constitution of Ukraine"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%ba/96-%d0%b2%d1%80 [in Ukrainian].

Natsіonalna stratehіia reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukrainі na perіod 2015–2020 rokіv [National Strategy for Healthcare Reform in Ukraine for the period 2015 – 2020]. Retrieved from: http://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf [in Ukrainian].

MOZ Ukrainy (2013). Pro vnesennia zmіn do nakazu MOZ Ukrainy vіd 14 bereznia 2011 roku № 142 «Pro vdoskonalennia derzhavnoi akredytatsіi zakladіv okhorony zdorovia»: nakaz MOZ Ukraini vіd 20.12.2013 r. № 1116. [On Amendments to the Order of the Ministry of Health of Ukraine of March 14, 2011 No. 142 "On Improvement of State Accreditation of Health Care Institutions": Order of the Ministry of Health of Ukraine of December 12, 2013 No. 1116]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-14 [in Ukrainian].

KMU Ukrainy (2019). Pro vnesennia zmіn do postanov Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vіd 15 lipnia 1997 r. № 765 і vіd 2 bereznia 2016 r. № 285 [On Amendments to the Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 15, 1997 No. 765 and of March 2, 2016 No. 285]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2019-%d0%bf [in Ukrainian].

Sait DP Ukrainskyi naukovo-doslidnyi i navchalnyi tsentr problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti. Systemy upravlinnia yakistiu. EN ISO 9001:2015 u sferi okhorony zdorovia [Site Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality. Quality management systems. EN ISO 9001: 2015 for healthcare]. Retrieved from: http://shop.uas.org.ua/ua/katalog-normativnih-dokumentiv/11-okhorona-zdorovya/11-020-medychni-nauky-ta-umovy-zabezpechennia-okhorony-zdorovia-vzahali/11-020-01-upravlinnja-jakistju-ta-ekologichne-upravlinnja-u-sferi-ohoroni-zdorov-ja/sistemi-upravlinnja-jakistju-en-.html [in Ukrainian].

DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, idt). Systemy upravlіnnia yakіstiu. Vymohy (2016) [DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT). Quality management systems. Requirements] Kyiv: DP «UkrNDNC». Retrieved from: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf [in Ukrainian].

Stepurko, T.H. (2016). Zadovolenіst dostupnіstiu ta yakіstiu medychnoi dopomohy v Ukrainі, Polshchі ta Uhorshchynі [Satisfaction with the availability and quality of care in Ukraine, Poland and Hungary]. Naukovі zapysky NaUKMA, Sotsіolohіchnі nauky – NaUKMA Scientific Note, Sociological Sciences, 187, 82-89 [in Ukrainian].

Akachia Yoko, & Margaret E. Krukb (2017). Quality of care: measuring a neglected driver of improved health. Bull World Health Organ., 95, 465-472. doi: http://dx.doi.org/10.2471/blt.16.180190.

WHO (2018). Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care. Geneva: WHO.

ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements. Retrieved from: https://www.iso.org/ru/standard/62085.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-15

Як цитувати

Krut, A. G., & Gorochuk , V. V. . (2019). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТІВ НА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я . Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 38–43. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10590

Номер

Розділ

Організація медичної допомоги