CHANGES OF BIOCHEMICAL INDICES IN THE BLOOD OF HIGH- AND LOW-EMOTIONAL RATS WITH ETHANOL HEPATOSIS

  • O. A. Kostiuk I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • O. V. Denefil I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • T. K. Golovata I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: ethanol hepatoses, high and low-emotional male rats, blood, liver

Abstract

Introduction. Determining the mechanisms of damaging the influence of stress on the heart in persons with different reactivity can contribute to the development of individual methods of correction.

The aim of the study – to determine the effect of immobilization stress on changes in peroxide lipid oxidation, antioxidant defense and ECG indices in rats of different sex with high and low resistance to hypoxia (HR, LR).

Research Methods. Stress was modeled 4 times by an hour immobilization of rats on a back down with an interval of 24 hours. In the heart, the diene and triaene conjugates, schiff bases, TBA-active products, superoxide dismutase (SOD), catalase activity were determined. ECG was recorded.

Results and Discussion. In control HR males, in comparison with LR, lower activity of lipid peroxidation (LPO), higher activity of SOD was observed; in HR-females, in comparison with LR, more products of LPH, SOD, less activity of catalase. Immobilization led to oxidative and carbonyl stress, more in males, compared to females. In the study of ECG only when stressed in HR-females increased the amplitude of the wave R, the deviation of ST relative to the isoline; In LR, the heart rate increased, the duration of the interval RR and QTc decreased.

Conclusions. Interval immobilization of rats leads to oxidative and carbonyl stress in the heart, but the mechanisms of their development depend on resistance to hypoxia and sex. With immobilization stress, changes in ECG are noted only in females.

References

Kononenko, A.H. (2014). Vyvchennia hepato­zahysnoi dii vodnoho ekstraktu lystkiv kukurudzy na modeli subhronichnoho alkoholnoho urazhennia pechinky [Study of hepatoprotective action of aqueous extract of corn leaves on the model of subchronic alcoholic liver damage]. Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 35 (6), 43-45 [in Ukrainian].

Stepanov, Yu.M., Didenko, V.I., Oshmianska, N.Yu., Klenina, I.A., Petrova, K.V., Halynskyi, О.О., & Rydenko, А.І. (2015). Alkoholne urazhennia pechinky: morfolohichni ta biokhimichni osoblyvosti (experymentalne doslidzhennia) [Alcoholic liver damage: morphological and biochemical features (experimental study)]. Hastroenterolohiia – Gastroenterology, 57 (3), 66-72 [in Ukrai­nian].

Voienko, V., Konopelniuk, V., & Savchuk, O. (2013). Otsinka rozvytku experymentalnoi khronichnoi alkoholnoi intoksykatsii [Evaluation of the development of experimental chronic alcohol intoxication]. Biolohiia – Biology, 63, 17-20 [in Ukrainian].

Kulagin, D.A., & Fedorov, N. (1969). Issledovaniye emotsionalnosti u krys linii Vistar i Krushinskiy-Molodkin metodom “otkrytogo polya” [Investigation of emotionality in Wistar rats and Krushinsky-Molodkina by the "open field" method]. Genetika povedeniya – Genetics of Behavior. Leningrad: Nauka [in Russian].

Lukyanova, L.V. (2016). Izucheniye poveden­cheskikh reaktsiy pri vvedenii kofeina, karbmazepina i ikh kompozitsiy v usloviyakh forfalinovogo otyoka u krys [Study of behavioral reactions in the administration of caffeine, carbamazepine and their compositions in the conditions of formalin edema in rats]. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi jurnal – Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 42 (1), 22-26. [in Russian].

Saliha, Yu.T. (2012). Povedinka shchuriv, intoksykovanykh khlorpirykosom, u testi “vidkryte pole” [The behavior of rats, inhaled with chlorpyricosis, in the "open field" test]. Tavricheskiy med. boil. Vestnik – Taurian Medical and Biological Herald, 15, 60 (4), 332-335 [in Ukrainian].

Dudok, K., Moroz, O., Vlokh, І., Osoba, M., & Hryn­chyshyn, N. (2005). Dynamika vmistu molekul serednoi masy u plazmi krovi shchuriv za tryvaloi alkoholnoi intoksykatsii [Dynamics of the content of medium weight molecules in blood plasma of rats with prolonged alcohol intoxication]. Visnyk Lvivskoho Universytety. Seriia biolohichna – Herald of Lviv University. Biological Series, 39, 26-32 [in Ukrainian].

Rikalo, N.A., & Romanenko, I.V. (2016). Patomorfolohichni zminy pechinky ta biohimichni zminy syrovatky krovi pry hostromu alcoholnomu hepatyti v umovakh experymentu [Pathomorphological changes of the liver and biochemical changes of serum in acute alcoholic hepatitis under experimental conditions]. Ekspyrymentalna i klinichna medytsyna – Experimental and Clinical Medicine, 71 (2), 156-160 [in Ukrainian].

Khyshiktuyev, B.S., Khyshiktuyeva, N.A., & Iva­nov, V.N. (1996). Metody opredeleniya produktov pere­kisnogo okisleniya lipidov v kondensate vydykhayemogo voz­dukha i ikh klinicheskoye znachenie [Methods of deter­mination of products of lipids peroxidation in exhaled air condensate and their clinical significance]. Klini­cheskaya laboratornaya diagnostika – Clinical Laboratory Diag­nostics, 3, 13-15 [in Russian].

Chevary, S., Chaba, I., & Sokey, Y. (1985). Rol superoxidismutasy v okislitelnykh protsesakh kletki i metod opridileniya ego v biologicheskikh materialakh [The role of superoxide dismutase in the oxidative processes of the cell and the method of its determination in biological materials]. Laboratornoye delo – Laboratory Work, 11, 678-681 [in Russian].

Published
2018-11-12
How to Cite
Kostiuk, O. A., Denefil, O. V., & Golovata, T. K. (2018). CHANGES OF BIOCHEMICAL INDICES IN THE BLOOD OF HIGH- AND LOW-EMOTIONAL RATS WITH ETHANOL HEPATOSIS. Medical and Clinical Chemistry, (3), 125-132. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i3.9578
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS