STATE OF THE PROTEINASE/INHIBITOR SYSTEM IN RATS IN THE DYNAMICS OF IMMOBILIZATIONAL STRESS ON THE BACKGROUND OF HYPOTHYROIDISM

  • O. Ye. Lyubovich I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • I. M. Klishch I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • A. S. Volska I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
  • Kh. I. Kurylo I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
Keywords: stress, hypothyroidism, proteinase-inhibitor system, lysosomal membranes

Abstract

Introduction. In the pathogenesis of many pathological conditions, the violation of the proteinase-inhibitor system is important. In the absence of proper control of proteolysis, a number of pathological conditions, accompanied by the appearance of destructive, inflammatory and immune responses, develops. A number of researchers have established the protective effect of iodine-containing thyroid hormones in stress, realized as a result of their interaction with the cell genome, which leads to stimulation of local stress-limiting systems.

The aim of the study – to establish the peculiarities of the functioning of the proteinase system/proteinase inhibitors under conditions of immobilization stress against the background of reduction of the level of iodine-containing hormones of the thyroid gland.

Research Methods. Hypothyroidism was modeled daily by the introduction of per os tireostatics of Mercazolil (Zdorovia, Ukraine) at a dose of 25 mg/kg during the 21st day. Acute immobilization was modeled by binding the experimental rats to the back on the 4 limbs without limiting the mobility of the head for a duration of 3 hours. Spectrophotometric and immuno-enzymatic methods were used to study the concentration of iodine-containing hormones of the thyroid gland, the activity of the proteinase system and the content of proteolytic inhibitors.

Results and Discussion. The effect of immobilization stress in rats with pre-modeled hypothyroidism on the parameters of the proteinase-inhibitory system of blood has been investigated. At the stage of the anxiety of the development of the stress reaction in euthyroid animals, an increase in the proteolytic activity of the blood was observed against the background of an increase in the content of α1-inhibitor proteases and α2-macroglobulin, indicating an increase in antiprotoitic potential to inhibit the development of degradation. At the stage of resistance there is a stabilization of proteolytic activity of the blood. However, with prolonged stress (depletion stage), the proteolytic activity of blood again significantly increases with the decrease in the activity of protease inhibitors, indicating the depletion of protective inhibitory reserve.In animals with hypothyroidism, at all stages of the development of a stress reaction, there is a significant increase in proteolytic activity of the blood, and the rates of protease inhibitors are significantly reduced. This leads to a sharp increase in the index of proteolysis, which occurs against the background of increased permeability of lysosomal membranes.

Conclusion. Against the background of hypothyroidism, more intense than euthyroid animals, an increase in the proteolytic activity of blood against the backdrop of inhibition of antiprotozoal activity and an increase in the permeability of lysosomal membranes is observed.

Author Biography

O. Ye. Lyubovich, I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
 

References

Veremeyenko, K.N., Goloborodko, O.P., & Ki­zim, A.I. (1988). Proteoliz v norme i pri patologii [Proteo­lysis in health and disease]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

Kresiun, V.Y., Sementsiv, N.H., & Reheda, M.S. (2009). Osoblyvosti zrushen stanu proteinazno-inhibitornoi systemy za umov rozvytku eksperymentalnoho alerhichnoho alveolitu i shliakhy yoho korektsii [Features of shifts of the proteinase-inhibitory system under the conditions of development of experimental allergic alveolitis and ways of its correction]. Odeskyi medychnyi zhurnal – Odesa Medical Journal, 3 (113), 35-37 [in Ukrainian].

Krynytska, I.Ya. (2012). Stan proteinazo-inhi­bitornoi systemy krovi ta bronkhoalveoliarnoho zmyvu u shchuriv z modelovanym hepatopulmonalnym syndro­mom [The state of the proteinase-inhibitor system of blood and bronchoalveolar wash in rats with simulated hepa­topulmonary syndrome]. Zahalna patolohiia ta pato­lohichna fiziolohiia – General Pathology and Pathological Physiology, 7, 4, 92-97 [in Ukrainian].

Shvets, V.I., Kisiliuk, V.L., & Shkrobanets, I.D. (2009). Zminy tkanynnoho proteolizu pry intoksykatsii bilykh shchuriv malymy dozamy vazhkykh metaliv [Changes in tissue proteolysis due to intoxication of white rats by small doses of heavy metals]. Klinichna ta eks­perymentalna patolohiia – Clinical and Experimental Pathology, 8, 4 (30), 87-89 [in Ukrainian].

Zorin, N.A., Zorina, V.N., Zorina, R.M. & Levchenko, V.G. (2004). Universalnyy regulyator – a2-mak­roglobulin [Universal regulator - α2-macroglobulin]. Kli­nicheskaya laboratornaya diagnostika – Clinical Labo­ratory Diagnostics, 11, 18-21 [in Russian].

Sousa, G.A., Godoy, L.M.F., & Mann, M. (2006). Identification of 491 proteins in the tear fluid proteome reveals a large number of proteases and protease inhibitors. Genome Biol., 7, 8, 72.

Dedul, M.I., Radetskaya, L.Ye. & Kirpichenok, L.N. (2006). Sistema proteoliza v syvorotke krovi i peritonealnoy zhidkosti pri khirurgicheskom lechenii bolnykh endometriozom [The system of proteolysis in the serum and peritoneal fluid in the surgical treatment of patients with endometriosis]. Novosti khirurgii – Surgery News, 14, 3, 74-80 [in Russian].

Karyagina, I.Yu., Zarembskiy, R.A. & Balyabi­na, M.D. (1990). Ispolzovaniye metoda kompleksnogo opredeleniya aktivnosti tripsinopodobnykh proteinaz, a1-antitripsina i a2-makroglobulina v gastroentero­lo­gicheskoy klinike [Using the method of complex determi­nation of activity of trypsin-like proteinases, a1-antitrypsin and a2-macroglobulin in a gastroenterological clinic]. Laboratornoye delo – Laboratory Case, 2, 10-13 [in Russian].

Serebrova, V.Yu., & Sukhanova, G.A. (Ed.). (2008). Bioenergetika kletki. Khimiya patologicheskikh protsessov [Bioenergy of cells. Chemistry of pathological processes]. Tomsk: SGMU [in Russian].

Podunay, Yu.A., Zalevskaya, I.N., & Rudne­va, I.I. (2009). Vozrastnaya dinamika aktivnosti katepsinov i soderzhaniya srednemolekulyarnykh peptidov v mysh­tsakh morskogo yersha [Age dynamics of cathepsin activity and the content of medium molecular peptides in the muscles of the rock fish]. Uchenyye zapiski Tavri­cheskogo natsionalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya “Biologiya, khimiya” – Scientific notes of the V. I. Vernadsky Tauride National University Series “Bio­logy, Chemistry”, 22 (61), 4, 128-134 [in Russian].

Bondarenko, S.N., Bondarenko, N.A. & Manukhi­na, Ye.B. (1999). Vliyaniye razlichnykh metodik stres­si­rovaniya i adaptatsii na povedencheskiye i somaticheskiye pokazateli u krys [The influence of various stress and adaptation techniques on behavioral and somatic indicators in rats]. Byulleten eksperimentalnoy biologii i me­ditsiny – Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 128, 8, 157-160 [in Russian].

Danilkina, O.P. Fiziologiya stressa zhivotnykh [Physiology of stress in animals]. Krasnoyarsk: Krasnoyar. gos. agrar. un-t [in Russian].

Payenok, O.S., & Kostiv, M.O. (2012). Protsesy peroksydnoho okysnennia lipidiv i riven endohennoi intoksykatsii u vahitnykh iz tyreopatiiamy [Processes of peroxide oxidation of lipids and the level of endogenous intoxication in pregnant women with thyropathies]. Eksperymentalna ta klinichna fiziolohiia ta biokhimiia – Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 1, 97-101 [in Ukrainian].

Malyshev, I.Yu. (2000). Rol lokalnykh stress-limitiruyushchikh sistem miokarda v protektornom kardialnom effekte malykh doz tireoidnykh gormonov pri immobilizatsionnom stresse u krys [The role of local stress-limiting systems of the myocardium in the pro­tective cardiac effect of low doses of thyroid hormones during immobilization stress in rats]. Rosssiyskiy fizio­logicheskiy zhurnal – Russian Physiological Journal, 86, 1, 62-67 [in Russian].

Kozhemyakin, Yu.M. (2002). Naukovo-praktychni rekomendatsii z utrymannia laboratornykh tvaryn ta roboty z nymy [Scientific and practical recommendations for the maintenance of laboratory animals and work with them]. Kyiv [in Ukrainian].

(1986). European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe. Strasbourg, 123, 52.

Rom-Buhoslavska, O.S., Bozhko, T.S., & Ko­marova, I.V. (2001). Doklinichne vyvchennia tyreosta­tychnykh ta tyreoid-stymuliuchykh zasobiv. Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv: metod. rekomendatsii [Pre-clinical study of thyreostatic and thyroid stimulating agents. Preclinical research of drugs: method. recom­mendations]. Kyiv [in Ukrainian].

Published
2018-11-08
How to Cite
Lyubovich, O. Y., Klishch, I. M., Volska, A. S., & Kurylo, K. I. (2018). STATE OF THE PROTEINASE/INHIBITOR SYSTEM IN RATS IN THE DYNAMICS OF IMMOBILIZATIONAL STRESS ON THE BACKGROUND OF HYPOTHYROIDISM. Medical and Clinical Chemistry, (3), 110-118. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i3.8390
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS