Influences of stress on lipid peroxidation and antioxidant systems of the heart of male and female rats with different resistance to hypoxia

  • Yu. M. Ordunskiy
Keywords: stress, rats, lipid peroxidation, antioxidant system.

Abstract

We investigated the effect of chronic stress on changes in lipid peroxidation and antioxidant protection in high- and low resistant to hypoxia (HR and LR) rats of different sex. Chronic stress causes the development of oxidative and carbonyl stress in HR and LR animals, most in the LR. At the same time antioxidant protection was increased. More intensive lipid peroxidation was observed in males compared with females.

References

Berezovskyi, V. A. (1978). Hypoksyia y yndyvydualnыe osobennosty reaktyvnosty. K. Naukova dumka, 216.

Stefanova, O. V. (2001). Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv. K. Avitsena, 528.

Klinichna ta laboratorna diahnostyka. Normatyvni dyrektyvni pravovi dokumenty (2003). K. MVTs “Medinform”, 856.

Kruhlikova, H. O., & Shtutman, I. M. (1976). Hlutationperoksydazna ta hlutationreduktazna aktyvnist pechinky shchuriv pislia vvedennia selenitu natriiu. Ukr. biokhim. Zhurn, 2, 227–233.

Kulynskyi, V. Y., & Olkhovskyi, Y. A. (1992). Dve adaptatsyonnыe stratehyy v neblahopryiatnыkh uslovyiakh – rezystentnaia y tolerantnaia. Rol hormonov y retseptorov. Uspekhy sovremennoi byolohyy, 112, 697–711.

Koroliuk, M. A., Yvanova, L. Y., Maiorova, Y. H., & Tokarev, V. E. (1988). Metod opredelenyia aktyvnosty katalazy. Lab. Delo, 1, 16–19.

Popov T. Metod opredelenyia peroksydaznoi aktyvnosty krovy / T. Popov, L. Neikovska // Hyhyena y sanytaryia. – 1971. – № 10. – S. 89–93.

Khyshyktuev, B. S., Khyshyktueva, N. A., & Yvanov, V. N. (1996). Metody opredelenyia produktov perekysnoho okyslenyia lypydov v kondensate vydykhaemoho vozdukha y ykh klynycheskoe znachenye. Klynych. lab. Dyahnostyka, 3, 13–15.

Chevary, S., Chaba, Y., & Sokei, Y., (1985). Rol superoksyddysmutazы v okyslytelnыkh protsessakh kletky y metod opredelenyia ee v byolohycheskykh materyalakh. Lab. Delo, 11, 678–681.

Pimple, P., Shah, A. J., & Rooks, C. (2015). Angina and mental stress-induced myocardial ischemia. J. Psychosom. Res, 78 (5), 433–437.

Crea, F., Battipaglia, I., & Andreotti, F. (2015). Sex differences in mechanisms, presentation and management of ischaemic heart disease. Atherosclerosis, 241 (1), 157–168.

Rodin, R., Bonanno, G. A., & Rahman N. (2016). Expressive flexibility in combat veterans with posttraumatic stress disorder and depression. J. Affect. Disord, 207, 236–241.

Moffat, J. A., Armstrong, P. W., & Marks, G. S. (1982). Investigations into the role of sulfhydryl groups in the mechanism of action of the nitrates. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 60 (10), 1261–1266.

Kötter, T., & Niebuhr, F. (2016). Resource-oriented coaching for reduction of examination-related stress in medical students: an exploratory randomized controlled trial. Adv. Med. Educ. Pract, 7, 497–504.

Published
2016-11-21
How to Cite
Ordunskiy, Y. M. (2016). Influences of stress on lipid peroxidation and antioxidant systems of the heart of male and female rats with different resistance to hypoxia. Medical and Clinical Chemistry, (3), 75-80. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6949
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS