Phytochemical analysis of diuretic collection

  • O. H. Doroshenko
  • S. M. Marchyshyn
Keywords: diuretic collection, flavonoids, hydroxycinnamic acids, coumarines.

Abstract

Chemical composition of diuretic collection was studied. The presence of phenolic substances namely flavonoids, hydroxycinnamic acids and coumarines was proved. By HPLC method rutin, hiperoside, isoquercetin, luteolin, apigenin, coumarin, umbelliferon, scopoletin, chlorogenic, rosmarinic and ferulic acids were identified and their content was set.

References

Burlaka, I. S. (2013). Doslidzhennia hidroksykorychnykh kyslot Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Visn. Farmatsii, 1 (73), 51–53.

Shtrыhol, S. Yu., Tovchyha, O. V., Koiro, O. O., & Stepanova, S. Y. (2014). Lekarstvenne rastenyia, pochky y obmen mochevoi kyslotu. Kharkov. Tytul, 56-62.

Marchyshyn, S. M., Berdei, T. S., Kozachok, S. S., & Demudiak, O. L. (2013). Opredelenye flavonoydov y hydroksykorychnыkh kyslot v trave Tagetes erecta L., Tagetes patula L. y Tagetes tenuifolia Cav. metodom VEZhKh. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry, 6, http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1205.

Medvedev, Yu. V. (2010). Yssledovanye soderzhanyia fenolokyslot v lekarstvennom y pyshchevom rastytelnom sыre metodom VЭZhKh. avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny kand. farmats. nauk M. 24.

Marchyshyn, S. M., Doroshenko, O. H., Kozyr, H. R., Koiro, O. O., & Chorna, N. S. (2016). Pat. 109891 Ukraina, MPK (2016.01) A23F 3/34 A61K 36/52, A61K 36/533 A61K 36/704 A61K 36/73 A61R 13/10. Zbir likarskykh roslyn z diuretychnoiu i nefroprotektornoiu diieiu. u2016 03360, zaiavl. Biul. 17.

Kovaleva, V. N., Popova, N. V., & Kyslychenko, V. S. (2003). Praktykum po farmakohnozyy: ucheb. posob. dlia stud. Vuzov. Kharkov, Zolote stranytsu, 512.

Renate Spitaler, P., Daniel Schlorhaufer, & Ernst, P., (2006). Ellmerer Altitudinal variation of secondary metabolite profiles in flowering heads of Arnica montana cv. ARBO Phytochemistry, 67, 409–417.

Gudej, J., & Tomczyk, M. (2004). Determination of flavonoids, tannins and ellagic acid in leaves from Rubus L. species. Arch. Pharm. Res, 27 (11), 1114–1119.

Häusler, M., & Ganzera, M. (2002). Abel Determination of Caffeoylquinic acids and flavonoids in Cynara scolymus L. by high performance liquid chromatography. Chromatographia, 56, 407–411.

Published
2016-11-21
How to Cite
Doroshenko, O. H., & Marchyshyn, S. M. (2016). Phytochemical analysis of diuretic collection. Medical and Clinical Chemistry, (3), 50-53. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6944
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS