The influence of light exposure on free radical processes in the lungs of rats with pleurisy

  • O. M. Larycheva
Keywords: melatonin, reactive oxygen species, lipid peroxidation.

Abstract

The experiments on male rats demonstrated that under the conditions of pleurisy induced by carrageenan and short melatonin deficit, a significant increase in the level of reactive oxygen species and products of lipid peroxidation in the lungs takes place.

References

Anysymov, V. N., Baturyn, D. A., Ailamazian, E. K. (2002). epyfyz, svet y rak molochnoi zheleze. Vopr. Onkolohyy, 48, 524–535.

Atramentova, L. O., & Utievska, O. M. (2007). Biometriia. Ch. I. Kharakterystyky rozpodiliv. Kh. Ranok,176.

Atramentova, L. O., & Utievska, O. M. (2007). Biometriia. Ch. II. Porivniannia hrup ta analiz zviazku. Kh. Ranok, 176.

Vladymyrov Yu. A. (1972). Perekysnoe okyslenye lypydov v byolohycheskykh membranakh. M. Nauka, 252.

Vladymyrov, Yu. A. (2000). Svobodne radykali v byolohycheskykh systemakh. Sorosovskyi Obrazovatelni Zhurn, 12, 13–19.

Paranich, A. V., & Yukhnyn, Yu. S. (1993). Zakhysnyi efekt vitaminu E pry totalnii ishemii izolovanykh orhaniv. Fyzyol. Zhurn, 39(1), 97–101.

Deila, M. M., & Formena, Dzh. K. (1998). Rukovodstvo po ymmunofarmakolohyy. M. Medytsyna, 332.

Svetovoi rezhym, starenye y rak (2013). Sb. nauchn. trudov II Ross. symp. s mezhdunar. uchastyem (Petrozavodsk, 17–19 okt. 2013). – Kyrov, MTsNYP, 336.

Orekhovycha, V. N. (1977). Sovremenne metodu v byokhymyy .M. Medytsyna, 392.

Tsebrzhynskyi, O. Y. (2002). Dyfferentsyrovannoe spektrofotometrycheskoe opredelenye produktsyy superoksyda v tkaniakh NST-testom. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 2, (1), 96–97.

Chebotar, L. D. (2010). Kardiohenni efekty melatoninu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. biol. Nauk. Simferopol, 21.

Ha, M., & Park, J. (2005). Shiftwork and metabolic risk factors of cardiovascular disease. Journal of Occupational Health, 47, 89–95.

Jasser, S. A, Blask, D. E., & Brainard, G. C. . (2006). Light during darkness and cancer: relationships in circadian photoreception and tumor biology. Cancer Causes Control, 17, 515–523.

Stevens, R. G. (2005). Circadian disruption and breast cancer. From melatonin to clock genes. Epidemiology, 16 (2), 254–258.

Stevens, R.G. (2006). Artificial lighting in the industrialized world: circadian disruption and breast cancer. Cancer Causes Control, 17, P. 501–507.

Published
2016-11-21
How to Cite
Larycheva, O. M. (2016). The influence of light exposure on free radical processes in the lungs of rats with pleurisy. Medical and Clinical Chemistry, (3), 34-37. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.6941
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS