Study of the influence of low-intensity infrared laser radiation on concentration of di-clofenac sodium in rat plasma by the method of high-performance liquid chromatog-raphy

  • L. V. Brun
  • V. I. Makolinets
Keywords: osteoarthrosis, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, diclofenac sodium, glucosamine, low-intensity infrared laser radiation, high-performance liquid chromatography

Abstract

The aim of this study is to determine the influence of low-intensity infrared laser radiation (LIIRLR) on concentration of diclofenac sodium in the experiment on rats by the method of high-performance liquid chromatography.

For study conduct, a total of 15 male rats with body weight of 250-300 gwere used. Experimental animals were subdivided into 3 groups. Animals of group 1 received diclofenac sodium per os at the dose of ED50 (8 mg/kg of animal body weight). Animals of group 2 received diclofenac sodium per os (8 mg/kg) and in 15 min were exposed to LIIRLR. Animals of group 3 were exposed to LIIRLR and in 15 min received diclofenac sodium per os at the dose of 8 mg/kg. Animals were sacrificed in 60 min after drug administration.

For extraction of diclofenac sodium from rat plasma samples, we used a method of solid-phase extraction, which had been modified due to micro-concentrations of the active substance.

In the result of the studies conducted, it has been determined that therapy regimen with the following sequence is the most efficient in the animals studied: exposure of LIIRLR and administration per os of diclofenac sodium in 15 min.

The results obtained indicate to the fact that concomitant use of LIIRLR potentiates diclofenac sodium. It will allow to decrease the dose, influence on its entry and duration of its action in the organism, as well as to decrease the frequency of drug administration.

References

Brun, L.V. & Hubar, S.M. (2016). Rozrobka metodyky kilkisnoho vyz-nachennia dyklofenaku natriiu v plazmi krovi shchuriv metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii z urakhuvanniam osoblyvostei analizu mikrokon-tsentratsii diiuchoi rechovyny . Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 3 (44). 54-59.

Brun L.V., Hubar, S.M. & Makolinets, V.I. (2016). Doslidzhennia far-makokinetyky dyklofenaku natriiu u plazmi krovi shchuriv metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 4 (45). 50-55.

Builyn, V.A. (1996). Nyzkoyntensyvnaia lazernaia terapyia zabolevanyi susta-vov. – M. TOO «Fyrma Tekhnyka», 25 .

Avitsena, K. & O.V. Sefanova, O.V. (2001). Doklinichni doslidzhennia likar-skykh zasobiv . Metod. Rekomendatsii , 528.

Bakhteeva, T.D., Naletov, S.V., Naletova, S.V. Kazakov, V.N. & Zupanets, V. (2005). Klynycheskaia farmakolohyia y farmakoterapyia (monohrafyia). Sevastopo , l672 .

Kovalenko, V.N. & Vyktorova, A.P. (2015). Kompendyum 2015 – lekarstvennыe preparatы K.: Moryon, 2320 .

Pletneva, S.D. (1996). Lazery v klynycheskoi medytsyne. Rukovodstvo dlia vrachei. M.: Medytsyna, 432 .

Babych P.N. Chubenko, A.V. & Lapach, S.N (2000). Statystycheskye metodы v medyko-byolohycheskykh yssledovanyiakh s yspolzovanyem Excel. – K.: Moryon, 320 .

Dedukh, N.V., Korzh, N.A., Khvysiuk, A.N. & Zupantsa, Y.A. (2007). Os-teoartroz: konservatyvnaia terapyia: Monohrafyia . Zolotye stranytsy, 424 s.

Brunner, L.A., Chromatogr, J. & Luders, R.S. (1991). An automated method for the determination of diclofenac sodium in human plasma, 29, 7. 287-291.

Chromatogr, J., Kamath, B.V., Shivram, K., & Shah, A.C. (1993). High-perfomance liquid chromatographic method for the determination of diclofenac in human plasma and urine, 12, 3, 324-329.

United States Pharmacopea. (1995). Official Monographs. 546.

Published
2017-02-09
How to Cite
Brun, L. V., & Makolinets, V. I. (2017). Study of the influence of low-intensity infrared laser radiation on concentration of di-clofenac sodium in rat plasma by the method of high-performance liquid chromatog-raphy. Medical and Clinical Chemistry, (2), 54-58. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6672
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS