Chemical composition and microbiological activity of italian poplar buds chloroform extract Summary

  • А. M. Rudnyk
Keywords: family willow, Italian poplar, buds, chloroform extract, terpenoids, fatty acids, chlorophyll, carotenoids, flavonoids, microbiological activity.

Abstract

The study presents the results of chemical composition and microbiological activity of chloroform extract obtained from vegetative buds of Italian poplar (Populus nigra var. italica Du Roi). The content of lipophilic substances are extracted by chloroform, in the buds was (28.74±1.22) %. By the method of GC/MS there were found 66 compounds (48.711 mg/kg), identified 43 compounds (42197 mg/kg). Dominating the contents are: 1.8-cineole (1283 mg/kg) gvajol (1782 mg/kg), β-kariofilen (1151 mg/ kg), oxycinamic acid (1670 mg/kg), n-metoxycinamic acid (4988 mg/kg), 3-hydroxy-n-metoxycinamic acid (7506 mg/kg), pinostrobin halkon (5651 mg/kg), dyhydrogrizin (1069 mg/kg), tektogrizin (1267 mg/kg), grizin (958 mg/kg). Ther were identified 20 fatty acid (26963 mg/kg) major of them were: linoleic (10240 mg/kg), α-linolenic (3952 mg/kg), palmitic (4946 mg/kg). Content of fenilpropanoids in terms pinostrobin was (33.94±1.04) %. The content of the amount of carotenoids in terms of β-carotene – 226.81 mg%, in terms of chlorophyll chlorophyll B – 87.25 mg%. The extract shows a strong antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis, and not active against the gram-negative flora and fungi of the genus Candida. 

References

Borodina, N. V. (2007). Farmakohnostychne doslidzhennia roslyn rodu topolia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. farmats. nauk. K, 20.

Braslavskyi, V. B. (1994). Yssledovanye khymycheskoho sostava nekotorykh vydov topolia. avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny kand. farmats. Nauk. M, 23.

Braslavskyi, V. B., & Kurkyn V. A. (2011). Yssledovanye elektronnykh spektrov flavonoydov topolia y propolysa. Med. Alm, 2 (15), 140–144.

Rudnyk, A. M., Kovalov, V. M., Borodina, N. V., & Dykyi, I. L. (2008). Doslidzhennia lipofilnykh spoluk topoli kytaiskoi. Farmakom, 3, 21–28.

Braslavskyi, V. B., Kurkyn, V. A., Zapesochnaia, H. H., & Bezrukova, N. A. (1991). Kolychestvennoe opredelenye summy flavonoydov y hydroksykorychnykh kyslot v pochkakh nekotorыkh vydov Populus L. Rastytelnыe resursy, 130–134.

Korulkyn D. Yu. (2008). Pryrodnыe flavonoydy. M. Heo, 232.

Nykytyna, N. V., & Kuleshova, S. A. (2011). Yzuchenye farmakolohycheskoho deistvyia mazy s ekstraktom pochek topolia chernoho. Fundamental. yssledovanyia. 11(3), 554–558.

Rudnyk, A. M. (2015). Khromato-mas-spektrometrychne doslidzhennia efirnoi olii brunok topoli italiiskoi. Farmats. Chasop, 3, 10–13.

Rudnyk, A. M., Kovalov, V. M., & Borodina, N. V. (2009). Doslidzhennia khimichnoho skladu i antybakterialnoi aktyvnosti efirnoi olii brunok Populus Simonii Carr. Farmats. Chasop, 3, 12–16.

Ysaeva, E. V., Lozhkyna, H. A., & Riazanova T. V. (2008). Flavonoydy pochek topolia balzamycheskoho, proyzrastaiushcheho v Krasnoiarske. 1. Flavonoydy etylatsetatnoho эkstrakta pochek topolia balzamycheskoho. Khymyia rastytelnoho syria, 2, 47–53.

Yurchenko, N. S. Ilina, T. V., & Kovalova, A. M. (2012). Doslidzhennia skladu khloroformnoi fraktsii travy marenky zapashnoi. Ukr. biofarmats. Zhurn, 3 (20) 72–76.

Published
2019-03-22
How to Cite
RudnykА. M. (2019). Chemical composition and microbiological activity of italian poplar buds chloroform extract Summary. Medical and Clinical Chemistry, (2), 42-47. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6670
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS