Effect of selenium-chrome-lipid substance from chlorella vulgaris biej. On oxidative status of rats

  • O. Ya. Lukashiv
  • O. I. Bodnar
  • H. B. Vinyarskа
  • V. V. Hrubinko
Keywords: Chlorella vulgaris Biej., оxidative processes, antioxidative status, rats.

Abstract

By incubation unicellular alga Chlorella vulgaris Biej. in aquaculture with sodium selenite and chrome (III) sulphate there was received and allocated stable lipid and selenium, chrome-lipid substance and studied their effects on oxidative status in healthy rats experiment. Putting substances at a dose of 1.85 mсg of selenium, chrome 1.1 mcg and 0.5 mg lipid per 1 ml of 1 % aqueous starch slurry body in healthy rats every day for 14 days suppressed prooxidative processes activated antioxidant status by glutation system by reduction of catalase and superoxide dismutase activity partly in experimental animals in the liver and in blood serum. 

References

Tutelian, V. A., Kniazhev, V. A., & Khotymchenko, S. A. (2002). Selen v orhanyzme cheloveka. Metabolyzm. Antyoksydantnye svoistva, rol v kantseroheneze. M. Yzd-vo RAMN, 21.

Selenium (2003). Alternative Medicine Review, 8 (1), 63–71.

Kim, Y. J., Kwon, S., & Kim, M. K. (2009). E ffect of Chlorella vulgaris intake on cadmium detoxification in rats fed cadmium. Nutr. Res. Pract, 3 (2), 89–94.

Lee, H. S., & Park, H. J. (2008). Effect of Chlorella vulgaris on lipid metabolism in Wistar rats fed high fat diet. Nutr. Res. Pract, 2 (4), 204–210.

Cherng, J. Y. (2006). Improving glycogenesis in Streptozocin (STZ) diabetic mice after administration of green algae Chlorella. Life Sci, 78 (11), 1181–1186.

Shibata, S. (2003). Antioxidantand anti-cataract effects of Chlorella on rats with streptozotocin-induced diabetes. J. Nutr. Sci. Vitaminol (Tokyo), 49 (5), 334–339.

Viniarska, H. B., Lykhatskyi, P. H., & Bodnar, O. I. Vplyv selen-tsynk-lipidnoi substantsii iz Chlorella vulgaris Biej. na oksydatyvnyi ta enerhetychnyi status shchuriv. Med. ta klinich. Khimiia, 2015, 17, 4 (65), 10–17.

Nykytyna, L. P. , & Yvanov, V. M. (1995). Selen v zhyzny cheloveka y zhy¬votnykh. M. MP Soiuzyn¬formbyolohyia, 242.

Syrenko, L. A., Sakevych, A. Y., & Osypov, L. F. (1975). Metody fyzyoloho-byokhymycheskoho yssledo¬vanyia vodoroslei v hydrobyolohycheskoi praktyke. K. Naukova dumka, 247.

Vyniarskaia, H., Bodnar, O., Stanyslavchuk, A., & Hrubynko, V. (2014). Nakoplenye selena v lypydakh Chlorella vulgaris Beijer. (CHLOROPHYTA) in vitro. Actual problems in modern phycology : V International Conference (Chişineu, Moldova, 3–5 nov. 2014). – Chişineu. CEP USM, 153–158.

Hokin, L. E., & Hexum, T. D. (1992). Studies on the characterization of the sodium-potassium transport adenosinetriphosphatase on the role of phospholipids in the enzyme. Arch. Biochem. Biophys, 151(2 ), 58–61.

Keits, M. (1975). Tekhnyka lypydolohyy. Vydelenye, analyz y ydentyfykatsyia lypydov. M. Myr, 322.

Dedkov, Yu. M., & Musatov, A. V. (2002). Selen: byolohycheskaia rol, khymycheskye svoistva y metody opredelenyia. M, 19–23. – Dep. v VYNYTY 08.10.02, № 1688 – V 2002.5.90.

Forceville, X., Vitoux, D., & Gauzit R. (1998). Selenium, systemic immune response syndrome, sepsis and outcome in critically ill patients.Crit. Care. Med, 26, 536–544.

Turianytsa, Y. M., Ro¬stoka, L. M., & Fedorovych, T. M. (1991). Srednemolekuliarnye peptydy syvorotky krovy krys pry ostrom povrezhdenyy pecheny y vvede¬nyy yodyrovannoho masla. Ukr. byokhym. Zhurn, 63,(2), 102–105.

Lushchak, V. I., Bahniukova, T. V., & Lushchak ,O. V. (2004). Pokaznyky oksydatyvnoho stresu. Tiobarbituraktyvni produkty i karbonilni hrupy bilkiv. Ukr. biokhim. Zhurn, 26, 136–141.

Koroliuk, M. A., Yvanova, L. Y., Maiorova, Y. H., & Tokarev, V. E. (1988). Metod opredelenyia aktyvnosty katalazy. Lab. Delo, 1, 16–19.

Beauchamp, C., & Fridovich, I. (1971). Superoxide dismutase: improved assays and an assay applicable to acrylamide gels. Anal. Biochem, 44, 276–287.

Moyn, V. M. (1986). Prostoi y spetsyfycheskyi metod opredelenyia aktyvnosty hlutatyonperoksydazy v эrytrotsytakh. Lab. Delo, 12, 724–727.

Prokhorova, M. Y. (1982). Metody byokhymycheskykh yssledovanyi. L. Yzd-vo LHU, 272.

Lowry, O. H., Rosenbroug, N. I., & Farr, A. L. (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent. J. Biol. Chem, 193(1), 265–275.

Perales, H. V., Pena-Castro, J. M., & Canizares-Villanueva, R. O. (2006). Heavy metal detoxification in eukaryotic microalgae. Chemosphere, 64, 1–10.

Published
2019-03-22
How to Cite
Lukashiv, O. Y., Bodnar, O. I., VinyarskаH. B., & Hrubinko, V. V. (2019). Effect of selenium-chrome-lipid substance from chlorella vulgaris biej. On oxidative status of rats. Medical and Clinical Chemistry, (2), 28-34. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i2.6667
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS