Correlations between no-system and structural changes of pulmonary heart

  • O. B. Slabyi
  • M. S. Hnatiuk
Keywords: pulmonary heart, nitric oxide.

Abstract

In experimental condition complex morphological and biochemical methods peculiarities structural changes and function NO-system in ventricles of pulmonary heart were studied. It was established that most morphological changes and dissarangement NO-system prevail in right ventricle of decompensatory pulmonary heart .

References

Avtandylov, H. H. (2002). Osnovг kolychestvennoy patolohycheskoy anatomyy. M. Medytsyna. 268.

Amosova, K. M., Konopl'ova, L. F., & Mazur, I. D. (2009). Klinichnyy perebih ta stan miokarda z khronichnym lehenevym sertsem unaslidok khronichnoyi obstruktyvnoyi patolohiyi lehen' zalezhno vid nayavnosti lehenevoyi hipertenziyi. Sertse i sudyny. 2, 48–52.

Lapach, S. N., Hubenko, A. V., & Babych, P. N. (2001). Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh Excell. K. Moryon. 410.

Makarov, M. A., Avdeev, S. N., & Chuchalyn, A. H. (2012). Rol' dysfunktsyy эndotelyya y rehydnosty arteryy v patoheneze khronycheskoy obstruktyvnoy bolezny lehkykh. Terap. arkh. 3, 74–80.

Noreyko, S. B. (2004). Bronkhoobstruktyvnyy syndrom u bol'nykh destruktyvnym tuberkulezom lehkykh . Vestn. hyhyeny y epydemyolohyy. 8 (1), 130–135.

Noreyko, B. V. & Noreyko, S. B. (2011). Khronycheskoe lehochnoe serdtse. Novosty medytsyny y farmatsyy. 9 (364), 14–17.

Sadovnykov, V. A., & Baranov, A. N. (1998). Modelyrovanye sostoyanyya dezyntehratsyy serdtsa predel'nыmy zahruzkamy. Morfolohyya. 113 (3), 104–106.

Sorochynnykov, A. H. & Dorosevych, A. E. (1997). Hystolohycheskaya y mykroskopycheskaya tekhnyka. M. Medytsyna. 448.

Tatarchuk, L. V. (2011). Morfometrychnyy analiz remodel'ovanykh kamer sertsya pislya pul'monektomiyi . Zdobutky klinich. i eksperym. medytsyny. 2 (15) 123–126.

Moybenko, O. O., Sahach, V. F., & Tkachenko, M. M. (2004). Fundamental'ni mekhanizmy diyi oksydu azotu na sertsevo-sudynnu systemu yak osnovy patohenetychnoho likuvannya yiyi zakhvoryuvan' . Fiziol. zhurn. 50 (1), 11–30.

Barnes, P. Y., Shapiro, D., & Pamwels, R. A. (2003). Chronic obstructive pulmonary disease molecular and cellular mechanisms. Eur. Respirat. J. 22, 672–678.

Cowie, M., Wood, D. & Coats, A. (2000). Survival of patients with a new diagnosis of heart failure: a population based study. Heart. 83, 505– 510.

Hevel, I. M. (1991). Purification of the inducible murine macrophage nitric oxide synthase. J. Biol. Chem. 266 (34), 2789–2791.

Simonnean, G., Galie, N., & Rubin, L. (2004). Clinical classification of pulmonary hypertension. Y. Am. Cell. Cardiol. 12, 55–125.

Published
2015-12-29
How to Cite
Slabyi, O. B., & Hnatiuk, M. S. (2015). Correlations between no-system and structural changes of pulmonary heart. Medical and Clinical Chemistry, 17(4). https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i4.5686
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS