Effects of selenium-zinc-lipid substances from Chlorella vulgaris Biej. on oxidative and tnergy status of rats

Authors

  • H. B. Vinyarska
  • P. H. Lykhatskyi
  • O. I. Bodnar
  • L. S. Fira
  • V. V. Grubinko

DOI:

https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i4.5674

Keywords:

selenium, zinc-lipid substance, Chlorella vulgaris Biej., оxidative processes, antioxidant status, energy metabolism, rats.

Abstract

There were obtained and allocated stable selen-lipid and selen-zinc-lipid substances in a result of incubation of unicellular algae Chlorella vulgaris Biej. In aquaculture with sodium selenite and zinc sulfate their influence on oxidative and energetic status of healthy rat was investigated. There were suppressed prooxidative processes, activated antioxidant status, succinate dehydrogenase and cytochrome oxidase activity and glutamate dehydrogenase way of formation of glutamate were increased when substance at a dose of 0.4 mcg of selenium, 2.5 mcg of zinc and 0.5 mg of lipid per 1 ml of 1 % starch-water suspensions was introduced in organisme of healthy rats. Also it contributed of formation and functioning of the active components of the antioxidant system – catalase, ceruloplasmin, reduction glutathione in a liver and in a blood serum of experimental animals.

References

Dedkov, Yu. M., & Musatov, A. V. (2002). Selen: byolohycheskaya rol', khymycheskye svoystva y metody opredelenyya. M. 19–23.

Keyts, M. (1975). Tekhnyka lypydolohyy. Vydelenye, analyz y ydentyfykatsyya lypydov. M. : Myr. 322.

Kolb, V. H., & Kamyshnykov, V. S. (1976). Vyznachennya aktyvnosti tseruloplazminu v krovi. Klynych. byokhymyya. Mynsk : Belarus'. 219–220.

Lushchak, V. I., Bahnyukova, T. V., & Lushchak, O. V. (2004). Pokaznyky oksydatyvnoho stresu. Tiobarbituraktyvni produkty i karbonil'ni hrupy bilkiv. Ukr. biokhim. zhurn. 76, 3, 136–141.

Prokhorovoy, M. Y. (1982). Metody byokhymycheskykh yssledovanyy (lypydnyy y enerhetycheskyy obmen): ucheb. Posob. pod red. L. Yzd-vo Lenynhr. 273.

Korolyuk, M. A., Yvanova, L. Y., Mayorova, Y. H. & Tokarev, V. E. (1988). Metod opredelenyya aktyvnosty katalazy. Lab. delo. 1, 16–19.

Topachevskoho, A. V. (1975). Metody fyzyoloho-byokhymycheskoho yssledovanyya vodorosley v hydrobyolohycheskoy praktyke. K.: Naukova dumka. 247.

Mynyuk, H. S. & Drobetskaya, Y. V. (2000). Vlyyanye selena na zhyznedeyatel'nost' morskykh y presnovodnykh mykrovodorosley. Ekolohyya morya. 54, 26–37.

Murav'eva, L. E. (2010). Okyslytel'naya modyfykatsyya belkov: problemy y perspektyvy yssledovanyya . Fundamental. yssledovanyya. 1, 74–78.

Vynyarskaya, H., Bodnar, O., Stanyslavchuk, A. & Hrubynko, V. (2014). Nakoplenye selena v lypydakh Chlorella vulgaris Beijer. (CHLOROPHYTA) in vitro. Actual problems in modern phycology. Y International Conference, Chisinau, Moldova . 153–158.

Nykol'skaya, V. A., Danyl'chenko, Yu. D., & Memetova, Z. N. (2013). Byokhymycheskyy aspekt rassmotrenyya roly molekul sredney massy v orhanyzme. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonal'noho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryya “Byolohyya, khymyya”. 6 (65), 139–145.

Zolotor'ova, O. K., Shnyukova, Ye. I., Syvash, O. O., & Mykhaylenko, N. F. (2008). Perspektyvy vykorystannya mikrovodorostey u biotekhnolohiyi – K. : Al'terpres. 234.

Sof'yn, A. V., Shatylov, V. R. & Kretovych, V. L. (1984). Hlutamatdehydrohenazy odnokletochnoy zelenoy vodorosly. Kynetycheskye svoystva. Byokhymyya. 49, 2, 334–345.

Turyanytsa, Y. M., Rostoka, L. M., Fedorovych, T. M., &Turyanytsa, S. M. (1991). Srednemolekulyarnye peptydy syvorotky krovy krys pry ostrom povrezhdenyy pecheny y vvedenyy yodyrovannoho masla. Ukr. byokhym. zhurn. –– 63, (2), 102–105.

Shestopalov, A. E., & Dmytryev, A. V. Mykroelementnye kompleksy v klynycheskoy medytsyne [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupa : [http://medi.ru/doc/321301.htm].

Chovančíková, M. & Šimek, M. (2001). Effects of high-fat and Chlorella vulgaris feeding on changes in lipid metabolism in mice. M. Chovančíková, Biologia (Bratislava). 56 (6), 661–666.

Gojkovic, C., Vílchez, C., & Torronteras, R. (2014). Effect of Selenate on Viability and Selenomethionine Accumulation of Chlorella sorokiniana Grown in Batch Culture . The Scientific World Journal. Hindawi Publishing Corporation, Article ID 401265. 1–13.

Sharpe, M., Perin, I., Wrigglesworth, J. & Nicholls, J. (1996). Fatty acids as modulators of cytochrome c oxidase in proteoliposomes. Biochem. P. 320, 557–561.

Hokin, L. E. & Hexum, T. D. (1992). Studies on the characterization of the sodium-potassium transport adenosine triphosphatase IX on the role of phospholipids in the enzyme. Arch. Biochem & Biophys. 151 (2), 58–61.

Horváth, I. , Ittel, D., van Leeuwen, N. & James Ed. B. R. (2000). Catalysis by Metal Complexes. “Activation and catalytic reactions of saturated hydrocarbons in the presence of metal complexes”. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow : Kluwer Academic Publishers. 21, 550.

Kim, Y. J., Kwon, S. & Kim, M. K. (2009). Effect of Chlorella vulgaris intake on cadmium detoxification in rats fed cadmium. Nutr. Res. Pract. 3 (2), 89–94.

Lee, H. S., Park, H. J., & Kim, M. K. (2008). Effect of Chlorella vulgaris on lipid metabolism in Wistar rats fed high fat diet . Nutr. Res. Pract. 2 (4), 204–210.

Lowry, O. H., Rosenbroug, N. I., Farr, A. L., & Randall, R. I. (1951). Protein measurement with the folin phenol reagent . J. Biol. Chem. 193 (1), 265–275.

Metzler, D. E. (2003). Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells. 2nd edition. New York. London : Academic Press. 1973.

Selenium. Alternative Medicine Review. (2003). 8, 1, 63–71.

Forceville, X., Vitoux, D. & Gauzit, R. (1998). Selenium, systemic immune response syndrome, sepsis and outcome in critically ill patients. Crit. Care Med. 26, 536–1544.

Straus, W. (1954). Colometric microdetermination of cytochrome c oxidase. J. Biol. Chem. 207, 2, 733.

Gennity, J. M., Bottino, N. R. & Zingaro, R. A. (1984). The binding of selenium to the lipids of two unicellular marine algae. Biochem. Biophys. Res. Commun. 118, 1, 176–182.

Published

2015-12-29

How to Cite

Vinyarska, H. B., Lykhatskyi, P. H., Bodnar, O. I., Fira, L. S., & Grubinko, V. V. (2015). Effects of selenium-zinc-lipid substances from Chlorella vulgaris Biej. on oxidative and tnergy status of rats. Medical and Clinical Chemistry, 17(4). https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i4.5674

Issue

Section

ORIGINAL INVESTIGATIONS