1.
Chornomydz IB, Kosovska TM, Kosovska VO. ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІНУ У ПЕРЕБІГУ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ. ЗКЕМ [інтернет]. 02, Серпень 2018 [cited 06, Грудень 2023];(2). Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/8925