CHORNOMYDZ, I. B.; KOSOVSKA, T. M.; KOSOVSKA, V. O. ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІНУ У ПЕРЕБІГУ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, [S. l.], n. 2, 2018. DOI: 10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8925. Disponível em: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/8925. Acesso em: 3 груд. 2023.