(1)
Chornomydz, I. B.; Kosovska, T. M.; Kosovska, V. O. ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІНУ У ПЕРЕБІГУ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ. ЗКЕМ 2018.