1.
Potii VV, Kiriienko VT, Glukhova OI, Gryshchenko SY, Potii DO. ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). ВНД [інтернет]. 29, Червень 2019 [cited 16, Червень 2024];(2):13-8. Available at: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/10140