Potii, V. V., V. T. Kiriienko, O. I. Glukhova, S. Y. Gryshchenko, і D. O. Potii. «ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)». Вісник наукових досліджень, no. 2 (Червень 29, 2019): 13–18. Accessed Травень 25, 2024. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/10140.