Potii, V. V., Kiriienko, V. T., Glukhova, O. I., Gryshchenko, S. Y. і Potii, D. O. (2019) «ОКУЛЬТНА HCV-ІНФЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)», Вісник наукових досліджень, (2), pp 13–18. doi: 10.11603/2415-8798.2019.2.10140.