Potii, V. V., I. A. Zaitsev, V. T. Kiriienko, O. I. Hlukhova, і S. Yu. Hryshchenko. 2016. «HCV-ІНФЕКЦІЯ Й ЛІМФОПРОЛІФЕРАЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)». Вісник наукових досліджень, no 3 (Листопад). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2016.3.6958.